Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00015189/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Miasto Bydgoszcz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zarządzanie i utrzymywanie publicznych toalet stacjonarnych oraz wolnostojących, zlokalizowanych na terenie miasta Bydgoszczy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bydgoszcz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351297

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jezuicka 1

1.4.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.4.3.) Kod pocztowy: 85-102

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 525858124

1.4.8.) Numer faksu: 525858273

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@um.bydgoszcz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bydgoszcz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015189

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00507061

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 11:00

Po zmianie:
2023-01-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 11:15

Po zmianie:
2023-01-16 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-10

Po zmianie:
2023-02-14

Zobacz inne

Prawo