Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Miedziana Góra, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00009735/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miedziana Góra

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa palcu zabaw przy ul. Urzędniczej w Miedzianej Górze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedziana Góra

1.2.) Oddział zamawiającego: Gm Miedziana Góra

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291010323

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Urzędnicza 18

1.4.2.) Miejscowość: Miedziana Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-085

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@miedziana-gora.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedziana-gora.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009735

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00507005

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1. Wykaz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń i elementów placu zabaw, w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania określone w dokumentacji zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ).
2. Karty techniczne oferowanych urządzeń placu zabaw oraz urządzeń uzupełniających wraz z certyfikatami wystawionymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, atestami, deklaracjami zgodności.

Po zmianie:
1. Wykaz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń i elementów placu zabaw, w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania określone w dokumentacji zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ).
2. Karty techniczne oferowanych urządzeń placu zabaw oraz elementów placu zabaw wraz z atestami, deklaracjami zgodności, itp.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikami do SWZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1 i 2.
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 3 wraz z oświadczeniami podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy), patrz opis: ust. 3) i ust. 4) poniżej.
3) oświadczenie podmiotu trzeciego, na którego zdolności lub sytuacji polega wykonawca, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3a do SWZ – jeśli wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu.
4) oświadczenia podmiotu trzeciego, na którego zdolności lub sytuacji polega wykonawca, o braku podstaw do wykluczenia według wzoru - zał. nr 4a do SWZ – jeśli wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu.
5) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji).
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np.: odpis z KRS, CEIDG) lub wskazanie w formularzu ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów, aby Zamawiający mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne.
7) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
9) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa.
10) przedmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale VIIIA niniejszej SWZ, tj:
a. wykaz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń placu zabaw oraz urządzeń uzupełniających, w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania określone w dokumentacji zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ)
b. karty techniczne oferowanych urządzeń i elementów placu zabaw wraz z certyfikatami wystawionymi przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, atestami, deklaracjami zgodności.
Jeżeli przedstawione materiały nie potwierdzają niektórych parametrów wymaganych, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta o spełnianiu wymagań. Jeżeli powyższe materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub itp., zawierają jedynie dane techniczne wystarczające do potwierdzenia wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie ich lub ich kopii w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski - nazwy sprzętu i parametru, którego dotyczy.

Po zmianie:
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikami do SWZ, o których mowa w rozdziale V ust. 1 i 2.
2) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt. 3 wraz z oświadczeniami podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy), patrz opis: ust. 3) i ust. 4) poniżej.
3) oświadczenie podmiotu trzeciego, na którego zdolności lub sytuacji polega wykonawca, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru - zał. nr 3a do SWZ – jeśli wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu.
4) oświadczenia podmiotu trzeciego, na którego zdolności lub sytuacji polega wykonawca, o braku podstaw do wykluczenia według wzoru - zał. nr 4a do SWZ – jeśli wykonawca będzie polegał na zasobach tego podmiotu.
5) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji).
6) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np.: odpis z KRS, CEIDG) lub wskazanie w formularzu ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów, aby Zamawiający mógł uzyskać je za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne.
7) odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
8) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
9) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa - jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnica przedsiębiorstwa.
10) przedmiotowe środki dowodowe określone w rozdziale VIIIA niniejszej SWZ, tj:
a. wykaz specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń placu zabaw oraz urządzeń uzupełniających, w celu potwierdzenia, że oferowane produkty spełniają wymagania określone w dokumentacji zamówienia (według wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ)
b. karty techniczne oferowanych urządzeń i elementów placu zabaw wraz z atestami, deklaracjami zgodności, itp.
Jeżeli przedstawione materiały nie potwierdzają niektórych parametrów wymaganych, Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia producenta o spełnianiu wymagań. Jeżeli powyższe materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub itp., zawierają jedynie dane techniczne wystarczające do potwierdzenia wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie ich lub ich kopii w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski - nazwy sprzętu i parametru, którego dotyczy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 09:00

Po zmianie:
2023-01-13 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 09:45

Po zmianie:
2023-01-13 09:45

Zobacz inne

Prawo