Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Czechowice-Dziedzice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00011585/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą” – z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZECHOWICE-DZIEDZICE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258121

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 1

1.4.2.) Miejscowość: Czechowice-Dziedzice

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-502

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 32 214 71 14

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.czechowice-dziedzice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011585

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00525831

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą” – z podziałem na zadania
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania i obejmuje:

Zadanie nr 4: Rozbudowa drogi gminnej ul. Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach
Zadanie obejmuje rozbudowę i budowę drogi gminnej o długości 627 m, budowę i przebudowę miejsc postojowych, budowę ciągów pieszych, budowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę pobocza, przebudowę rowu, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi, studniami i urządzeniami podczyszczającymi ścieki, budowę linii oświetleniowej, budowę kanału technologicznego, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej,
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa pn.” Rozbudowa drogi gminnej ul. Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach”.
UWAGA:
Dotyczy wszystkich zadań:
- Roboty realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej.
- Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody na osobie i mieniu wynikłe w obiekcie.
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem technicznym, z zachowaniem wszystkich warunków podanych w dokumentacji, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (BHP, p.poż oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.
- Wykonawca dokona wszelkich sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót oraz uzyska pozytywne protokoły ich odbiorów od stosowanych instytucji lub osób, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami, niezbędnymi do prawidłowego użytkowania obiektu.

INNE UWARUNKOWANIA (dotyczy wszystkich zadań):
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz zabezpieczenia narzędzi
i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.
3. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (Podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich uszkodzeń obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za ochronę ptaków, drzew i krzewów oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów, materiałów z placu budowy.
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz terenów przyległych (realizowany obiekt, infrastruktura, urządzenia znajdujące się w obrębie prowadzonych robót). W przypadku powstałych uszkodzeń, a nie udokumentowanych jak wyżej, uszkodzenia traktowane będą jako powstałe w wyniku prowadzonych robót.
6. Projektant sporządzał dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na dzień jej wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na czas ich realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 10a do SWZ dla zad nr 1;
- załącznik nr 10b do SWZ dla zad nr 2;
- załącznik nr 10c do SWZ dla zad nr 3;
- załącznik nr 10d do SWZ dla zad nr 4

- przedmiar robót - załącznik nr 11a do SWZ dla zad nr 1;
- załącznik nr 11b do SWZ dla zad nr 2;
- załącznik nr 11c do SWZ dla zad nr 3;
- załącznik nr 11d do SWZ dla zad nr 4

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 12a do SWZ dla zad nr 1;
- załącznik nr 12b do SWZ dla zad nr 2;
- załącznik nr 12c do SWZ dla zad nr 3
- załącznik nr 12d do SWZ dla zad nr 4

- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 13a do SWZ dla zad nr 1;
- załącznik nr 13b do SWZ dla zad nr 2;
- załącznik nr 13c do SWZ dla zad nr 3
- załącznik nr 13d do SWZ dla zad nr 4

które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Uwaga: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, z którego Wykonawca może skorzystać kalkulując cenę.

Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8705/PolskiLad

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest „Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Czechowice-Dziedzice poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z infrastrukturą” – z podziałem na zadania
Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery zadania i obejmuje:

Zadanie nr 4: Rozbudowa drogi gminnej ul. Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach
Zadanie obejmuje rozbudowę drogi gminnej o długości 829 m, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę poboczy, budowę kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi, studniami i urządzeniami podczyszczającymi ścieki, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej,
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa pn.” Rozbudowa drogi gminnej ul. Zawiłej w Czechowicach-Dziedzicach”.

UWAGA:
Dotyczy wszystkich zadań:
- Roboty realizowane będą na podstawie dokumentacji projektowej.
- Od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody na osobie i mieniu wynikłe w obiekcie.
- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem technicznym, z zachowaniem wszystkich warunków podanych w dokumentacji, pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane.
- Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (BHP, p.poż oraz koordynacja w zakresie BHP) na terenie
prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy.
- Wykonawca dokona wszelkich sprawdzeń, badań, pomiarów wykonanych robót oraz uzyska pozytywne protokoły ich odbiorów od stosowanych instytucji lub osób, jeśli jest to wymagane przepisami prawa lub innymi przepisami, niezbędnymi do prawidłowego użytkowania obiektu.

INNE UWARUNKOWANIA (dotyczy wszystkich zadań):
1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz zabezpieczenia narzędzi
i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności.
2. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót przez cały okres realizacji przedmiotu umowy. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco.
3. W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany jest w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (Podwykonawcy). Koszty napraw wszelkich uszkodzeń obciążają Wykonawcę.
4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, za ochronę ptaków, drzew i krzewów oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów, materiałów z placu budowy.
5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej terenu budowy oraz terenów przyległych (realizowany obiekt, infrastruktura, urządzenia znajdujące się w obrębie prowadzonych robót). W przypadku powstałych uszkodzeń, a nie udokumentowanych jak wyżej, uszkodzenia traktowane będą jako powstałe w wyniku prowadzonych robót.
6. Projektant sporządzał dokumentację projektową zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na dzień jej wykonania.

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami na czas ich realizacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj.:
- dokumentacja projektowa - załącznik nr 10a do SWZ dla zad nr 1;
- załącznik nr 10b do SWZ dla zad nr 2;
- załącznik nr 10c do SWZ dla zad nr 3;
- załącznik nr 10d do SWZ dla zad nr 4

- przedmiar robót - załącznik nr 11a do SWZ dla zad nr 1;
- załącznik nr 11b do SWZ dla zad nr 2;
- załącznik nr 11c do SWZ dla zad nr 3;
- załącznik nr 11d do SWZ dla zad nr 4

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 12a do SWZ dla zad nr 1;
- załącznik nr 12b do SWZ dla zad nr 2;
- załącznik nr 12c do SWZ dla zad nr 3
- załącznik nr 12d do SWZ dla zad nr 4

- projektowane postanowienia umowy - załącznik nr 13a do SWZ dla zad nr 1;
- załącznik nr 13b do SWZ dla zad nr 2;
- załącznik nr 13c do SWZ dla zad nr 3
- załącznik nr 13d do SWZ dla zad nr 4

które stanowią integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Uwaga: Przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, z którego Wykonawca może skorzystać kalkulując cenę.

Zadania dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Wstępna Promesa dotycząca dofinansowania inwestycji z programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/8705/PolskiLad

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
15

Po zmianie:
14

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
15

Po zmianie:
14

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 12:00

Po zmianie:
2023-01-20 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-18 12:30

Po zmianie:
2023-01-20 12:30

Zobacz inne

Prawo