Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00015241/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oddziałów szpitalnych w formule zaprojektuj i wybuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W OPOLU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530512391

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wincentego Witosa 26

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-401

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 774520114

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: alicja.samek@usk.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.opole.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oddziałów szpitalnych w formule zaprojektuj i wybuduj

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-80e0eb91-8cfa-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015241

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00013083/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa oddziałów w formule zaprojektuj i wybuduj

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wspieranie naprawy i zwiększanie odporności systemu ochrony zdrowia poprzez modernizację oddziałów szpitalnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU DZIAŁANIE: 11.3

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://usk-opole.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://usk-opole.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Platformy. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej. Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie zakupowej. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail
wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową. Oferta oraz inne dokumenty powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Administrator danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytecki Szpital Kliniczny z siedzibą w Opolu, Al. W. Witosa 26, 45 – 401
Opole.
2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw pisząc na adres
e-mail:iod@usk.opole.pl; telefon: 77 45 20 796 lub pisząc na adres naszej siedziby wskazany
w pkt. 1.
3. Cele i czas przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w celu związanym z postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego np. nazwa, numer prowadzonym w trybie podstawowym DZP/2-23/233/110/2022.
Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje cały czas trwania umowy.
Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Konsekwencje niepodania określonych danych wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Ujawnienie danych osobowychAdministrator może ujawnić dane osobowe w przypadku podjęcia postępowania przez
administratora zgodnie z obowiązkiem lub
uprawnieniami przysługującymi administratorowi wynikającymi z przepisów prawa.
5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
Podstawą prawną przetwarzania danych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest:
1) wypełnienie obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (art. 6 ust 1 lit c RODO) zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności z ustawą – Prawo zamówień publicznych.
6. Odbiorcy danych
Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o
art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ) dalej „ustawa
Pzp”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP2-23/233/04/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 - Przebudowa oddziałów szpitalnych ( Oddział Wewnętrzny-Pododdział Chorób Wewnętrznych i Alergologii - V piętro blok A lewa część ) w formule zaprojektuj i wybuduj

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na roboty budowlane i dokumentację projektową

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 - Przebudowa oddziałów szpitalnych (Oddział Kardiologii – IV piętro blok A) w formule zaprojektuj i wybuduj

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na roboty budowlane i dokumentację projektową

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 - Przebudowa oddziałów szpitalnych (Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Małoinwazyjnej – II piętro blok A lewa część ) w formule zaprojektuj i wybuduj

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji na roboty budowlane i dokumentację projektową

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu zgodnie z art. 112 ust. 2 pzp mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, w następującym zakresie:
Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Część 1
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej dwóch milionów [2.000.000] złotych [zł]
lub
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż dwa miliony złotych [2.000.000] złotych [zł].
Część 2
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej czterech milionów [4.000.000] złotych [zł]
lub
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż cztery miliony złotych [4.000.000] złotych [zł].
Część 3
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej dwóch milionów [2.000.000] złotych [zł]
lub
- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż dwa miliony złotych [2.000.000] złotych [zł].
Zdolności technicznej lub zawodowej
1. Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej będą uznane za spełnione jeżeli, łącznie: Wykonawca wykażę, że:
Część 1
- w okresie ostatnich trzech [3] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał:
minimum jeden [1] projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum pięćset [500] metrów kwadratowych [m2]
oraz (łącznie)
- w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał:
minimum jedną [1] kompleksową robotę budowlaną w zakresie przebudowy obiektów w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i instalacji teletechnicznej o wartości co najmniej dwóch milionów [2.000.000] złotych [zł],
Część 2
- w okresie ostatnich trzech [3] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał:
minimum jeden [1] projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum jednego tysiąca [1000] metrów kwadratowych [m2]
oraz (łącznie)
- w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał:
minimum jedną [1] kompleksową robotę budowlaną w zakresie przebudowy obiektów w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych o wartości co najmniej czterech milionów [4.000.000] złotych [zł],
Część 3
- w okresie ostatnich trzech [3] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał:
minimum jeden [1] projekt wielobranżowy budowlany i wykonawczy w zakresie budowy lub przebudowy lub nadbudowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum pięćset [500] metrów kwadratowych [m2]
oraz (łącznie)
- w okresie ostatnich pięciu [5] lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał:
minimum jedną [1] kompleksową robotę budowlaną w zakresie przebudowy obiektów w zakresie robót budowlanych, sanitarnych, elektrycznych i instalacji teletechnicznej o wartości co najmniej dwóch milionów [2.000.000] złotych [zł],
2. Zamawiający uzna warunek zdolności zawodowej za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi osoby na funkcje wymienione poniżej, które spełniają następujące wymagania:
- jedna osoba posiadająca uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń która uczestniczyła lub współuczestniczyła w okresie ostatnich 3 latach przed terminem składania ofert przy opracowaniu co najmniej 1 projektu budowlanego dla obiektu o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2 .
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektrotechnicznych bez ograniczeń
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
- jedna osoba na stanowisko kierownika budowy posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń ,która uczestniczyła lub współuczestniczyła w okresie ostatnich 5 latach przed terminem składania ofert przy realizacji co najmniej 1 inwestycji budowlanej jako kierownik robót budowlanych w ramach której wykonano co najmniej roboty ogólno - budowlane i instalację sanitarną, instalację elektryczną i instalację teletechniczną o powierzchni użytkowej co najmniej : część 1 i 3 - 500 m2 i wartości co najmniej 2.000.000 zł (dwóch milionów złotych); część 2 - 1000 m2 i wartości co najmniej 4.000.000 zł (czterech milionów złotych).

- jedna osoba na stanowisko kierownika robót elektrycznych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń
- jedna osoba na stanowisko kierownika robót sanitarnych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości :
Część 1 - 42.000,00 PLN
Część 2 - 77.000,00 PLN
Część 3 - 40.000,00 PLN
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy :
1) w kontekście terminów określonych w umowie o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tychże terminów, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej z inicjatywy Zamawiającego, w zakresie, w jakim okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów przez Wykonawcę
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, a także robót dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji publicznej, które nie są następstwem okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca ponoszą odpowiedzialność
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym decyzje te powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Zamawiający lub Wykonawca ponosi odpowiedzialność
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn, za które Zamawiający lub Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności
g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
2) w kontekście materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,
c) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,
d) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
2. W przypadkach określonych w ust. 2, o ile będzie to uzasadnione, to zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy (zarówno poprzez zmniejszenie, jak i zwiększenie).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://usk-opole.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Zobacz inne

Prawo