Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mikołów, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00009405/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w Starostwie Powiatowym w Mikołowie w ramach projektu pn: „Cyfrowy Powiat” realizowanego w ramach REACT-EU, PO Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Mikołowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255016

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 4a

1.4.2.) Miejscowość: Mikołów

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-190

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@mikolowski.pl; zampub@mikolowski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mikolowski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009405

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00511010

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 11:00

Po zmianie:
2023-01-11 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
1.1. Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do dnia 10.01.2023 r. do godz. 11:00 . Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP.

Po zmianie:
1.1. Ofertę należy złożyć poprzez System E-ZP w terminie do dnia 11.01.2023 r. do godz. 10:00 . Oferta musi być złożona przed upływem terminu składania ofert. O terminie złożenia oferty decyduje czas wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP) w Systemie E-ZP.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 11:30

Po zmianie:
2023-01-11 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-09

Zobacz inne

Prawo