Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kalisz, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00009838/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przyg. dok. inwent. i techn., audytu przed i powyk. oraz cykl szkol. z narz. do zarządz. i proj. infrast. oś. w ramach proj.„E-Ostrów 2050– M. Ekologiczne, Energetyczne, Ekonomiczne”- w podz. na 2 cz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250680024

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wrocławska 71A

1.4.2.) Miejscowość: Kalisz

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-800

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.4.7.) Numer telefonu: 62 598 52 70

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: poczta@ouid.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oswietlenie.kalisz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


działalność wspomagająca transport lądowy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00009838

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526262

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1.1) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp; przy czym Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
1.2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835 – zw. dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”). Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, w stosunku do Wykonawcy, Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
2.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
2.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
2.4) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:

 w przypadku dotyczącym Części 1 zamówienia:

a) dysponują/będą dysponować następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.:
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu elektrotechniki ze specjalnością „oświetlenie”
doświadczenie: wdrożenie w okresie ostatnich 3 lat min. 3 projektów związaną z opracowaniem i wdrożeniem dedykowanego oprogramowania do zarządzania oświetleniem
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu architektury,
doświadczenie: opracowanie w okresie ostatnich 3 lat min. 3 projektów dokumentacji przedprojektowej - masterplanu oświetlenia
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu elektrotechniki
doświadczenie: opracowanie w okresie ostatnich 3 lat min. 3 dokumentacji projektowych przebudów oświetlenia zewnętrznego
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert), wykonali minimum:
− 1 usługę związaną z przygotowaniem dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej oraz audytu przed i powykonawczego dotyczących modernizacji oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 50.000,00 PLN brutto
− 1 usługę związaną z wdrożeniem oprogramowania/aplikacji wspomagającej proces przygotowywania dokumentacji inwentaryzacyjnej i technicznej oraz audytu przed i powykonawczego dla modernizacji oświetlenia drogowego o wartości co najmniej 50.000,00 PLN brutto

UWAGA: dla ww. wartości wskazanej przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik wg. średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania.

 w przypadku dotyczącym Części 2 zamówienia:

c) dysponują/będą dysponować następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia w roli trenera/prelegenta:

dla szkoleń oznaczonych nr 1, 2, 5, 6 w OPZ
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu elektrotechniki ze specjalnością „oświetlenie”
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu architektury krajobrazu
doświadczenie zawodowe: doświadczenie w postaci przeprowadzonych
w okresie ostatnich 3 lat min. 50 godzin lekcyjnych usług szkoleniowych/zajęć dydaktycznych

dla szkolenia oznaczonego nr 3 w OPZ
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe: doświadczenie w postaci przeprowadzonych
w okresie ostatnich 3 lat min. 50 godzin lekcyjnych usług szkoleniowych/zajęć dydaktycznych z zakresu kosztorysowania i obsługi programu Norma


dla szkolenia oznaczonego nr 4 w OPZ
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe: doświadczenie w postaci przeprowadzonych
w okresie ostatnich 3 lat min. 50 godzin lekcyjnych usług szkoleniowych/zajęć dydaktycznych z zakresu oprogramowania Intelicad
d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert), wykonali przynajmniej 1 usługę polegającą na zorganizowaniu szkolenia dla minimum 30 osób w trybie stacjonarnym o wartości co najmniej 50.000,00 PLN brutto

UWAGA: dla ww. wartości wskazanej przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik wg. średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania.

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (dla obu Części) – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
1.1) art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5, 7 ustawy Pzp; przy czym Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
1.2) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835 – zw. dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”). Weryfikacji braku zaistnienia podstaw wykluczenia wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę, w stosunku do Wykonawcy, Zamawiający może dokonać za pomocą wszelkich dostępnych środków.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
2.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
2.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia w tym zakresie szczegółowego warunku
2.4) Zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykażą, że:

 w przypadku dotyczącym Części 1 zamówienia:

a) dysponują/będą dysponować następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia, tj.:
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu elektrotechniki ze specjalnością „oświetlenie”
doświadczenie: wdrożenie w okresie ostatnich 3 lat min. 3 projektów związaną z opracowaniem i wdrożeniem dedykowanego oprogramowania do zarządzania oświetleniem
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu architektury,
doświadczenie: opracowanie w okresie ostatnich 3 lat min. 3 projektów dokumentacji przedprojektowej - masterplanu oświetlenia
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu elektrotechniki
doświadczenie: opracowanie w okresie ostatnich 3 lat min. 3 dokumentacji projektowych przebudów oświetlenia zewnętrznego
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert), wykonali minimum:
− 1 usługę związaną z opracowaniem dokumentacji technicznej dla projektów przebudowy oświetlenia zewnętrznego o wartości co najmniej 50.000,00 PLN brutto
− 1 usługę związaną z wdrożeniem aplikacji do zarządzania oświetleniem o wartości co najmniej 50.000,00 PLN brutto
UWAGA: dla ww. wartości wskazanej przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik wg. średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania

 w przypadku dotyczącym Części 2 zamówienia:

c) dysponują/będą dysponować następującymi osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia w roli trenera/prelegenta:

dla szkoleń oznaczonych nr 1, 2, 5, 6 w OPZ
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu elektrotechniki ze specjalnością „oświetlenie”
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe magisterskie z zakresu architektury krajobrazu
doświadczenie zawodowe: doświadczenie w postaci przeprowadzonych
w okresie ostatnich 3 lat min. 50 godzin lekcyjnych usług szkoleniowych/zajęć dydaktycznych

dla szkolenia oznaczonego nr 3 w OPZ
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: doświadczenie w postaci przeprowadzonych
w okresie ostatnich 3 lat min. 50 godzin lekcyjnych usług szkoleniowych/zajęć dydaktycznych z zakresu kosztorysowania i obsługi programu Norma

dla szkolenia oznaczonego nr 4 w OPZ
− min. 1 osobą posiadającą
wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe: doświadczenie w postaci przeprowadzonych
w okresie ostatnich 3 lat min. 50 godzin lekcyjnych usług szkoleniowych/zajęć dydaktycznych z zakresu oprogramowania Intelicad

d) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.:
w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składnia ofert), wykonali przynajmniej 1 usługę polegającą na zorganizowaniu szkolenia dla minimum 20 osób w trybie stacjonarnym

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (dla obu Części) – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:00

Po zmianie:
2023-01-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 11:00

Po zmianie:
2023-01-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-10

Zobacz inne

Prawo