Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zabrze, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00015838/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wdrożenie usług na platformie eBOK - zakup dofinansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 w ramach projektu Miasto przestrzenią rozwoju

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZABRZE – PREZYDENT MIASTA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255520

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców Śląskich 5-7

1.4.2.) Miejscowość: Zabrze

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat_bzp@um.zabrze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://miastozabrze.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00015838

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00518666

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
C.D.z sekcji III pkt.3.6.
8.W przyp.przesłania przez Wykonawcę dokum.elektron.skompresowanych(w tym oferta), dopuszczone są formaty danych wskazanych w Rozporz.Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w spr.Krajowych Ram Interoperacyjności,minim.wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektron.oraz minim.wymagań dla systemów teleinformatycznych(Dz.U.z 2017r.poz.2247)–z zastrz.,iż Zamaw.dopuszcza także przesyłanie dokum.elektron.(w tym oferty)skompresowanych np. formatem.rar po uprzednim ich skompresowaniu do innego formatu wskazanego w ww.Rozporządz.
9.W przyp.przekazywania w postępowaniu dokum.elektron.w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10.Oferta,załączniki do niej,a także inne dokum.składane w toku postępowania muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykon. zgodnie z informacjami zawartymi w dokumencie rejestrowym Wykon. lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych,udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykon., a w przyp.Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika.
11.Postępow.,którego dotyczy niniejszy dokument,oznaczone jest symbolem BZP.271.72.2022.MZ Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadz.postęp.
12.Za datę przekazania oświadczenia,o kt.mowa w art.125ust.1Pzp,podmiotowych środków dowodowych,przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,oświadczeń lub dokumentów,przekazywanych w postępow.,przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę przetargową.
Dodatkowe informacje:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia, w poniższych terminach:
1.1.Etap I-Rozbudowa istniejącej platformy eBOK oraz panelu administracyjnego o nowe funkcjonalności w zakresie płatności elektronicznych(zadania:,3,5,6,7,8,9,zg. z Zał. nr1pkt6SWZ)z uwzględnieniem wszystkich wymagań określ. w załącz.nr1doSWZ oraz wszystkich niezbędnych prac wdrożeniowych–do 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
1.2.Etap II-Zadanie 2.Udostępnienie na platformie eBOK możliwości elektronicznego wypełniania
i składania deklaracji podatkowych-Punkt 1.Udostępnienie na platformie eBOK narzędzia
do wypełniania oraz składania formularzy podatkowych on-line,w tym deklaracji podatkowych i ich korekt–do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
1.3.Etap III-Zadanie 2.Udostępnienie na platformie eBOK możliwości elektronicznego wypełniania i składania deklaracji podatkowych-Punkt 2.Udostępnienie niezbędnych integracji w celu zapewnienia elektronicznego obiegu deklaracji–do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
1.4.Etap IV–Wykonanie pozostałych, niezbędnych prac oraz testów w celu realizacji przedmiotu zamówienia, o których mowa w Załącz.nr1doSWZ-do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy;
1.5.Etap V-Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonego wdrożenia określonej
w Załącz.nr1pkt6do SWZ w terminie do 1 miesiąca od wykonania Etapów I-IV.
Dot. sekcji VIII pkt 8.1.) Termin składania ofert do godziny 10:00:00
O udzielenie zamów. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. obligatoryjnych przesłanek zawartych w art.108ust.1pkt1-6)ust. Pzp oraz na podst.art.7ust.1ust.z dn.13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U.z2022r.poz.835)Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w przyp., o których mowa w art.7ust.1ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stosuje się art. 7ust.3ww.ustawy.

