Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00017760/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Województwo Pomorskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Organizacja pobytu szkoleniowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 58 326 87 58

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00017760

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00512064

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:00

Po zmianie:
2023-01-16 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 10:30

Po zmianie:
2023-01-16 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-14

Zobacz inne

Prawo