Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Skierniewice, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00017584/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa soli drogowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UTRZYMANIA MIASTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750120226

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Jana III Sobieskiego 75A

1.4.2.) Miejscowość: Skierniewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: 664 331 064

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zum@zum-skierniewice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zum-skierniewice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017584

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00007638

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji

Przed zmianą:
Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje prawo opcji.
Przedmiotem prawa opcji jest zakup dodatkowej ilości soli, jednak nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
a) Zamawiający uzależnia możliwość wykonania zakresu objętego prawem opcji fak-tycznymi potrzebami.
b) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszko-dowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawia-jącego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zama-wiającego.
c) Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na cały zakres zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach, poprzez złożenie oświad-czenia przez Zamawiającego.
d) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji nie później niż w terminie 48 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
e) Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na pod-stawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego.

Po zmianie:
Zamawiający w ramach zamówienia przewiduje prawo opcji.
Przedmiotem prawa opcji jest zakup dodatkowej ilości soli, jednak nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
a) Zamawiający uzależnia możliwość wykonania zakresu objętego prawem opcji fak-tycznymi potrzebami.
b) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszko-dowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Oświadczenie woli Zamawia-jącego o realizacji zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zama-wiającego.
c) Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na cały zakres zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach, poprzez złożenie oświad-czenia przez Zamawiającego.
d) Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia objętego prawem opcji nie później niż w terminie 96 godzin od złożenia dyspozycji przez Zamawiającego.
e) Rozliczenie przedmiotu zamówienia objętego zakresem opcjonalnym nastąpi na pod-stawie cen wskazanych w ofercie Wykonawcy dla zamówienia podstawowego.

Zobacz inne

Prawo