Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opinogóra Górna, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00010729/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Opinogóra Górna

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Opinogóra Górna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Opinogóra Górna

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Opinogóra Górna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 130378344

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Z. Krasińskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Opinogóra Górna

1.5.3.) Kod pocztowy: 06-406

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugopinogora@bip.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ugopinogora.bip.org.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Opinogóra Górna

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b1f3488c-8c1b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010729

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00007465/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Opinogóra Górna - Budowa sieci wodociągowych w miejscowościach Władysławowo i Wierzbowo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-b1f3488c-8c1b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Ofertę podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe informacje dot. wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale pn.: "Środki komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej" swz.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Opinogórze Górnej reprezentowany przez Wójta Gminy Opinogóra Górna, z siedzibą ul. Z. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna. Kontakt osobisty z administratorem możliwy jest w każdy dzień urzędu w godzinach w godz. 7:45-15:45. Inne możliwości kontaktu to tel./fax. (23) 673 61 10 i poczta e-mail ugopinogora@bip.org.pl;
2) administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@opinogoragorna.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Opinogóra Górna”;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5) zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez co najmniej 4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Opinogórze Górnej Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do:
a) administratora danych,
b) inspektora ochrony danych,
c) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Zgłoszenie skargi może być dokonane poprzez: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 (00-193) Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax.: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl .
8) dla podmiotów składających ofertę podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
9) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą „Prawo zamówień publicznych”.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa sieci wodociągowej realizowana jest w celu doprowadzenia wody do nieruchomości w rejonie działek nr 144, 143/3 w miejscowości Władysławowo. Długość odcinka wynosi 114 m.
Zakres robót obejmuje:
a) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozebranie barier i znaków drogowych),
b) wykopy pod rurociągi,
c) ułożenie rurociągów,
d) zasypanie wykopów,
e) naprawa dróg,
f) próba szczelności,
g) płukanie i dezynfekcja.
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do swz:
Załącznik Nr 7a Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 8a Projekt budowlany
Załącznik Nr 9a Przedmiar robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru ofert stanowi:
1) cena – 60 pkt
Maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
KC=(CN/COB)x60 pkt (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2) okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt
Punkty w kryterium „okres gwarancji i rękojmi (zrównuje się okres gwarancji z okresem rękojmi w składanej przez wykonawcę ofercie)” przyznawane będą wg. następującego schematu:
a) 0 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 36 - 41 miesięcy gwarancji i rękojmi,
b) 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 42 - 47 miesięcy gwarancji i rękojmi,
c) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 48 - 53 miesięcy gwarancji i rękojmi,
d) 30 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 54 - 59 miesięcy gwarancji i rękojmi,
e) 40 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje nie mniej niż 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi poniżej 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa sieci wodociągowej realizowana jest w celu doprowadzenia wody do budynku mieszkalnego na działce nr 152/1 w miejscowości Wierzbowo. Długość odcinka wynosi 116 m.
Zakres robót obejmuje:
a) roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, rozebranie barier i znaków drogowych),
b) wykopy i przewierty pod rurociągi,
c) ułożenie rurociągów,
d) zasypanie wykopów,
e) próba szczelności,
f) płukanie i dezynfekcja.
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do swz:
Załącznik Nr 7b Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
Załącznik Nr 8b Projekt budowlany
Załącznik Nr 9b Przedmiar robót

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryterium wyboru ofert stanowi:
1) cena – 60 pkt
Maksymalną liczbę 60 punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia („Cena”), natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
KC=(CN/COB)x60 pkt (max liczba punktów w ocenianej pozycji)
Gdzie:
KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy
CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu
COB – cena zaoferowana w ofercie badanej
2) okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt
Punkty w kryterium „okres gwarancji i rękojmi (zrównuje się okres gwarancji z okresem rękojmi w składanej przez wykonawcę ofercie)” przyznawane będą wg. następującego schematu:
a) 0 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 36 - 41 miesięcy gwarancji i rękojmi,
b) 10 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 42 - 47 miesięcy gwarancji i rękojmi,
c) 20 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 48 - 53 miesięcy gwarancji i rękojmi,
d) 30 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje 54 - 59 miesięcy gwarancji i rękojmi,
e) 40 pkt otrzyma Wykonawca, który zaoferuje nie mniej niż 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.
W przypadku niepodania w ofercie informacji na temat okresu gwarancji i rękojmi Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował minimalny dopuszczalny okres gwarancji i rękojmi 36 miesięcy i zastosuje art. 223 ust. 2 pkt 3) ustawy niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, a następnie odpowiednio obliczy punktację w tym kryterium. W przypadku braku zgody Wykonawcy na poprawę, Zamawiający odrzuci ofertę.
W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi poniżej 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
b) uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
d) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej dla każdej z części zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej 2 roboty polegające na budowie lub rozbudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o dł. min. 100 m każda.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do swz;
2) wykonawcy polegający na zasobach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby (podmiot trzeci) - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust 3 i ust. 4 ustawy – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do swz;
3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współpracy;
4) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy, jeśli umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z wpisu w rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej;
5) kosztorysy ofertowe.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W związku w ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust 1 pkt 1) rozdziału pn. „Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
5. Dokumenty składane przez członków konsorcjum, w tym oświadczenia muszą być podpisane przez wyznaczonego pełnomocnika lub osobę upoważnioną do reprezentowania danego podmiotu.
6. Zamawiający w toku prowadzonego postępowania będzie przesyłał wszelką korespondencję do pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie.
7. Przepisy dotyczące pojedynczego Wykonawcy mają zastosowanie do pełnomocnika, ze skutkiem prawnym wobec wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
8. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający wspólną ofertę będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, regulującą współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian określa § 13 "Zmiana umowy" załącznika nr 6 do swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Za pomocą Platformy e-Zamówienia na stronie https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1) cena – 60 pkt
2) okres gwarancji i rękojmi – 40 pkt

Zobacz inne

Prawo