Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mysłowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00009254/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Mysłowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
BOISKONASZÓSTKĘ – budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mysłowicach – Dzielnica Brzęczkowice - Słupna – MBO 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Mysłowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255393

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców 1

1.4.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: l.lukowicz@um.myslowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.myslowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009254

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00503956

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 09:00

Po zmianie:
2023-01-16 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 09:30

Po zmianie:
2023-01-16 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-07

Po zmianie:
2023-02-14

Zobacz inne

Prawo