Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łańcut, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00010723/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W RAKSZAWIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
REGULARNY DOWÓZ OSÓB DO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W RAKSZAWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŁAŃCUCIE Z FILIĄ W RAKSZAWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180924569

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 70/3

1.4.2.) Miejscowość: Łańcut

1.4.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.4.7.) Numer telefonu: 172258351

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sdslancut@onet.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sdslancut.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010723

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00479654

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
www.epuap.gov.pl/SDSL/domyslna

Po zmianie:
www.epuap.gov.pl/SDSL/SkrytkaESP

Zobacz inne

Prawo