Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łazy, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00018372/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA ŁAZY

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zapobieganie kryzysowi wodnemu na terenie Gminy Łazy poprzez budowę i modernizację sieci wodociągowej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ŁAZY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258865

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Traugutta 15

1.4.2.) Miejscowość: Łazy

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-450

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wirum@lazy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.umlazy.finn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00018372

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00524573

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

2.4.Zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że
1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:

ZADANIE NR 1
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego (np. Inspektora nadzoru, Inżyniera kontraktu, itp.) lub pełnił funkcję kierownika budowy, których zakres robót obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wskazana wartość robót (500 000 brutto) dotyczy tylko budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej a nie robót towarzyszących (np. budowy budynków, odtworzeń nawierzchni itp.)

ZADANIE NR 2
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego (np. Inspektora nadzoru, Inżyniera kontraktu, itp.) lub pełnił funkcję kierownika budowy, których zakres robót obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę:
a) sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wskazana wartość robót (500 000 zł brutto) dotyczy tylko budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej a nie robót towarzyszących (np. budowy budynków, odtworzeń nawierzchni itp.)
b) sieci kanalizacyjnej (np. ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej) o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wskazana wartość robót (500 000 zł brutto) dotyczy tylko budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji a nie robót towarzyszących (np. budowy budynków, odtworzeń nawierzchni itp.)

2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dla zadania nr 1 i zadania nr 2), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

b. jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

Wykonawca może zaproponować jedną osobę do nadzoru kilku branż, zgodnie z posiadanymi przez tę osobę uprawnieniami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych . W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

Po zmianie:
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

2.1.Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.2.Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

2.3.Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

2.4.Zdolności technicznej lub zawodowej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że
1) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:

ZADANIE NR 1
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego (np. Inspektora nadzoru, Inżyniera kontraktu, itp.) lub pełnił funkcję kierownika budowy, których zakres robót obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę sieci wodociągowej lub kanalizacji tłocznej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wskazana wartość robót (500 000 brutto) dotyczy tylko budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej a nie robót towarzyszących (np. budowy budynków, odtworzeń nawierzchni itp.)
ZADANIE NR 2
Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę nadzoru inwestorskiego (np. Inspektora nadzoru, Inżyniera kontraktu, itp.) lub pełnił funkcję kierownika budowy, których zakres robót obejmował budowę, przebudowę lub rozbudowę:
a) sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wskazana wartość robót (500 000 zł brutto) dotyczy tylko budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci wodociągowej a nie robót towarzyszących (np. budowy budynków, odtworzeń nawierzchni itp.)
b) sieci kanalizacyjnej (np. ogólnospławnej, deszczowej, sanitarnej) o wartości nie mniejszej niż 500 000 zł brutto wraz z dowodami, że usługa została wykonana należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wskazana wartość robót (500 000 zł brutto) dotyczy tylko budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci kanalizacji a nie robót towarzyszących (np. budowy budynków, odtworzeń nawierzchni itp.)

2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (dla zadania nr 1 i zadania nr 2), które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych / kanalizacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

b. jedną osobą posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do nadzorowania robót budowlanych w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65).

Wykonawca może zaproponować jedną osobę do nadzoru kilku branż, zgodnie z posiadanymi przez tę osobę uprawnieniami.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu zostaną spełnione w sytuacji, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie łącznie wykażą spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4.Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych . W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane.

6. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

6.1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6 niniejszego rozdziału SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą

7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

9. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 09:00

Po zmianie:
2023-01-23 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-20 10:00

Po zmianie:
2023-01-23 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-18

Po zmianie:
2023-02-21

Zobacz inne

Prawo