Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00012051/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ochrona mienia i osób w budynkach POW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 i ul. Podwale Staromiejskie 69, w Delegaturze POW NFZ w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4 oraz dozorowanie parkingów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500143

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Marynarki Polskiej 148

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-865

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@nfz-gdansk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona mienia i osób w budynkach POW NFZ w Gdańsku przy ul. Marynarki Polskiej 148 i ul. Podwale Staromiejskie 69, w Delegaturze POW NFZ w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4 oraz dozorowanie parkingów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7880402e-8a9e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012051

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00191237/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Ochrona mienia i osób w budynkach Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-gdansk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej https://nfz-gdansk.ezamawiajacy.pl (dalej jako "Platforma Zakupowa"lub „System”). Wejście na platformę poprzez link: https://nfzgdansk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Zakupowej. Informacje w
zakresie wymagań technicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem Platformy znajdują się w zakładce Regulacje i
procedury procesu zakupowego(Instrukcja wykonawców – plik w formacie pdf). Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od
Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacja dotycząca RODO została opisana w klauzuli informacyjnej

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAG-Z.261.14.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia i osób w budynkach:
1) Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk,
2) Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku, ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk,
3) Delegatury POW NFZ w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk
oraz dozorowanie parkingów, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas przyjazdu grupy interwencyjnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 lub równoważnego w zakresie realizacji usług fizycznej ochrony mienia i osób

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli:
Wykonawca wykaże, iż posiada ważną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1995).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wyżej wymieniony warunek musi spełniać każdy z konsorcjantów. Brak powyższego mógłby skutkować dopuszczeniem do świadczenia usług ochrony przez podmiot, który na gruncie ustawy o ochronie osób i mienia nie byłby dopuszczony do obrotu gospodarczego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, Wykonawca składa:
a) wykaz zrealizowanych lub realizowanych usług (załącznik nr 8) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane,

b) dowody określające, czy te usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy świadczone usługi zostały wykonane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. W przypadku usług w trakcie trwania, Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej musi wykazać, że zrealizował już usługę w zakresie opisanym w pkt. 5. 1) a)

c) aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia wraz ze wszystkimi decyzjami zmieniającymi koncesję, wydaną do pierwszego dokumentu zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2021 r. poz. 1995),

d) wykazu osób (załącznik nr 9) wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w budynku POW NFZ przy ul. Marynarki Polskiej 148 wraz z informacją na temat ich doświadczenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi zawierać pełną nazwę wszystkich uczestników konsorcjum oraz musi być podpisane przez wszystkich wymienionych uczestników zgodnie z zasadami reprezentacji i zostać złożone wraz z ofertą.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają jedną ofertę, natomiast do składania oświadczenia zastosowanie ma rozdział VI pkt. 2.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia dotyczące zmian w umowie Zamawiający opisał w § 11 projektu umowy stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa zamawiającego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-13 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-11

Zobacz inne

Prawo