Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

09.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00017536/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług wsparcia na rzecz międzynarodowej działalności Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI) działającej w ramach Sieci Badawcza Łukasiewicz – Instytutu „ORGMASZ”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000040347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żelazna 87

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-879

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 663695188

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.orgmasz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług wsparcia na rzecz międzynarodowej działalności Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI) działającej w ramach Sieci Badawcza Łukasiewicz – Instytutu „ORGMASZ”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f84f0ab6-904b-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017536

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://orgmasz.pl/bip/ https://platformazakupowa.pl/pn/orgmasz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/orgmasz

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej:
“Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

angielski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z punktem XXI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z punktem XXI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Znak sprawy: 03/01/2023/

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 488020,19 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Strategiczne tematyczne i sektorowe obszary priorytetowe Sieci Badawczej Łukasiewicza m.in. Czystej i inteligentnej mobilności, Transformacji cyfrowej, Zdrowia, Zrównoważonej gospodarki i energii, (zakres: 420 h)

4.2.5.) Wartość części: 152917,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie experta

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Strategiczne tematyczne i sektorowe obszary priorytetowe Sieci Badawczej Łukasiewicza m.in. Czystej i inteligentnej mobilności, Transformacji cyfrowej, Zdrowia, Zrównoważonej gospodarki i energii,

4.2.5.) Wartość części: 91562,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie experta

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Foresight, Przemiany Społeczno-Techniczne, Polityka Innowacji,

4.2.5.) Wartość części: 91562,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie experta

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2. Foresight, Przemiany Społeczno-Techniczne, Polityka Innowacji,

4.2.5.) Wartość części: 50659,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie experta

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fundusze międzynarodowe.

4.2.5.) Wartość części: 50659,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie experta

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Fundusze międzynarodowe.

4.2.5.) Wartość części: 50659,30 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 73200000-4 - Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79410000-1 - Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane 8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: indywidualny

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie experta

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca wykaże się posiadaniem eksperta zdolnego do realizacji zamówienia posiadającym co najmniej następujące doświadczenie i kwalifikacje:
Dla części I (2 ekspertów)–Strategiczne tematyczne i sektorowe obszary priorytetowe Sieci Badawczej Łukasiewicza m.in. Czystej i inteligentnej mobilności, Transformacji cyfrowej, Zdrowia, Zrównoważonej gospodarki i energii,

Doświadczenia, wiedza i kwalifikacje wymienione w pkt. III (1-16 OPZ). W przedstawionym wykazie (CV eksperta) należy wskazać jakie wylistowane elementy wymaganego profilu eksperta zostały nabyte przy okazji realizacji danej aktywności.

Dla części II - (2 ekspertów)Foresight, Przemiany Społeczno-Techniczne, Polityka Innowacji,

Doświadczenia, wiedza i kwalifikacje wymienione w pkt. IV (1-15 OPZ). W przedstawionym wykazie (CV eksperta) należy wskazać jakie wylistowane elementy wymaganego profilu eksperta zostały nabyte przy okazji realizacji danej aktywności.

Dla części III - (2 ekspertów) Fundusze międzynarodowe
Doświadczenia, wiedza i kwalifikacje wymienione w pk. V (1-14 OPZ). W przedstawionym wykazie (CV eksperta) należy wskazać jakie wylistowane elementy wymaganego profilu eksperta zostały nabyte przy okazji realizacji danej aktywności.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt V.I. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu- zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W związku z tym, że Umowa zawierana jest na okres dłuższy niż 6 miesięcy, Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Eksperta przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.
2. Zmiana wynagrodzenia Eksperta obliczana jest w oparciu o zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „GUS”).
3. Przez zmianę wynagrodzenia Eksperta rozumie się zarówno jego podwyższenie, jak i obniżenie, w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 1.
4. Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia Eksperta, gdy poziom zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2, będzie wynosił nie mniej niż 5 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ust. 5
5. Wniosek o podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia Eksperta może zostać złożony w okresie obowiązywania Umowy. Pierwszy wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia niniejszej Umowy. Każdy kolejny wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie kolejnych 6 miesięcy obowiązywania Umowy.
6. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 publikowanego przez GUS w zestawieniu pn. „Wybrane miesięczne wskaźniki makroekonomiczne”, dostępnym na stronie https://stat.gov.pl/wskaznikimakroekonomiczne/.
7. Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Eksperta na poziomie 5 % wynagrodzenia brutto określonego w art. 5 ust. 1.
8. Zamawiający dopuszcza maksymalne obniżenie wynagrodzenia Eksperta na poziomie 5 % wynagrodzenia brutto określonego w art. 5 ust. 1.
9. Występując o zmianę wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego artykułu, Strona zobowiązana jest do złożenia pisemnego, pod rygorem nieważności, wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia. We wniosku należy wykazać, w szczególności:
1) że zaistniały wskazane w niniejszym artykule przesłanki do dokonania zmiany wynagrodzenia;
2) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
3) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;
4) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.
10 Strony zastrzegają sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia.
11. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego artykułu wymaga zgodnej woli obu Stron wyrażonej w postaci aneksu do Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-20 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformyzakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-20 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-19

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wymaga się przedstawienia wykazu doświadczenia proponowanego eksperta.
8. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.

Zobacz inne

Prawo