Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kołbaskowo, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00017252/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA KOŁBASKOWO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOŁBASKOWO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685450

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kołbaskowo 106

1.4.2.) Miejscowość: Kołbaskowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-001

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: +48 913119510

1.4.8.) Numer faksu: +48 913119510 wew 22

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@kolbaskowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kolbaskowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017252

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00524757

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Usługa utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”. Zakres usługi obejmuje:
Zadania w tym zakresie podzielone zostały na 3 kategorie utrzymani
I kategoria – wykonywanie usługi 3 razy w tygodniu, załącznik nr 6.1
II kategoria – wykonywanie usług 2 razy w tygodniu, załącznik nr 6.2
III kategoria – wykonywanie usługi 2 oraz 6 razy w tygodniu przystanki autobusowe, załącznik nr 6.3
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6, 6.1, 6.2, 6.3 do swz.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi pn.: „Usługa utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Kołbaskowo”. Zakres usługi obejmuje:
Zadania w tym zakresie podzielone zostały na 3 kategorie utrzymani
I kategoria – wykonywanie usługi 3 razy w tygodniu, załącznik nr 6.1
II kategoria – wykonywanie usług 2 razy w tygodniu, załącznik nr 6.2
III kategoria – wykonywanie usługi 2 oraz 6 razy w tygodniu przystanki autobusowe, załącznik nr 6.3
Szczegółowo przedmiot zamówienia określa załącznik nr 6, 6.1, 6.2, 6.3 do swz wraz z odpowiedziami Zamawiającego na pytania i dokonanymi zmianami do treści swz.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:45

Po zmianie:
2023-01-12 10:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 11:00

Po zmianie:
2023-01-12 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-10

Zobacz inne

Prawo