Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00013284/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Prokuratura Okręgowa w Łodzi

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000000253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kilińskiego 152

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 90-322

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 42 638 44 44

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro.podawcze.poldz@prokuratura.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-lodz

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e35bde8a-8c34-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013284

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00090766/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych z podziałem na dziewięć zadań

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e35bde8a-8c34-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

Uwaga: Z powodu maksymalnej długości pola - 1000, pozostałe informacje znajdują się w Dziale IX i XIV.I SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin korzystania z Platformy e-Zamówienia. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”. W przypadku podpisywania oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym rekomenduje się aby Formularz ofertowy został podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES (typ wewnętrzny). Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, mogą być zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 3026-7.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 9

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych:
1. Prokuratura Okręgowa w Łodzi wraz z Prokuraturą Rejonową Łódź - Śródmieście, Łódź, ul. Kilińskiego 152:
a) obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź – Śródmieście,
b) obszar właściwości Prokuratury Okręgowej w Łodzi.
2. Prokuratura Rejonowa Łódź - Bałuty, Łódź, ul. Ciesielska 7:
- obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź – Bałuty.
3. Prokuratura Rejonowa Łódź - Górna, Łódź, ul. Sieradzka 11a:
- obszar właściwości, część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy – Łódź – Górna.
4. Prokuratura Rejonowa Łódź - Polesie, Łódź, ul. Dąbrowskiego 40a:
- obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Łódź - Polesie.
5. Prokuratura Rejonowa Łódź - Widzew, Łódź, ul. Dąbrowskiego 40a:
a) obszar właściwości: część miasta Łódź w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy – Łódź - Widzew oraz
b) poza granice administracyjne miasta Łodzi: gminy Andrespol, Brójce
i Nowosolna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98300000-6 - Różne usługi

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33942000-5 - Środki transportu zwłok

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zwiększenie przedmiotu zamówienia nastąpi w przypadku zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem obszarów przeznaczonych do realizacji usługi Zamawiającego, jak i jednostek mu podległych lub zwiększeniem potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych prawem opcji.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji również na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 – Wzór umowy, przewidzianego dla Wykonawcy, będzie miała zostać wykorzystana przed terminem końcowym realizacji umowy, o którym mowa w § 2 wzoru Umowy.
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, o maksymalnie 20%.
4. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający ustali wysokość podwyższenia wartości umowy. Oświadczenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej (tj. jednokrotnej lub wielokrotnej) realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, której wartość łączna nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - obowiązują dla każdego Zadania odrębnie przy zastosowaniu matematycznych obliczeń przy ocenie ofert. Wartości podane przez Wykonawcę przy ocenie danego kryterium nie mogą odnosić się do wartości „0”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie pojazdami specjalnymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych:
Prokuratura Rejonowa w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 9:
a) obszar właściwości: miasto Brzeziny oraz
b) poza granice administracyjne miasta Brzeziny: gminy Brzeziny, Dmosin, Jeżów, Koluszki, Lipce Reymontowskie, Rogów i Słupia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98300000-6 - Różne usługi

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zwiększenie przedmiotu zamówienia nastąpi w przypadku zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem obszarów przeznaczonych do realizacji usługi Zamawiającego, jak i jednostek mu podległych lub zwiększeniem potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych prawem opcji.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji również na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 – Wzór umowy, przewidzianego dla Wykonawcy, będzie miała zostać wykorzystana przed terminem końcowym realizacji umowy, o którym mowa w § 2 wzoru Umowy.
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, o maksymalnie 20%.
4. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający ustali wysokość podwyższenia wartości umowy. Oświadczenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej (tj. jednokrotnej lub wielokrotnej) realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, której wartość łączna nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - obowiązują dla każdego Zadania odrębnie przy zastosowaniu matematycznych obliczeń przy ocenie ofert. Wartości podane przez Wykonawcę przy ocenie danego kryterium nie mogą odnosić się do wartości „0”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie pojazdami specjalnymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych:
Prokuratura Rejonowa w Kutnie, 99-300 Kutno, ul. Staszica 3:
a) obszar właściwości miasta Kutna oraz
b) poza granice administracyjne miasta Kutna: gminy Kutno, Bedlno, Krzyżanów, Łanięta, Oporów, Strzelce i Żychlin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98300000-6 - Różne usługi

