Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Żórawina, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00016048/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Urząd Gminy w Żórawinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Żórawina – postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy w Żórawinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935141

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kolejowa 6

1.4.2.) Miejscowość: Żórawina

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-020

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zorawina.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zorawina.bip.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00016048

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00508021

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:30

Po zmianie:
2023-01-20 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 11:00

Po zmianie:
2023-01-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-18

Zobacz inne

Prawo