Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Środa Śląska, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00012783/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Środa Śląska

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usuwanie,cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na terenie gminy i miasta Środa Śląska

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.5.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usuwanie,cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na terenie gminy i miasta Środa Śląska

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1d5f6296-8c3c-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012783

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://srodaslaska.logintrade.net/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1 Oferta, oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2 Składanie ofert, wniosków, zapytań możliwe jest tylko i wyłącznie za pośrednictwem w/w platformy.
3 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy w szczególności:
z założeniem konta, zalogowaniem się na konto, złożenia ofert, komunikacją z zamawiającym za pośrednictwem konta, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego; wsparcie techniczne dla Wykonawców:  +48 71 787 37 57; +48 71 787 35 34; +48 71 787-37-27; pn-pt: 8:00-16:00; helpdesk@logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I Specyfikacja połączenia
Postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska https://srodaslaska.logintrade.net/rejestracja/. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Gminy Środa Śląska: ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Gminy Środa Śląska

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP 271.8-2/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „ usuwanie, pielęgnacja drzewostanu na terenie gminy i miasta Środa Śląska, od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023r.
Przedmiotem zamówienia jest „ usuwanie, pielęgnacja drzewostanu na terenie gminy i miasta Środa Śląska, od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2023r..

2.1.1.Na przedmiotowy zakres rzeczowy składa się:
usuwanie drzew, krzewów, cięcia pielęgnacyjno-Korekcyjne drzewostanu, zakładanie wiązań ELASTYCZNYCH np. TYPU COBRA w celu zabezpieczenia konkurujących konarów oraz zwiększenie stabilności statycznej przez ograniczenie ruchów korony drzewa na terenie gminy i miasta Środa Śląska

2.1.2. Zasady i wymagania wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia :
1. Prace winne być wykonane zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami i normami (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody Dz. U z 2020r. Poz.55).2.2. Na przedmiotowy zakres rzeczowy składa się:
1.Usuwanie drzew cena jednostkowa przy fi pnia /cm/
10-15; 16-20; 21-30; 31- 40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; 81-90;91-100; powyżej 100 cm dodatek za każde 5 cm;
2.Cięcia pielęgnacyjno -korekcyjne drzew cena jednostkowa przy fi pnia (cm)
10-15; 16-20; 21-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; 81-90;91-100; powyżej 100 cm dodatek za każde 5 cm;
3.Frezowanie pni – cena jednostkowa przy fi pnia ( cm)
10-15; 16-20; 21-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; 81-90;91-100; powyżej 100 cm dodatek za każde 5 cm;
4.Usuwanie drzew z frezowaniem pni, cena jednostkowa przy fi pnia (cm)
10-15; 16-20; 21-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; 81-90; 91-100; powyżej 100 cm dodatek za każde 5 cm;
5. Karczowanie pni – cena jednostkowa przy fi pnia (nm )
10-15; 16-20; 21-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; 81-90;91-100; powyżej 100 cm dodatek za każde 5 cm;
6. Usuwanie drzew z karczowaniem pni, cena jednostkowa przy fi pnia (cm)
10-15; 16-20; 21-30; 31-40; 41-50; 51-60; 61-70; 71-80; 81-90;91-100; powyżej 100 cm dodatek za każde 5 cm;
7.Usuwanie zakrzaczeń - cena 1 m2.(bez względu na wysokość i wiek zakrzaczeń).
8.Usuwanie zakrzaczeń z karczowaniem -cena 1 m2 (bez względu na wysokość i wiek zakrzaczeń).
9. Zakładanie wiązań elastycznych np. typu Cobra w celu zabezpieczenia konkurujących konarów oraz zwiększenie stabilności statycznej przez ograniczenie ruchów korony drzewa.

2. W/w pozycjach należy uwzględnić koszt :
a) zabezpieczenia miejsca wykonywanych prac poprzez oznakowanie przed dostępem osób trzecich,
b) pocięcie ściętego drewna w klocki o długości do 40 cm,
c) zrąb-korowanie gałęzi,
d) wywóz drewna, zrąbek na miejsce wskazane przez zamawiającego w odległości do 15 km na terenie gminy Środa Śląska, najpóźniej do 2 dni po wykonaniu prac,
e) uzgodnienia z Zakładem Energetycznym, w celu czasowego wyłączenia prądu, zastosuje się do ich zaleceń i poniesienie koszty wyłączenia energii w czasie wykonywanych prac,
f) uporządkowanie terenu po wykonaniu prac.