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zwiększenie przedmiotu zamówienia nastąpi w przypadku zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem obszarów przeznaczonych do realizacji usługi Zamawiającego, jak i jednostek mu podległych lub zwiększeniem potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych prawem opcji.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji również na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 – Wzór umowy, przewidzianego dla Wykonawcy, będzie miała zostać wykorzystana przed terminem końcowym realizacji umowy, o którym mowa w § 2 wzoru Umowy.
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, o maksymalnie 20%.
4. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający ustali wysokość podwyższenia wartości umowy. Oświadczenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej (tj. jednokrotnej lub wielokrotnej) realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, której wartość łączna nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - obowiązują dla każdego Zadania odrębnie przy zastosowaniu matematycznych obliczeń przy ocenie ofert. Wartości podane przez Wykonawcę przy ocenie danego kryterium nie mogą odnosić się do wartości „0”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie pojazdami specjalnymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych:
Prokuratura Rejonowa w Łęczycy, 99-100 Łęczyca, ul. Lotnicza 4:
a) obszar właściwości miasta Łęczyca oraz
b) poza granice administracyjne miasta Łęczyca: gminy Łęczyca, Daszyna, Dąbrowice, Góra Świętej Małgorzaty, Grabów, Krośniewice, Nowe Ostrowy, Piątek, Świnice Warckie i Witonia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98300000-6 - Różne usługi

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zwiększenie przedmiotu zamówienia nastąpi w przypadku zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem obszarów przeznaczonych do realizacji usługi Zamawiającego, jak i jednostek mu podległych lub zwiększeniem potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych prawem opcji.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji również na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 – Wzór umowy, przewidzianego dla Wykonawcy, będzie miała zostać wykorzystana przed terminem końcowym realizacji umowy, o którym mowa w § 2 wzoru Umowy.
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, o maksymalnie 20%.
4. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający ustali wysokość podwyższenia wartości umowy. Oświadczenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej (tj. jednokrotnej lub wielokrotnej) realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, której wartość łączna nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - obowiązują dla każdego Zadania odrębnie przy zastosowaniu matematycznych obliczeń przy ocenie ofert. Wartości podane przez Wykonawcę przy ocenie danego kryterium nie mogą odnosić się do wartości „0”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie pojazdami specjalnymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych:
Prokuratura Rejonowa w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Kaliska 1/3:
a) obszar właściwości miasta Łowicz oraz
b) poza granice administracyjne miasta Łowicz: gminy Łowicz, Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łyszkowice, Nieborów
i Zduny.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98300000-6 - Różne usługi

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zwiększenie przedmiotu zamówienia nastąpi w przypadku zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem obszarów przeznaczonych do realizacji usługi Zamawiającego, jak i jednostek mu podległych lub zwiększeniem potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych prawem opcji.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji również na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 – Wzór umowy, przewidzianego dla Wykonawcy, będzie miała zostać wykorzystana przed terminem końcowym realizacji umowy, o którym mowa w § 2 wzoru Umowy.
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, o maksymalnie 20%.
4. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający ustali wysokość podwyższenia wartości umowy. Oświadczenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej (tj. jednokrotnej lub wielokrotnej) realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, której wartość łączna nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - obowiązują dla każdego Zadania odrębnie przy zastosowaniu matematycznych obliczeń przy ocenie ofert. Wartości podane przez Wykonawcę przy ocenie danego kryterium nie mogą odnosić się do wartości „0”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie pojazdami specjalnymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych:
Prokuratura Rejonowa w Pabianicach, 95-200 Pabianice, ul. Warszawska 39:
a) obszar właściwości miasta Pabianice oraz
b) poza granice administracyjne miasta Pabianice: gminy Pabianice, Konstantynów Łódzki, Dłutów, Ksawerów, Rzgów.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98300000-6 - Różne usługi

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zwiększenie przedmiotu zamówienia nastąpi w przypadku zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem obszarów przeznaczonych do realizacji usługi Zamawiającego, jak i jednostek mu podległych lub zwiększeniem potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych prawem opcji.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji również na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 – Wzór umowy, przewidzianego dla Wykonawcy, będzie miała zostać wykorzystana przed terminem końcowym realizacji umowy, o którym mowa w § 2 wzoru Umowy.
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, o maksymalnie 20%.
4. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający ustali wysokość podwyższenia wartości umowy. Oświadczenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej (tj. jednokrotnej lub wielokrotnej) realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, której wartość łączna nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - obowiązują dla każdego Zadania odrębnie przy zastosowaniu matematycznych obliczeń przy ocenie ofert. Wartości podane przez Wykonawcę przy ocenie danego kryterium nie mogą odnosić się do wartości „0”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie pojazdami specjalnymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych:
Prokuratura Rejonowa w Rawie Mazowieckiej, 96-200 Rawa Mazowiecka
ul. Kościuszki 17:
a) obszar właściwości miasta Rawy Mazowieckiej oraz
b) poza granice administracyjne miasta Rawy Mazowieckiej: gminy Biała Rawska, Cielądz, Głuchów, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów i Sadkowice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98300000-6 - Różne usługi

