Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Szyce, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00018065/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Wielka Wieś

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż wyposażenia Szkoły Podstawowej w Modlnicy, ul. Szkolna 2

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wielka Wieś

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555476

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Wspólnoty 1

1.4.2.) Miejscowość: Szyce

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-085

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@wielka-wies.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wielka-wies.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00018065

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00497760

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych tj.
1) opisy, fotografie lub inne podobne materiały (np. karty katalogowe), których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę. Z dokumentu ma wynikać wprost spełnienie przez oferowane wyposażenie / artykuł wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie pozycji zamawianego wyposażenia / artykułu: tj. informacje dot. rozmiarów, kolorystyki, rodzaju materiału z którego artykuł jest wykonany oraz inne cechy/właściwości artykułu określone w opisie przedmiotu zamówienia, jak również nazwa producenta lub nr katalogowy – do zaoferowanego przez Wykonawcę wyposażenia / artykułu w części 1 do wszystkich pozycji.
2) aktualny certyfikat zgodnie z normami
W części 1: w pozycjach 1,2,3,27,28,29,30,31,32,38,44,45,47,56
3) Atest trudnopalności m. in: BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS 7176
W części 1: w pozycjach 35,36,37

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 107 ust. 2 PZP.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 09:30

Po zmianie:
2023-01-26 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 12:00

Po zmianie:
2023-01-26 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-10

Po zmianie:
2023-02-24

Zobacz inne

Prawo