Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lądek-Zdrój, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00017680/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitactyjny SP ZOZ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie modernizacji parkingu, przy Paw. II.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitactyjny SP ZOZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890053731

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Mariański 7/8

1.5.2.) Miejscowość: Lądek-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-540

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: 748117219

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@23wszur.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.23wszur.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie modernizacji parkingu, przy Paw. II.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f36d3365-90af-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017680

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00001944/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Roboty budowlane w zakresie parkingów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-f36d3365-90af-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: SWZ rozdz. VIII: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy o której mowa w Rozdziale II, pkt 5 SWZ, https://ezamowienia.gov.pl . Korzystanie z platformy jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SWZ rozdz. XI: 1) Ofertę oraz wszystkie załączniki, w tym oświadczenia z art. 125, ust. 1 ustawy Pzp. , składa się pod rygorem nieważności przy użyciu środków elektronicznych, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym: zaufanym lub osobistym .
2) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy której mowa w Rozdziale II, pkt 5 SWZ, pod adresem https://ezamowienia.gov.pl .
3) Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej.
4) Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z platformy https://ezamowienia.gov.pl .

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ rozdz. XI, pkt 6: Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Inspektor ochrony danych osobowych – korespondencję kierować na adres e-mail: iod@23wszur.pl .

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03 / P podst. / 23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na wymienione w specyfikacji technicznej roboty budowlane. Zakres robót zawarty w załączniku nr 3.1 stanowi całość zamówienia.
2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie / modernizacja parkingu dla samochodów osobowych wraz z elementami małej architektury oraz infrastrukturą techniczną.
Szczegółowy zakres robót został określony w Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót ( załączniki 3 do SWZ ) oraz we wzorze do umowy ( załącznik nr 4 do SWZ ).
Wymienione załączniki zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego podstępowania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: CENA

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada dokumenty potwierdzające , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum wartości składanej oferty. Dodatkowo sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawcy pozwala na realizację zamówienia na warunkach zawartych we wzorze umowy § 5.
4). zdolności technicznej lub zawodowej: Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy:
4).1. Doświadczenie: Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca, wykaże , wykonanie co najmniej dwa zamówienia obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia ( jeden o łącznej wartości brutto minimum wartości składanej oferty, nie mniejszym jak 1200 m² ). Ocena na podstawie oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ .
4).2. Potencjał: Zamawiający uzna, że warunek ten został spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje, osobami przewidzianymi do kierowania robotami w zakresie modernizacji parkingów .
Kierownik budowy ( odpowiada za nadzór nad wszystkimi prowadzonymi robotami budowlanymi, właściwe ich udokumentowanie i przekazanie ), bezwzględnie musi posiadać wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania czynności w zakresie kierowania robotami budowlanymi, które stanowią przedmiot niniejszego postępowania. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania osób. Ocena na podstawie oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie: załącznik nr 2 i załącznik nr 6 oraz oświadczenie o grupie kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające , że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum wartości składanej oferty.
2. Doświadczenie: Wykaz robót budowlanych. Ocena na podstawie oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SWZ .
3. Potencjał: Ocena na podstawie oświadczenie wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

IX. Wymagania dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium ( na mocy art. 97, ust. 1 i art. 281 ust. 4 Pzp.) .
2. Ustala się wadium w wysokości: 7.500,00 zł, słownie: siedem tysięcy pięćset złotych .

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

SWZ, rozdz. XI, pkt. 4: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp. dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca, postanowienia umowy zawiera we wzorze umowy, który stanowi załącznik do oferty, postanowienia zawarte we wzorze nie podlegają negocjacjom.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy zgodnie z art. 454 i 455 ustawy Pzp. i na warunkach określonych we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem platformy ( patrz SWZ rozdział VIII i IX) .

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

b/z

Zobacz inne

Prawo