Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00017418/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy wynikającego z planów zadań ochronnych w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 w podziale na 4 cz."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320590577

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Teofila Firlika 20

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 71-637

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szczecin.rdos.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rdos-szczecin

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017418

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00523313

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:00

Po zmianie:
2023-01-18 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:10

Po zmianie:
2023-01-18 10:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-16

Zobacz inne

Prawo