Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

05.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gostycyn, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00013421/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA GOSTYCYN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
CIEPŁY KĄT – termomodernizacja wraz z robotami budowlanymi obiektów użyteczności publicznej w gminie Gostycyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA GOSTYCYN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351110

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Bydgoska 8

1.4.2.) Miejscowość: Gostycyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 89-520

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gostycyn@las.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gostycyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013421

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526564

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 11:00

Po zmianie:
2023-01-23 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-19 12:00

Po zmianie:
2023-01-23 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-17

Po zmianie:
2023-02-21

Zobacz inne

Prawo