Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kielce, Świętokrzyskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00016878/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług w zakresie całodziennego wyżywienia osób zatrzymanych i osadzonych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) woj. świętokrzyskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 290727869

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Seminaryjska 12

1.4.2.) Miejscowość: Kielce

1.4.3.) Kod pocztowy: 25-372

1.4.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.4.7.) Numer telefonu: 47 802 29 30

1.4.8.) Numer faksu: 47 802 29 35

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wojciech.czekaj@ki.policja.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://swietokrzyska.policja.gov.pl/kie/zamowienia-publiczne/przetargi-pn

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00016878

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00525209

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:30

Po zmianie:
2023-01-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 11:00

Po zmianie:
2023-01-17 11:00

Zobacz inne

Prawo