Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tomaszów Lubelski, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00018620/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Tomaszów Lubelski

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Praca sprzętu budowlanego, usługi transportowe dla potrzeb Gminy Tomaszów Lubelski w 2023 roku – przetarg II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tomaszów Lubelski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 29 Listopada 9

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@tomaszowlubelski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugtomaszowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Praca sprzętu budowlanego, usługi transportowe dla potrzeb Gminy Tomaszów Lubelski w 2023 roku – przetarg II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0bdf0c8-90c1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00018620

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008429/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Praca sprzętu budowlanego, usługi transportowe dla potrzeb Gminy Tomaszów Lubelski w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://tomaszowlubelski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://tomaszowlubelski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem: https://tomaszowlubelski.ezamawiajacy.pl.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .doc, .docx, .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. W przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, zaleca się, aby stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
4. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).
5. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na platformie zakupowej.
6. Postępowanie prowadzone jest na Platformie Zakupowej Zamawiającego - znak sprawy: IT.271.2.1.2023
7. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy zakupowej Marketplanet, określone w Regulaminie platformy zakupowej, dostępny pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się korzystając z platformy zakupowej przestrzegać postanowień tego regulaminu.
8. Szczegółowe wytyczne dotyczące korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego znajdują się na stronie https://tomaszowlubelski.ezamawiajacy.pl w zakładce Regulaminy i procedury procesu zakupowego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;
2) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
na zadanie pn.: „Praca sprzętu budowlanego, usługi transportowe dla potrzeb Gminy Tomaszów Lubelski w 2023 roku – przetarg II” prowadzonym w trybie podstawowym;
3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710
z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego nienaruszalność.
5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak

4.1.2.) Numer referencyjny: IT.271.2.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 198065,20 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest praca sprzętu budowlanego, usługi transportowe dla potrzeb Gminy Tomaszów Lubelski w 2023 roku.
2. Zakres zamówienia obejmuje roboty ziemne, transport oraz rozkładanie kruszywa oraz żużlu w celu naprawy nawierzchni drogowych, utrzymanie porządku przy drogach gminnych. Zamówienie obejmuje następujący sprzęt budowlany oraz szacowany łączny czas pracy w ciągu 2023 roku:
a) praca koparki na podwoziu gąsienicowym 0,5 m³ – 300 godz.
b) praca ładowarki czołowej o mocy min. 70 KM (łyżka + widły) – 300 godz.
c) praca walca drogowego o masie min. 10 ton – 100 godz.
d) praca samochodu ciężarowego o ładowności min 8 ton (min 2szt.) – 300 godz.
e) praca minikoparki na podwoziu gąsienicowym 0,25 m3 o masie do 2 ton – 200 godz.
f) praca frezarki hydraulicznej do pni na wysięgniku – 10 godz.
g) praca spycharki hydraulicznej na podwoziu gąsienicowym o mocy min. 75KM – 100 godz.
h) praca równiarki – 10 godz.
i) praca koparko ładowarki 0,25 m3 – 10 godz.
j) praca koparki na podwoziu kołowym 0,5 m3 – 10 godz.
k) praca rozciełacza/rozcielacza na podwoziu gąsienicowym – 20 godz.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1 Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium (w %)
1 Cena (C) 60
2 Termin płatności faktury(F) 40

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
2. Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
PC = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
PC - ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

W kryterium „Cena”, oferta z najniższą ceną otrzyma 60 punktów a pozostałe oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najniższej ceny odpowiednio mniej. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

3. Kryterium „Termin płatności faktury” - 40% liczona w okresach dziennych:
W przypadku zaoferowania minimalnej długości okresu płatności faktury 14 dni, Wykonawca otrzyma 20 punktów.
W przypadku zaoferowania długości okresu faktury w ilości 21 dni, Wykonawca otrzyma 30 punktów.
W przypadku zaoferowania długości okresu płatności faktury 30 dni Wykonawca otrzyma 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu

1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

1) Wykonawca musi udowodnić że znajduje się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:


1) W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 zamówienia, z zakresu pracy sprzętu budowlanego, układania nawierzchni z tłucznia lub żużla, wykonywania robót ziemnych, na kwotę min.
65 000,00 zł brutto odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia.
2) Wykonawca wykaże że dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tym sprzętem. Jeżeli wykonawca wykazując spełnienie tego warunku polega na zasobach innych podmiotów winien przedłożyć pisemną zgodę na dysponowanie tymi zasobami do wykonania zamówienia
Wykaz sprzętu i urządzeń jakim winien dysponować Wykonawca biorący udział
w niniejszym postępowaniu:
- koparka na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,5 m³,
- ładowarka czołowa o mocy min. 70 KM wyposażona w łyżkę oraz widły
- walec drogowy o masie min. 10 t,
- 2 samochody ciężarowe o ładowności min 8 ton,
- minikoparka na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyżki 0,25 m³ i masie do 2 ton,
- frezarka hydrauliczna do pni na wysięgniku,
- spycharka hydrauliczna na podwoziu gąsienicowym o mocy min. 75 KM,
- równiarka,
- koparko ładowarka o pojemności łyżki 0,25 m³,
- koparka na podwoziu kołowym o pojemności łyżki 0,5 m³,
- rozcielacz/rozciełacz na podwoziu gąsienicowym.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli, czy Wykonawca faktycznie dysponuje sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykonawca musi udowodnić że znajduje się w sytuacji finansowej
i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży odpowiednie oświadczenie
- w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.3. ppkt. 1 SWZ.,
b) Wykaz zamówień wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1 SWZ
c) Wykaz sprzętu dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o prawie dysponowania tymi zasobami zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy: https://tomaszowlubelski.ezamawiajacy.pl oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:
a) nie podlega wykluczeniu,
b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku gdy ofertę składa spółka cywilna, a pełen zakres prac wykonają wspólnicy wspólnie w ramach umowy spółki oświadczenie powinno potwierdzać ten fakt. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika Nr 6 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku.
3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://tomaszowlubelski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 13:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo