Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Domaniewice, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00018737/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Domaniewice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły podstawowej w Skaratkach wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej z instalacją zbiornikową na gaz płynny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Domaniewice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148220

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Główna 2

1.4.2.) Miejscowość: Domaniewice

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-434

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.7.) Numer telefonu: +48468301760

1.4.8.) Numer faksu: +48468301761

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@domaniewice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.domaniewice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00018737

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00514099

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00034256/03/P

Po zmianie:
2022/BZP 00034256/04/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 10:00

Po zmianie:
2023-01-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 11:00

Po zmianie:
2023-01-17 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-10

Po zmianie:
2023-02-15

Zobacz inne

Prawo