Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00016128/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 8 sztuk przepustów na rzece Bukowej w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 321165698

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Klonowica 5

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 71-241

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.7.) Numer telefonu: 91 48 00528

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zditm@zditm.szczecin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zditm.szczecin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00016128

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00517440

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności t technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji usług porównywalnych, tj. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej budowy / przebudowy / remontu obiektu inżynierskiego o wartości nie mniejszej niż 25 000,00 zł brutto każda.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na wymienione poniżej stanowisko:
• Projektant branży mostowej / drogowej – odpowiedzialną za koordynację projektu oraz współpracę z Zamawiającym, a także Inspektorem w czasie realizacji robót, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej – mostowej bądź drogowej oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane na co najmniej 1 zakończonym zadaniu polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu obiektu inżynierskiego.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) zdolności technicznej lub zawodowej: zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności t technicznej lub zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:

b) dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na wymienione poniżej stanowisko:
• Projektant branży mostowej / drogowej – odpowiedzialną za koordynację projektu oraz współpracę z Zamawiającym, a także Inspektorem w czasie realizacji robót, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej – mostowej bądź drogowej, lub inne uprawnienia obejmujące swoim zakresem projektowanie przepustów drogowych, oraz posiadającą doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnej funkcji technicznej na stanowisku projektanta w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Budowlane na co najmniej 1 zakończonym zadaniu polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, przebudowy lub remontu obiektu inżynierskiego.

UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 ze zm.) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Zakres uprawnień budowlanych należy odczytać zgodnie z treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W przypadku przedłożenia uprawnień innych niż inżynieryjne-mostowe lub drogowe należy przedstawić dokumenty potwierdzające ich zakres.

W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 09:00

Po zmianie:
2023-01-13 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-11 10:00

Po zmianie:
2023-01-13 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-09

Po zmianie:
2023-02-11

Zobacz inne

Prawo