Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Strzegom, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00016042/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022032891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Wojska Polskiego 75

1.5.2.) Miejscowość: Strzegom

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-150

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zuk.strzegom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zuk.strzegom.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka z o.o.

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6d1d391-8ce8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00016042

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.platformazakupowa.pl/pn/zuk_strzegom

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.platformazakupowa.pl/pn/zuk_strzegom

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: j: Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy
zakupowej za pośrednictwem formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego” Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Informacje
dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał
na Platformie zakupowej w sekcji „Komunikaty”.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Adres strony internetowej do składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_strzegom

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w Dziale 21 Specyfikacji Warunków
Zamówienia

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO została zawarta w Dziale 21 Specyfikacji Warunków
Zamówienia

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/ZP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej Zamawiającego przy ul. Aleja Wojska Polskiego 75 w Strzegomiu, w szacunkowej ilości docelowej do 15.000,00 l (słownie: piętnaście tysięcy litrów), spełniającego co najmniej następujące parametry jakościowe oleju opałowego (lekkiego) L-1 wg PN-C-96024:2020-12 PN:
1. wartość opałowa, nie mniej niż 42,0 MJ/kg.
2. gęstość w temperaturze 15oC, nie więcej niż 0,860 kg/l.
3. punkt zapłonu w kolbie zamkniętej, nie mniej niż 55oC.
4. lepkość kinematyczna w temperaturze 20oC, nie więcej niż 6,0 mm2/s.
5. temperatura płynięcia, nie więcej niż – 20oC.
6. zawartość wody w % masowych (m/m), nie więcej niż 0,02.
7. zawartość siarki w % masowych (m/m), nie więcej niż 0,10.
8. pozostałość po spopieleniu w % masowych (m/m), nie więcej niż 0,01.
9. skład frakcyjny, do temperatury 250 oC destyluje nie więcej niż 65 % (V/V),
10. skład frakcyjny, do temperatury 350 oC destyluje nie mniej niż 85 % (V/V),
11. zawartość zanieczyszczeń stałych nie więcej niż 24 mg/kg.
12. zawartość eterów metylowych kwasów tłuszczowych (FEME) nie więcej niż 0,5% (V/V).
13. odporność na utlenianie nie więcej niż 25g/m3.
14. zawartość barwnika S RED 19 nie mniej niż 6,3 mg/l.
15. zawartość znacznika SY 124 [6,0 ; 9,0]
16. pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) nie więcej niż 0,3 % (m/m).

2. Dodatkowe informacje dla Wykonawcy:
Z uwagi na palniki zastosowane w kotłach Kotły Viessman typu Vitoplex 300, które dostosowane są do spalania olei lekkich o lepkości 1,50E przy 20oC. Z dostępnych na polskim rynku paliw można stosować: olej opałowy lekki zgodny w WT—92/SZR-48 produkcji Śląskich Zakładów Rafineryjnych w Czechowicach-Dziedzicach, olej opałowy „Ekoterm” zgodny z WT-92/MZPRiP produkcji Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych i Petrochemicznych w Płocku, oleje opałowe lekkie innych producentów o lepkości poniżej 1,5oE (6 cSt). Zalecany do stosowania jest olej opałowy „Ekoterm”. Olej opałowy lekki posiada temperaturę zapłonu powyżej 55oC.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium oceny ofert:

1) Kryterium „Cena” (C) – maksymalnie 100,00 pkt.

2. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszą punktację (najniższa cenę)

Punktacja przyznawana ofertom w kryterium oceny będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3. Zasady oceny ofert w kryterium „Cena”:

Oferta może uzyskać maksymalnie 100,00 pkt. w kryterium „Cena”. Podstawą przyznania punktów będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w formularzu oferty. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
Punkty za kryterium „Cena" zostaną obliczone w następujący sposób:

C min.
C = ------------- x 100,00 pkt.
C bad.

gdzie:
C- ilość punktów jaką Wykonawca uzyska za kryterium „Cena”
C min. - cena brutto oferty najtańszej
C bad.- cena brutto oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. Podstawy wykluczenia z postępowania:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
1) art. 108 ust. 1 pkt. 1-6 ustawy Pzp,
2) art. 109 ust. 1 pkt. 4, 5, 7 ustawy Pzp, tj. :
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,
b) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy
Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,
co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów,
c) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo
długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia
publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady.
3. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy Pzp.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
5. Poleganie na zasobach innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego
te zdolności są wymagane.
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.
4) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający
żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
7) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00243895/01 z dnia 2022-07-07
2022-07-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu (załącznik nr 2 do SWZ).
8) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
9) Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w tym w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
6 . Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony,
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te
uprawnienia są wymagane.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają
dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy ( załącznik nr 3 do SWZ).
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ)
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.
7. Podwykonawstwo
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę lub przez poszczególnych Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom Wykonawca wskazał w
formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu
znane na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwykonawców.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W zakresie podmiotowych środków dowodowych składanych na wezwanie - Zamawiający na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy Pzp wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmują:
a) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SWZ,
c) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Oświadczenie wstępne dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SWZ aktualne na dzień składania ofert.
2) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ – jeśli dotyczy.
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby -w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SWZ – jeśli dotyczy.
4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku: gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, a Wykonawca, składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika lub gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia - jeśli dotyczy.
5) Potwierdzenie wniesienia wadium - oryginał dokumentu wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna) lub potwierdzenie przelewu (w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza).
Oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ), stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępując wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe, wskazane w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą.
4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w SANTANDER BANK POLSKA SA nr 63 1090 2343 0000 0001 2034 8788 z dopiskiem ”wadium w postępowaniu nr 4/ZP/2022”. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie przelewu.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert), w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa przedmiotowego postępowania („ZAKUP I DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO NA POTRZEBY SEZONU GRZEWCZEGO 2022/2023”) oraz numer 4/ZP/2022.
5) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Strzegomiu Sp. zo.o.,
6) wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum uważa się z wniesione prawidłowo.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja)
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają dostawy lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy ( załącznik nr 3 do SWZ).
6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie (załącznik nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
7) Zamawiający w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.

7. Podwykonawstwo
1) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę lub przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań.
2) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy (Podwykonawcom).
3) Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz podał (o ile są mu znane na tym etapie) nazwy (firmy) tych Podwykonawców.
4) Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający informuje, że przewiduje zmiany umowy w formie pisemnej. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich
wprowadzenia zostały określone w SWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zuk_strzegom

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-17 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w SWZ.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311-315 ustawy Pzp.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1 ustawy Pzp.
7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczania w walutach obcych.
9. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowanie, i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
10. Zamówienie nie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12. Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt. 2 ustawy Pzp.

Zobacz inne

Prawo