Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lipno, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00017673/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Szpital Lipno Sp. z o. o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa gazów medycznych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Lipno Sp. z o. o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340572055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nieszawska 6

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 542880414

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallipno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa gazów medycznych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5ddb8a73-8ffd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ddb8a73-8ffd-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5ddb8a73-8ffd-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w za kładce „Zgłoś problem".
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@szpitallipno.pl (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarte w SWZ w Rozdziale XVIII.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarte w SWZ w Rozdziale XVIII.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.372.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 127028,30 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych do Szpitala Lipno Sp. z o.o. w Lipnie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 i 4 do SWZ, stanowiące integralną jej część.

4.2.6.) Główny kod CPV: 24111500-0 - Gazy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Tak

4.2.12.) Opis wznowienia

Zamówienie zostanie wznowione w styczniu 2024 r.

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę niepodlegającą odrzuceniu, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną w oparciu o podane kryteria oceny ofert przedmiotu zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełnienia warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Zamawiający wymaga wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie tj. zezwolenie (decyzja) wydana przez właściwe jednostki nadzorujące na prowadzenie działalności w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą, lub odpowiedni w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi; lub – zezwolenie na wytwarzanie oferowanych produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SWZ);

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zezwolenia (decyzji) wydanego przez właściwe jednostki nadzorujące na prowadzenie działalności w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia tj. zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, albo zezwolenie na wytwarzanie, jeżeli wykonawca jest wytwórcą, lub odpowiedni w przypadku wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie składu zawierające uprawnienia w zakresie obrotu produktami leczniczymi; lub – zezwolenie na wytwarzanie oferowanych produktów leczniczych wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego – dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SWZ) następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1.1. Prawidłowo wypełnioną specyfikację techniczną (załącznik nr 2 do SWZ).
1.2. Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że oferowane produkty są zgodne z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 944 z późn. zm.), oraz że zaoferowany asortyment spełnia wymagania i normy dotyczące butli pod ciśnieniem (znakowanie kod barwny) i jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie, (załącznik nr 6 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ. W przypadku niezłożenia środków dowodowych lub złożenia środków zawierających braki o których mowa w ust. 1 pkt 1.2, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 455 z zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp.
3. Z uwzględnieniem zapisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian poprzez wprowadzenie do zawartej umowy następujących aneksów:
a) aneks cenowy dopuszczający zmniejszenie cen jednostkowych określonych w załączniku nr 2 do umowy.
b) aneks dopuszczający zmianę pojemności butli, w takim przypadku dopuszczone będzie odpowiednie przeliczenie ilości,
c) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, z tym że cena brutto może ulec zmianie tylko w stopniu wynikającym ze zmiany stawki podatkowej, zaś cena netto pozostaje bez zmian,
d) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
e) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
f) aneks cenowy dopuszczający zmianę ceny w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych.
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. a), b), c) d) i e) jest potwierdzenie powstania okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie przez Wykonawcę. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania wpływu obniżenia ceny, zmianę pojemności butli, stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia czy zmiany składek na ubezpieczenie na koszy wykonania zamówienia przez Wykonawcę będącego podstawą do zawarcia aneksu cenowego.
4. Zamawiający winien być o zmianach, o których mowa w ust. 3 uprzednio poinformowany pisemnie z 14-dniowym wyprzedzeniem uzasadniającym proponowane zmiany. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na proponowaną zmianę cen, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia umowy obowiązywać będą ceny jednostkowe asortymentów określone w załączniku nr 1 do umowy.
5. W przypadku nie wyrażenia zgody przez Zamawiającego na proponowaną zmianę, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za okresem wypowiedzenia określonym §7 ust 4 umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-18 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5ddb8a73-8ffd-11ed-b4ea-f64d350121d2

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-18 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo