Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00016450/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług rezerwacji, zakupu oraz dostawy biletów lotniczych i kolejowych na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE BIURO FESTIWALOWE

1.2.) Oddział zamawiającego: KBF

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351210040

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: WYGRANA 2

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-311

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: (12) 354-25-00

1.4.8.) Numer faksu: (12) 354-25-01

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kbf.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://kbf.krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00016450

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00526803

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 1)

Przed zmianą:
35

Po zmianie:
50,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 5)

Przed zmianą:
Możliwość bezkosztowej anulacji biletu lotniczego lub kolejowego

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Rodzaj kryterium (Kryterium 5)

Przed zmianą:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Waga (%) (Kryterium 5)

Przed zmianą:
15

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy), stanowiące załącznik nr 4 do SWZ.

Po zmianie:
Zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zawierają Projektowane postanowienia umowy (Wzór umowy), stanowiące załącznik nr 4 do SWZ [ZMIANA].

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 08:00

Po zmianie:
2023-01-13 08:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 08:30

Po zmianie:
2023-01-13 08:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-11

Zobacz inne

Prawo