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zwiększenie przedmiotu zamówienia nastąpi w przypadku zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem obszarów przeznaczonych do realizacji usługi Zamawiającego, jak i jednostek mu podległych lub zwiększeniem potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych prawem opcji.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji również na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 – Wzór umowy, przewidzianego dla Wykonawcy, będzie miała zostać wykorzystana przed terminem końcowym realizacji umowy, o którym mowa w § 2 wzoru Umowy.
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, o maksymalnie 20%.
4. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający ustali wysokość podwyższenia wartości umowy. Oświadczenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej (tj. jednokrotnej lub wielokrotnej) realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, której wartość łączna nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - obowiązują dla każdego Zadania odrębnie przy zastosowaniu matematycznych obliczeń przy ocenie ofert. Wartości podane przez Wykonawcę przy ocenie danego kryterium nie mogą odnosić się do wartości „0”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie pojazdami specjalnymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych:
Prokuratura Rejonowa w Skierniewicach, 96-100 Skierniewice, ul. Gałeckiego 4:
a) obszar właściwości miasta Skierniewice oraz
b) poza granice administracyjne miasta Skierniewice: gminy Bolimów, Godzianów, Maków, Nowy Kawęczyn i Skierniewice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98300000-6 - Różne usługi

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zwiększenie przedmiotu zamówienia nastąpi w przypadku zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem obszarów przeznaczonych do realizacji usługi Zamawiającego, jak i jednostek mu podległych lub zwiększeniem potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych prawem opcji.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji również na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 – Wzór umowy, przewidzianego dla Wykonawcy, będzie miała zostać wykorzystana przed terminem końcowym realizacji umowy, o którym mowa w § 2 wzoru Umowy.
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, o maksymalnie 20%.
4. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający ustali wysokość podwyższenia wartości umowy. Oświadczenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej (tj. jednokrotnej lub wielokrotnej) realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, której wartość łączna nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - obowiązują dla każdego Zadania odrębnie przy zastosowaniu matematycznych obliczeń przy ocenie ofert. Wartości podane przez Wykonawcę przy ocenie danego kryterium nie mogą odnosić się do wartości „0”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie pojazdami specjalnymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Usługa przewozu zwłok osób zmarłych lub zabitych i ich szczątków świadczona na zlecenie Prokuratury Okręgowej w Łodzi i podległych jej jednostek organizacyjnych:
Prokuratura Rejonowa w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Łódzka 20:
a) obszar właściwości miasta: Zgierza oraz
b) poza granice administracyjne miasta Zgierza: gminy Aleksandrów Łódzki, Głowno, Ozorków, Parzęczew, Stryków i Zgierz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

98300000-6 - Różne usługi

98370000-7 - Usługi pogrzebowe i podobne

33940000-1 - Sprzęt i artykuły do transportu i przechowywania zwłok

33942000-5 - Środki transportu zwłok

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Pzp. Zwiększenie przedmiotu zamówienia nastąpi w przypadku zmian organizacyjnych skutkujących zwiększeniem obszarów przeznaczonych do realizacji usługi Zamawiającego, jak i jednostek mu podległych lub zwiększeniem potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia usług objętych prawem opcji.
2. W trakcie obowiązywania Umowy Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji również na wypadek, gdy wartość wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 2 – Wzór umowy, przewidzianego dla Wykonawcy, będzie miała zostać wykorzystana przed terminem końcowym realizacji umowy, o którym mowa w § 2 wzoru Umowy.
3. W ramach prawa opcji Zamawiający zwiększy wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 ust. 2 wzoru Umowy, o maksymalnie 20%.
4. Skorzystanie z prawa opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Warunkiem skorzystania z zamówienia w ramach prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z tego prawa, w którym Zamawiający ustali wysokość podwyższenia wartości umowy. Oświadczenie takie jest dla Wykonawcy wiążące. Brak pisemnego oświadczenia woli ze strony Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji nie może stanowić podstaw do realizacji zamówienia opcjonalnego przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość etapowej (tj. jednokrotnej lub wielokrotnej) realizacji zamówienia w ramach prawa opcji, której wartość łączna nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, jak również skorzystania z tego prawa w niepełnym zakresie, w zależności od potrzeb Zamawiającego.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria oceny ofert - obowiązują dla każdego Zadania odrębnie przy zastosowaniu matematycznych obliczeń przy ocenie ofert. Wartości podane przez Wykonawcę przy ocenie danego kryterium nie mogą odnosić się do wartości „0”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dysponowanie pojazdami specjalnymi

