Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zwoleń, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00011707/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA ZWOLEŃ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń w roku 2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZWOLEŃ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: PLAC KOCHANOWSKIEGO 1

1.5.2.) Miejscowość: Zwoleń

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-700

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 676 22 10 wew. 105

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zwolen.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zwolen.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń w roku 2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e88e1ce9-8c16-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00011707

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001323/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://przetargi.zwolen.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie
Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy ZETO
PZP - adres strony internetowej: https://przetargi.zwolen.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi założyć darmowe konto na Platformie ZETO PZP. Złożenie oferty
w postępowaniu wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu na subdomenie Gminy Zwoleń: https://przetargi.zwolen.pl
2. Po założeniu konta i uzupełnieniu danych firmy Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu.
3. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, wykonawca
winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma Zamówień Publicznych ZETO PZP, tel. +48 81 718
42 27 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 8.00-16.00) e-mail: hd@zeto.lublin.pl.
4. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jako:
- dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku
z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
5. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
- stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
- komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
- zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji z wyjątkiem Internet Explorer;
- włączona obsługa JavaScript;
- zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
- podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Wykonawcę.
6. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods,
odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,
zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
7. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie
ZETO PZP i zapisany, widoczny jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku
dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
8. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę ZETO PZP stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg.
czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
9. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale III punkt 1 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą
przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zamawiający tj. Gmina Zwoleń z siedzibą mieszczącą się pod adresem: Plac
Kochanowskiego 1, 26-700 Zwoleń, tel. +48 48 676 22 10– reprezentowana przez Burmistrza Zwolenia.
3) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się pod adresem e-mali:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję pod adres siedziby Zamawiającego.
4) Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z przeprowadzeniem
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego opisanego w niniejszej SWZ oraz zawarciem, realizacją i
egzekucją umowy.
5) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 4) powyżej. Jeżeli
administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel
określony w ppkt 4) powyżej, przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz
udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
6) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy (art. 78 ust 1 i 4 ustawy Pzp).
7) Szczegółowy zakres danych odnośnie RODO określono w Rozdziale I punkt 17 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ES.ZP.271.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest zadanie pod nazwą:
„Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych Gminy Zwoleń w roku 2023”

a) Zadanie obejmuje usługę przewozową, polegające na przywozie i odwozie uczniów z i do następujących szkół:

• Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu (budynek szkoły) ul. Ludowa 35,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoleniu (budynek szkoły) ul. Kościelna 7,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli (budynek szkoły) w Strykowicach Górnych,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Paciorkowej Woli (budynek szkoły) w Paciorkowej Woli.
z miejscowości: Osiny, Pałki, Sosnowica, Józefów, Mostki, Podzagajnik, Linów, Ostrowy, Koszary, Andrzejówka – Gmina Policzna, Strykowice Górne, Strykowice Błotne, Strykowice Podleśne, Paciorkowa Wola Stara, Paciorkowa Wola Nowa, Filipinów, Łuczynów, Władysławów – Gmina Policzna, Jedlanka, Niwki, Helenówka, Annów – Gmina Policzna, Zwoleń ul. Słowackiego. Zwoleń ul. Doktora Perzyny, Zwoleń - Osiedle ul. Puławska i Osiedle ul. Sienkiewicza.
• Dowóz uczniów do Publicznej Szkoły Podstawowej w Baryczy,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie (budynek szkoły) w Sycynie,
• Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie (budynek szkoły) w Sydole
z miejscowości: Jasieniec Południowy, Jasieniec Kolonia, Zastocze, Mierziączka-Gmina Przyłęk, Jasieniec Solecki, Drozdów, Sydół, Karolin, Wacławów, Wólka Szelężna, Sycyna, Sycyna Północna, Sycyna Kolonia, Sycyna Południowa, Barycz Nowa, Barycz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60170000-0 - Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-01 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą .
2) Oferty oceniane będą punktowo.
3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.
4) W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane są punkty za poszczególne kryteria według następujących zasad:
4.1) Kryterium - cena brutto oferty (C).
Cena brutto oferty określona w formularzu ofertowym. Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto oferty zgodnie z formularzem ofertowym, otrzyma maksymalną liczbę punktów za to kryterium, tj. 60 punktów.
Pozostałym Wykonawcom punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
Oferty nie podlegające odrzuceniu będą oceniane według wzoru:

C = 100 x Cn/Cb x 60%, gdzie:

100 – stały współczynnik zwiększający
Cn – cena oferty najtańszej
Cb – cena oferty badanej
60% – waga procentowa kryterium
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów.

4.2) Kryterium – czas podstawienia autobusu zastępczego (T).

W powyższym kryterium oceniany będzie czas podstawienia autobusu zastępczego według poniższego wzoru:

do 30 minut (czas minimalny) - 40 pkt
do 40 minut - 30 pkt
do 50 minut - 20 pkt
do 60 minut (czas maksymalny) - 10 pkt

Oferty z dłuższym czasem zostaną odrzucone jako niezgodnej z treścią SWZ na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Dla oferty bez podanego czasu, Zamawiający przyjmie czasy maksymalne.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia autobusu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający określa warunek posiadania aktualnej koncesji, zezwolenia lub licencji uprawniającej do wykonywania transportu drogowego w zakresie przewozu osób
i umożliwiającą wykonawcy realizację niniejszego zadnia zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 2201.).
2) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
Zamawiający określa poniższe warunki:
a) Warunek wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającą na dowozie uczniów do szkół o wartości umowy nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto.
b) Warunek dysponowanie w celu wykonania zamówienia min. 6 autobusami.
Wykazane pojazdy, które będą przeznaczone do realizacji przedmiotu zamówienia, muszą spełniać wymagania określone w Rozdziale II pkt 1 SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie, że informacje zawarte w oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania złożonym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, są aktualne

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy ci zobowiązani są do
ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania
w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu
siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w oryginale w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa może być uwierzytelniona tylko przez
mocodawcę lub notariusza.
2) Ofertę podpisuje pełnomocnik.
3) Każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni składa odrębnie oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 4 ustawy Pzp). Oświadczenie
musi być złożone w oryginale.
4) Minimum jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówieni musi samodzielnie spełniać warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej określony w SWZ
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp.
6) Wszelka korespondencja będzie prowadzona z pełnomocnikiem,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na zmieniająca się liczbą dowożonych uczniów w poszczególnych miesiącach, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości zamawianych biletów a tym samym i wartości wynagrodzenia maksymalnie do +/- 15% ilości uczniów podanej w SWZ.
Zamawiający dopuszcza możliwość podwyższenia wynagrodzenia jeżeli będzie się to wiązało z koniecznością wykonywania dodatkowych czynności jak realizacja dodatkowych kursów lub uruchomienie dodatkowych pojazdów w sytuacji związanej bezpośrednio z zagrożeniami lub wytycznymi (wymogami) wynikającymi ze stanu epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego na terytorium RP skutkującymi ograniczeniem liczby osób mogących jednocześnie poruszać się w środkach komunikacji publicznej (brak możliwości wykorzystania wszystkich miejsc siedzących w autobusie) w wysokości proporcjonalnej do poniesionych dodatkowych kosztów.
Sytuacja o której mowa powyżej nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzi żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Szczegółowy zakres zmian umowy został określony w Projektowanych postanowieniach umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać na Platformie ZETO PZP pod adresem: https://przetargi.zwolen.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-11

Zobacz inne

Prawo