Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00017401/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie kursów z prawa jazdy kat. B/B1 dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu na terenie miasta Opola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000743050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Edmunda Osmańczyka 22

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-027

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 45 43 850, 77 45 44 134

1.5.8.) Numer faksu: 77 45 43 850

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsm.opole.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.opole.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kursów z prawa jazdy kat. B/B1 dla uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu na terenie miasta Opola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd703ca2-8f45-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017401

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fd703ca2-8f45-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 7.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.3 Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
7.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.
7.5 Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia, w tym minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
Ofertę, oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ i rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowodem.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Podano w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Podano w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM.SEK.392.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 1. Przeprowadzenie kursu z prawa jazdy kat. B dla 24 uczniów pełnoletnich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ (tj.: Projektowanych postanowieniach umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna ilość uczestników wynosi 10 kursantów z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt. 1 ) Projektu umowy.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
Projekt umowy: § 8 ust. 1 pkt. 1 ) zwiększenie do 10 uczniów w względem maksymalnej ilości uczniów podanej w ofercie, w każdej części, ze względu na zwiększone zainteresowanie kursem przez uczniów, co wiąże się ze zwiększeniem wynagrodzenia liczonego po cenie jednostkowej przypadającej na jedna osobę za kurs.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, w każdej części, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ tj.:
1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Termin rozpoczęcia kursu waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia kursu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 2. Przeprowadzenie kursu z prawa jazdy kat. B1 dla 19 uczniów niepełnoletnich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ (tj.: Projektowanych postanowieniach umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna ilość uczestników wynosi 10 kursantów z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt. 1 ) Projektu umowy.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
Projekt umowy: § 8 ust. 1 pkt. 1 ) zwiększenie do 10 uczniów w względem maksymalnej ilości uczniów podanej w ofercie, w każdej części, ze względu na zwiększone zainteresowanie kursem przez uczniów, co wiąże się ze zwiększeniem wynagrodzenia liczonego po cenie jednostkowej przypadającej na jedna osobę za kurs.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, w każdej części, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ tj.:
1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Termin rozpoczęcia kursu waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia kursu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 3. Przeprowadzenie kursu z prawa jazdy kat. B dla 45 uczniów pełnoletnich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ (tj.: Projektowanych postanowieniach umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna ilość uczestników wynosi 10 kursantów z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt. 1 ) Projektu umowy.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
Projekt umowy: § 8 ust. 1 pkt. 1 ) zwiększenie do 10 uczniów w względem maksymalnej ilości uczniów podanej w ofercie, w każdej części, ze względu na zwiększone zainteresowanie kursem przez uczniów, co wiąże się ze zwiększeniem wynagrodzenia liczonego po cenie jednostkowej przypadającej na jedna osobę za kurs.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, w każdej części, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ tj.:
1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Termin rozpoczęcia kursu waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia kursu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część nr 4. Przeprowadzenie kursu z prawa jazdy kat. B1 dla 25 uczniów niepełnoletnich.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 3 do SWZ (tj.: Projektowanych postanowieniach umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 80411200-0 - Usługi szkół nauki jazdy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Minimalna ilość uczestników wynosi 10 kursantów z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt. 1 ) Projektu umowy.
Dopuszcza się zmianę postanowień zawartej umowy w następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków:
Projekt umowy: § 8 ust. 1 pkt. 1 ) zwiększenie do 10 uczniów w względem maksymalnej ilości uczniów podanej w ofercie, w każdej części, ze względu na zwiększone zainteresowanie kursem przez uczniów, co wiąże się ze zwiększeniem wynagrodzenia liczonego po cenie jednostkowej przypadającej na jedna osobę za kurs.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, w każdej części, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ tj.:
1. Cena waga 60/100 pkt.
2. Termin rozpoczęcia kursu waga 40/100 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpoczęcia kursu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Określenie warunków udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.: o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z ustawą z dnia 05.07.2021r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 poz. 1212 z późn. zm.) tj.: są wpisani do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, każdy z konsorcjantów musi spełniać powyższy warunek.

5.2.3 sytuacji ekonomicznej: warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł.

W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, uczestnicy konsorcjum muszą łącznie spełnić powyższy warunek.

Ze względu na fakt, iż kursy w każdej części mogą być prowadzone w tym samym czasie nie dopuszcza się powtarzalności jednej polisy spełniającej w minimalnym zakresie ww. warunek w więcej niż jednej części.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy Wykonawca składa wraz z ofertą:
6.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, składa każdy z wykonawców.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
6.2 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zamawiający będzie oceniał, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, oraz będzie badał, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
6.3 w przypadku konsorcjum, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona:
6.4 Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych tj.:

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.4.1 zaświadczenie potwierdzające wpis Wykonawcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców z numerem ewidencyjny nadanym przez Starostę.
6.4.2 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

6.5 Forma dokumentów: Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SWZ i rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym e-dowodem.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022, poz. 835).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Podano bezpośrednio pod warunkami.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na ograniczoną ilość znaków w ogłoszeniu oraz obszerność danych szczegóły podano w zał. nr 3 do SWZ w Projektowanych postawieniach umowy w szczególności w §8.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-18 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-18 17:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-16

Zobacz inne

Prawo