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas dojazdu na miejsce zdarzenia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania i spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej – art. 112 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
2.1. zdolności występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie,
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie,
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalającej na udział w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej niezbędny do wykonania niniejszego zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
2.4.1. dysponuje przynajmniej jednym pojazdem specjalnym przeznaczonym do przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych i ich szczątków, spełniającymi wymagania techniczne i sanitarne określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007 r. Nr 249 poz. 1866), dla każdego Zadania odrębnie. Pojazd wykazany dla danego Zadania nie może zostać wskazany do realizacji pozostałych Zadań.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, sporządzone wg Załącznika nr 8 do SWZ;
2. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem;
3. Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności - sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
6. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 ze zm.) - Załącznik nr 9 do SWZ. Dokument zobowiązani są złożyć również podwykonawcy lub podmioty, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia;
7. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5 k rozporządzenia 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 - Załącznik nr 10 do SWZ. Dokument zobowiązani są złożyć również podwykonawcy lub podmioty, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie sytuacji ekonomicznej lub finansowej: polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związana z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z potwierdzeniem opłacenia składki ubezpieczeniowej, jeśli z treści polisy nie wynika klauzula, zgodnie z którą Wykonawca jest objęty ochroną ubezpieczeniową pomimo braku opłacenia składki. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten podlega sumowaniu tzn. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek łącznie. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek ten podlega sumowaniu, tzn. Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą spełniać warunek łącznie.
2. Na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz pojazdów specjalnych przeznaczonych do przewozu zwłok osób zmarłych i zabitych i ich szczątków, spełniających wymagania techniczne i sanitarne określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007 r. Nr 249 poz. 1866) wraz z podstawą do dysponowania, sporządzony wg Załącznika nr 6 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 886,28 zł (słownie: cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 28/100) dla całości zamówienia. Przy podziale na Zadania wysokość wadium wynosi:
- Zadanie nr 1: 2 706,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset sześć złotych 00/100),
- Zadanie nr 2: 55,59 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych 59/100),
- Zadanie nr 3: 195,45 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych 45/100),
- Zadanie nr 4: 310,21 zł (słownie: trzysta dziesięć złotych 21/100),
- Zadanie nr 5: 141,71 zł (słownie: sto czterdzieści jeden złotych 71/100),
- Zadanie nr 6: 298,28 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt osiem złotych 28/100),
- Zadanie nr 7: 400,36 zł (słownie: czterysta złotych 36/100),
- Zadanie nr 8: 270,41 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych 41/100),
- Zadanie nr 9: 508,27 zł (słownie: pięćset osiem złotych 27/100).
2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1). pieniądzu;
2). gwarancjach bankowych;
3). gwarancjach ubezpieczeniowych;
4). poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U.2022.2080 ze zm.).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: NBP 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000 z dopiskiem: Postępowanie 3026-7.261.1.2023 – WADIUM.
7. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt. 5 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Oznacza to, iż skuteczne wniesienie wadium w ww. formie wymaga złożenia dokumentu sporządzonego w postaci elektronicznej zaopatrzonego w kwalifikowany podpis elektroniczny pracownika instytucji udzielającej poręczenia lub gwarancji, upoważnionego do sporządzenia i wydania dokumentu. Wadium w niniejszej formie wnoszone jest poprzez załączenie pliku do oferty za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia treść gwarancji lub oświadczenia o poręczeniu musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) zawierać zobowiązanie gwaranta (banku, ubezpieczyciela) lub poręczyciela do zapłaty kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty i zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności wymienione w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp bez obowiązku potwierdzania tych okoliczności;
2) termin obowiązywania gwarancji lub poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp;
4) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium;
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

Uwaga: Z powodu maksymalnej długości pola - 4000, pozostałe informacje znajdują się w Dziale XXIX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to, składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - sporządza się i składa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy konieczność takich zmian wynika ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących lub zmian organizacyjnych polegających na likwidacji jednostek Prokuratury lub zmian zakresu działania poszczególnych jednostek Prokuratury.
3. Zamawiający przewiduje zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany:
a. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j.Dz.U.2020.2207).
c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U.2020.1342 ze zm.)
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy, w wypadku udokumentowanych zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy o co najmniej 10% względem poziomu tych cen lub kosztów związanych z wykonaniem usług, jakie były brane pod uwagę przez Wykonawcę przy sporządzaniu Oferty stanowiącej podstawę do zawarcia Umowy lub w wypadku kolejnej zmiany, względem cen materiałów lub kosztów ustalonych przy ostatniej takiej zmianie. Zmiana wynagrodzenia w tym trybie nie może prowadzić do wzrostu zysku Wykonawcy, a jedynie do zrekompensowania kosztów jakie będzie ponosił w związku z realizacją Umowy.

Wszelkie informacje w tym zakresie uregulowane są postanowieniami wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z uwagi na ograniczenia dotyczące maksymalnej długości pola w Sekcji III pkt 3.5.) (maksymalna długość pola 1000) oraz w Sekcji VI pkt 6.4.1) (maksymalna długość pola 4000) Zamawiający w kwestii podania informacji wymaganych w tych Sekcjach odsyła odpowiednio do Działu IX, XIV.I. oraz Działu XXIX SWZ.

Zobacz inne

Prawo