Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

04.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00010259/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o. o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa licencji oprogramowania użytkowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „KWATERA” Sp. z o. o.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015296322

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Starościńska 1

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-516

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22 379 45 45

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amwkwatera.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010259

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00517812

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
DLA ZADANIA 1 Dostawa subskrypcji oprogramowania Microsoft, usługi wdrożeniowe i wsparcie rozwojowe
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 dostawy oprogramowania użytkowego na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (na podstawie odrębnych umów);
oraz
2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 usługi wdrożenia usług chmurowych Microsoft na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto każde (na podstawie odrębnych umów);
oraz
3. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ), że dysponuje lub będzie dysponował łącznie co najmniej:
- dwiema osobami pełniącymi funkcję Inżyniera Office 365, które będą uczestniczyć w wykonywaniu prac wdrożeniowych i każda z tych osób posiada następujące certyfikaty:
a) Microsoft® Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure,
b) Microsoft® Certified Solutions Expert: Messaging,
c) Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity
oraz każda z tych osób brała udział w minimum 2 wdrożeniach dla min. 400 użytkowników z zakresu wdrażania usług chmurowych;
i
-co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Koordynatora wsparcia, która będzie uczestniczyć w koordynowaniu prac związanych ze wsparciem rozwojowym i posiada certyfikat ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management.

DLA ZADANIA 2 Dostawa subskrypcji Microsoft Azure

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w świadczeniu usługi wsparcia technicznego i posiada certyfikat Microsoft® Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure.

Po zmianie:
Warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
DLA ZADANIA 1 Dostawa subskrypcji oprogramowania Microsoft, usługi wdrożeniowe i wsparcie rozwojowe
1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże (wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SWZ), że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 dostawy oprogramowania użytkowego na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto każda (na podstawie odrębnych umów);
oraz
2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, co najmniej 2 usługi wdrożenia usług chmurowych Microsoft na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto każde (na podstawie odrębnych umów);
oraz
3. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ), że dysponuje lub będzie dysponował łącznie co najmniej:
- dwiema osobami pełniącymi funkcję Inżyniera Office 365, które będą uczestniczyć w wykonywaniu prac wdrożeniowych i każda z tych osób posiada następujące certyfikaty:
a) Microsoft® Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure lub nowszy,
b) Microsoft® Certified Solutions Expert: Messaging,
c) Microsoft® Certified Solutions Expert: Productivity
oraz każda z tych osób brała udział w minimum 2 wdrożeniach dla min. 400 użytkowników z zakresu wdrażania usług chmurowych;
i
-co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Koordynatora wsparcia, która będzie uczestniczyć w koordynowaniu prac związanych ze wsparciem rozwojowym i posiada certyfikat ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management.

DLA ZADANIA 2 Dostawa subskrypcji Microsoft Azure

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże (wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ), że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w świadczeniu usługi wsparcia technicznego i posiada certyfikat Microsoft® Certified Solutions Expert: Cloud Platform and Infrastructure lub nowszy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 11:00

Po zmianie:
2023-01-11 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-09 12:00

Po zmianie:
2023-01-11 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-07

Po zmianie:
2023-02-09

Zobacz inne

Prawo