4.2.6.) Główny kod CPV: 77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77340000-5 - Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

2.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w warunkach udziału w postępowaniu.

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 50 000,00 złotych słownie : pięćdziesiąt tysięcy złotych..
Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana na podstawie przedłożonej kserokopii polisy lub innego dokumentu wraz z kopią potwierdzenia opłaty składki.

2.4 Zdolności technicznej lub zawodowej:
1.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy;

Doświadczenie zawodowe: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunki posiadania doświadczenia zamawiający żąda by wykazał się, iż wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie co najmniej 2 usługi polegające na wycince drzew, każda z nich o wartości min. 30 000,00 zł; 2 usługi polegające na wykonaniu zabiegów pielęgnacyjno - korekcyjnych drzew, każda z nich o wartości min. 20 000,00zł i załączą dowody potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przez pielęgnację zamawiający rozumie cięcia przyrodnicze: sanitarne, prześwietlające, korygujące, formujące, odmładzające oraz cięcia nieprzyrodnicze: techniczne wykonywane w obrębie drzewa.
2.Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Kadra techniczna: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej:
a) Kierownikiem (koordynatorem) prac: osoba odpowiedzialna za realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia i kontrolę jakości prac.
- ukończone kursy, szkolenia itp. z zakresu chirurgii drzew lub pielęgnacji drzew ( w tym m.in. tytuł inspektora nadzoru terenów zieleni lub inspektora nadzoru pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych Polskiego Towarzystwa Chirurgii Drzew -NOT lub inspektora prac arborystycznych).
b) co najmniej 1 osobą, która ukończyły kurs pilarza drzew ozdobnych. Dopuszcza się uznanie kursu pilarza pod warunkiem wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących cięć pielęgnacyjnych drzew. Kurs obsługi pilarzy nie spełnia wymogów.
c) co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs pilarza drzew. Dopuszcza się uznanie kursu pilarza drwala lub operatora pilarki łańcuchowej, która ukończyła kurs pilarza drzew,
d) co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia do kierowania ruchem drogowym.
W celu potwierdzenia tego warunku wymagane jest przedłożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.
Zamawiający informuje, że wymaga, aby osoby wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ brały bezpośredni udział w wykonywaniu zamówienia. Zamawiający informuje, że dopuszcza pełnienie funkcji kierownika prac przez jedną z osób wskazanych w lit.a),b),c) pod warunkiem posiadania przez tę osobę uprawnień z zakresu chirurgii drzew lub pielęgnacji drzew zgodnie z lit.a).
3.Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Potencjał techniczny: dla uznania, że Wykonawca spełnia warunki posiadania sprzętu Zamawiający żąda, by Wykonawca wykazał, że dysponuje co najmniej:
a) frezarkę do frezowania pni,
b) rębak do drewna
c) samochód lub ciągnik do przewozu drewna

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1 Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości:
1.600,00 PLN
2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
3 Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1)pieniądzu;
2)gwarancjach bankowych;
3)gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572)
4 Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na wskazanym koncie w dniu i godzinie składania ofert wskazanym w dalszej części SWZ.
5 Wadium wnoszone w pieniądzu musi zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, Gmina Środa Śląska; Pl. Wolności 5, 55-300 Środa Śląska Bank PKO BP nr konta 79 1020 5242 0000 2802 0158 7898 z zaznaczeniem: wadium: Usuwanie,cięcia pielęgnacyjne drzewostanu na terenie gminy i miasta Środa Śląska. WZP 271.8-…../23
6 Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
7 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1)upływu terminu związania ofertą;
2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia
8 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2)wykonawca, którego oferta została wybrana:
a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.
9 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1)upływu terminu związania ofertą;
2)zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3)unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10 Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2)którego oferta została odrzucona;
3)po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4)po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy- stanowiącym załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-16 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://srodaslaska.logintrade/net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-16 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo