Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00012918/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa budynku Instytutu o halę badawczą oraz niezbędną infrastrukturę techniczną we Wrocławiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000132629

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Szachowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-894

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dz@il-pib.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.il-pib.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


badania naukowe i prace rozwojowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012918

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00503577

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:00

Po zmianie:
2023-01-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:15

Po zmianie:
2023-01-23 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-21

Zobacz inne

Prawo