Po zmianie:
C.D.z sekcji III pkt.3.6.
8.W przyp.przesłania przez Wykonawcę dokum.elektron.skompresowanych(w tym oferta), dopuszczone są formaty danych wskazanych w Rozporz.Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r. w spr.Krajowych Ram Interoperacyjności,minim.wymagań dla rejestrów publ. i wymiany inform. w postaci elektron.oraz minim.wymagań dla systemów teleinformat.(Dz.U.z 2017r.poz.2247)–z zastrz.,iż Zamaw.dopuszcza także przesyłanie dokum.elektron.(w tym oferty)skompresowanych np. formatem.rar po uprzednim ich skompresowaniu do inn. formatu wskazanego w ww.Rozporz.
9.W przyp.przekazywania w postępow. dokum.elektron.w form. poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokum. kwalifikow. podpisem elektronicznym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dok. zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektron.,podpisem zaufanym lub podpisem osob.
10.Oferta,zał. do niej,a także inne dokum.składane w toku postęp. muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektron,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykon. zg. z inform. zawartymi w dokum. rejestrowym Wykon. lub przez osobę posiadającą odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych,udzielone przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykon., a w przyp.Wykonawców ubiegających się wspólnie o udz. zamów. przez ustanowionego pełnomocnika.
11.Postępow.,którego dotyczy niniejszy dokum.,oznaczone jest symb.BZP.271.72.2022.MZ Wykonawcy proszeni są o powoływanie się na ten symbol we wszystkich kontaktach z przedstawicielami prowadz.postęp.
12.Za datę przekazania oświadczenia,o kt.mowa w art.125ust.1Pzp,podm. środ.dowod.,przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,oświadczeń lub dokumentów,przekazywanych w postępow.,przyjmuje się datę ich przekazania na Platformę przetargową.
Dodatkowe informacje:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia, w poniższych terminach:
1.1.Etap I-Rozbudowa istniejącej platformy eBOK oraz panelu administracyjnego o nowe funkcjonalności w zakresie płatności elektronicznych ( Zadania: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, zgodnie z Zał.nr 1 pkt 6 SWZ) z uwzględnieniem wszystkich wymagań określ.w zał.nr 1 do SWZ oraz wszystkich niezbędnych prac wdrożeniowych–do 6 miesięcy od zakończenia analizy, o której mowa w przedmiocie zamówienia określ. w zał. nr 1 do SWZ, w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy
1.2.Etap II-Zad. 2. Udostępnienie na platformie eBOK możliwości elektronicznego wypełniania i składania deklaracji podatkowych-Punkt 1. Udostępnienie na platformie eBOK narzędzia do wypełniania oraz składania formularzy podatkowych on-line, w tym deklaracji podatkowych i ich korekt – do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy
1.3.Etap III-Zad.2. Udostępnienie na platformie eBOK możliwości elektron. wypełniania i składania deklaracji podatkowych - Punkt 2. Udostępnienie niezbędnych integracji w celu zapewnienia elektronicznego obiegu deklaracji –do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy
1.4.Etap IV–Wykonanie pozostałych prac oraz testów w celu realizacji przedmiotu zamówienia, o kt. mowa w Zał. nr 1 do SWZ-do 12 miesięcy od daty zawarcia Umowy
1.5.Etap V-Przygotowanie dokumentacji powykonawczej z przeprowadzonego wdrożenia określonej w Zał. nr 1 pkt 6 do SWZ w terminie do 1 miesiąca od wykonania Etapów I-IV
Dot.sekcji VIII pkt 8.1.) Termin składania ofert do godziny 10:00:00
O udz. zamów. mogą ubiegać się Wykon., którzy nie podlegają wykluczeniu na podst. obligatoryjnych przesłanek zawartych w art.108ust.1pkt1-6)ust. Pzp oraz na podst.art.7ust.1ust.z dn.13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakr prze.ciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego(Dz.U.z2022r.poz.835)Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w przyp., o których mowa w art.7ust.1ust. o szczeg. rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę stosuje się art. 7ust.3ww.ust.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać:


Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1. zdolności technicznej lub zawodowej.
Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się:
nie mniej niż dwiema wykonanymi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanymi usługami w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającymi swoim rodzajem usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj. wykonanie usług wdrożenia polegających na rozbudowie oprogramowania systemów płatniczych, każda na kwotę minimum 100 000,00 zł netto.


Uwagi dotyczące ww. warunku udziału w postępowaniu:
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp („(…) z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą legitymować się doświadczeniem tylko tych członków konsorcjum, którzy będą realizowali zamówienie.
5. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonych wyżej warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający nie korzysta z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp).
Podmioty udostępniające zasoby:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w punkcie wyżej w pkt 2 niniejszego Rozdziału, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.
6. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 p.z.p., z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 5a do SWZ.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dot. zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej i zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać:

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:
1. zdolności technicznej lub zawodowej. Na potwierdzenie spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca jest zobowiązany wykazać się: nie mniej niż dwiema wykonanymi, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanymi usługami w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadającymi swoim rodzajem usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, tj. wykonanie usług polegających na wdrożeniu lub rozbudowie oprogramowania systemów płatniczych, każda na kwotę minimum 100 000,00 zł netto.


Uwagi dotyczące ww. warunku udziału w postępowaniu:
1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów przy wykazaniu spełniania warunku zdolności technicznej zobowiązany jest wykazać udział tych podmiotów w wykonaniu zamówienia.
2. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę (zakres), w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
3. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp („(…) z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.”).
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą legitymować się doświadczeniem tylko tych członków konsorcjum, którzy będą realizowali zamówienie.
5. Zamawiający nie określa szczególnego sposobu spełniania określonych wyżej warunków przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Zamawiający nie korzysta z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy Pzp).
Podmioty udostępniające zasoby:
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
3. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w punkcie wyżej w pkt 2 niniejszego Rozdziału, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 Pzp, oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, jakie Zamawiający określił w postępowaniu.
6. W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą Wykonawcy wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
7. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 3 p.z.p. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 p.z.p., z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, stanowiące załącznik nr 5a do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:00

Po zmianie:
2023-01-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 11:00

Po zmianie:
2023-01-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-14

Zobacz inne

Prawo