Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radomsko, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00010406/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Doposażenie bazy dydaktycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Radomsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000258218

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Św. Jadwigi Królowej 20

1.4.2.) Miejscowość: Radomsko

1.4.3.) Kod pocztowy: 97-500

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@psp6.radomsko.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://psp6.radomsko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Miasto Radomsko z siedzibą w 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5 w imieniu i na rzecz którego działa Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Radomsku 97-500 Radomsko ul. Św. Jadwigi Królowej 20

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010406

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00522719

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 09:00

Po zmianie:
2023-01-12 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 09:30

Po zmianie:
2023-01-12 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-09

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający informuje, iż dokonał również modyfikacji Rozdziału V SWZ (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) w zakresie Części 1 zamówienia.

Zobacz inne

Prawo