Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kędzierzyn-Koźle, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00015221/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego
ul. Mieszka I w Kędzierzynie –Koźlu - dostawa warzyw i owoców

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 IM.BRONISŁAWA MALINOWSKIEGO W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

1.3.) Oddział zamawiającego: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 19

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004530255

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieszka I 4

1.5.2.) Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-232

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: psp19@kedzierzynkozle.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: psp19kk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej
dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego
ul. Mieszka I w Kędzierzynie –Koźlu - dostawa warzyw i owoców

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1f73eb1-9000-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015221

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035795/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawy produktów żywnościowych do stołówki szkolnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e1f73eb1-9000-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
ePUAPu: /PSP-19KK/SkrytkaESP
oraz poczty elektronicznej: psp19@kedzierzynkozle.pl
Zamawiający wyznacza osobę do kontaktu z Wykonawcami: Ewa Rajchel tel.77 483 32 31
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
15. Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: psp19@kedzierzynkozle.pl ( nie dotyczy składania ofert).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w paragrafie 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .xml, .pdf, .doc, .docx, .xls,. xlsx, .png, .jpg, .jpeg, .gif, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .dwg, xades., .tar, .7z, .eml, .msg.
Dział XIII SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Dział II SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dział II SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP19.26.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej” dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Bronisława Malinowskiego ul. Mieszka I w Kędzierzynie –Koźlu z podziałem na części - dostawa warzyw i owoców
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
03220000-9 – warzywa, owoce i orzechy,
15300000-1 – owoce, warzywa i podobne produkty,
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załącznikach nr 2 do SWZ – wykaz asortymentowy.
4. Zamawiający informuje, że ilości towarów określone w Załączniku nr 2 do SWZ mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zakresie i w okolicznościach wskazanych w umowie w § 5. Wykonawca nie ma prawa do roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania całości przedmiotu zamówienia.
5. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie z częstotliwością i w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego:
-dostawa od poniedziałku do piątku na drugi dzień od dnia złożenia zamówienia w godz. 7.00 – 9.00 (trzy razy w tygodniu),
6. Dostawy każdego rodzaju asortymentu odbywać się będą na podstawie zamówień telefonicznych lub za pomocą poczty elektronicznej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03220000-9 - Warzywa, owoce i orzechy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:
Cena brutto – 100%
Ceny całkowite podane w ofertach zostaną przeliczone na punkty według następującego wzoru:

Najniższa całkowita cena oferowana brutto
Cena = ------------------------------------------------------------------ x 100%
Cena badanej oferty brutto

gdzie: 100% - procentowe znaczenie kryterium

2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów. Pod uwag będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
3. Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 5 do SWZ,
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

wg. Zał. nr 6 do SWZ - Projekt umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-15

Zobacz inne

Prawo