Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00012137/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przewóz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie pomiędzy obiektami szkoły oraz obiektami treningowymi w terminie 06.02.2023 r. – 23.06.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. M.G. Bublewicza

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510711960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jagiellończyka 32

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-062

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 534 04 88

1.5.8.) Numer faksu: 89 526 83 12

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zso5.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zso5.olsztyn.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przewóz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie pomiędzy obiektami szkoły oraz obiektami treningowymi w terminie 06.02.2023 r. – 23.06.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f8c931f8-8cce-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012137

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia i komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Olsztyn, dostępnej pod adresem: https://zamowienia.olsztyn.eu oraz poczty elektronicznej sekretariat@zso5.olsztyn.eu w zakresie formalnym i merytorycznym.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
3. Zgodnie z art. 63 ust. 2 Ustawy PZP1 ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im M.G. Bublewicza w Olsztynie pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w ZSO 5 MS , jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych.
1. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego im M.G. Bublewicza w Olsztynie ul. Gietkowska 12, e- mail: sekretariat@zso5.olsztyn.eu.
2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Sebastian Łabowski, adres e- mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3, odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSO5.260.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 117073,17 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi „Przewóz uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie pomiędzy obiektami szkoły oraz obiektami treningowymi w terminie 06.02.2023 r. – 23.06.2023 r.”, która obejmuje świadczenie usług przewozowych taborem przystosowanym do usług transportu zbiorowego w celu transportu uczniów – zawodników do obiektów szkoły oraz obiektów treningowych na terenie miasta Olsztyna.
Przewóz musi być realizowany zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do SWZ.
Przedmiot zamówienia obejmuje trasy między poniżej wskazanymi obiektami (ok. 296 km tygodniowo);
a) ZSO5 - ul. Jagiellończyka 32, 10-062 Olsztyn
b) ZSO5 – ul. Gietkowska 12, 10 – 170 Olsztyn
c) Aquasfera ul. Piłsudskiego 69 b, 10-449 Olsztyn
d) Basen, ul. Mariańska 1, 10-558 Olsztyn
e) Hosianum – Redykajny, ul. Hozjusza 15, 11 – 041 Olsztyn
f) SP 12 – ul. Turowskiego 3, 10 – 685 Olsztyn
g) V LO – ul. Krasickiego 2, 10 – 685 Olsztyn.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-02-06 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium 1 - cena – 80%
Kryterium 2 - wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia – 20%
2. Sposób oceny ofert dla kryterium 1 – cena:
Pod uwagę przy ocenie będzie brany oferowany zryczałtowany koszt przewozu uczniów, wskazany w formularzu ofertowym.
Punktacja zostanie przydzielona zgodnie z poniższym wzorem;
PK1= [CN / CR] x 80
PK1 - suma punktów dla kryterium,
CN - najniższa oferowana cena spośród badanych ofert w danej części,
CR - cena oferty badanej.
3. Sposób oceny ofert dla kryterium 2 – wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia:

Zamawiający dokonuje oceny ofert, przyznając odpowiednią ilość punktów za wykazany w formularzu oferty rok produkcji pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia.
Za wykazany rok produkcji pojazdu;
a) lata 2007 – 2012 – oferta otrzymuje 0 punktów,
b) lata 2013 - 2015 – oferta otrzymuje 10 punktów,
c) od 2016 r. – oferta otrzymuje 20 punktów.

Zmiana oferowanego pojazdu na inny po wyborze oferty oraz w trakcie badania oferty jest dopuszczalna przy zachowaniu warunku, że rok produkcji zmienionego pojazdu będzie mieścił się w przedziale, wskazanym w formularzu oferty, na podstawie którego dokonano wyboru oferty, a nowy pojazd będzie spełniał wszystkie wymagania SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: wiek pojazdów przeznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu zgodnie z pkt VI SWZ na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP i spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

A. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

B. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia wymaga udowodnienia posiadania aktualnego zezwolenia/licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – Ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2201).

C. Sytuacja ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

D. Zdolności techniczne lub zawodowe

1. Zamawiający w tym zakresie określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu:
1.1. wykonawca posiada zezwolenie/licencję na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2201),
1.2. wykonawca, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje minimum jedno zamówienie polegające na świadczeniu usług przewozu osób przez okres obejmujący co najmniej 1 rok o wartości minimum 150 000 zł brutto.
1.3. wykonawca skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jednego kierowcę dla każdego pojazdu wymaganego w zamówieniu, na którą wykonawca składa ofertę;
- spełniającego warunki określone w ustawie z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2201),
- posiadającego odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1212),
- posiadającego aktualne przeszkolenia BHP i p. poż.,
- posiadającego zaświadczenie o niekaralności;
1.4. wykonawca dysponuje minimum 3-ma pojazdami, przystosowanymi do przewozu osób, spełniającymi wymogi, o których mowa w części III pkt. 10 SWZ, przy czym rok produkcji pojazdów nie może być wcześniejszy niż 2007.

2. Celem wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt VI SWZ oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VII SWZ Podmioty składają oświadczenia i dokumenty określone w części VIII SWZ - dotyczące braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
2. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
2. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający żąda:
- aktualnej zezwolenia/licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający żąda:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Wykaz winien dokumentować spełnienie warunków określonych w części VII D ust. 1 pkt.2 SWZ. Wykaz składany jest wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru na załączniku nr 4 do SWZ, Wykaz winien potwierdzać spełnienie warunków określonych w części VII D ust. 1 pkt 3 SWZ.
c) wykazu pojazdów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi pojazdami – wg wzoru na załączniku nr 5 do SWZ. Wykaz winien potwierdzić spełnienie warunków określonych w części VII D ust. 1 pkt. 4 SWZ.
W celu dokonania oceny oferty Zamawiający dokona oględzin pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia oraz weryfikacji stanu faktycznego z dokumentacją pojazdów. Miejsce oraz czas oględzin zostanie wyznaczony w uzgodnieniu z wykonawcą.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu dokonania oceny oferty Wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza, Zamawiający dokona oględzin pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia oraz weryfikacji dokumentacji ze stanem faktycznym.
Miejsce oraz czas oględzin zostanie wyznaczony w uzgodnieniu z Wykonawcą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 - 455 Ustawy PZP oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-13 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-13 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
1. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
2. odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,
3. unieważnienia postępowania, jeśli:
a. cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania.
4. W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę.

Zobacz inne

Prawo