Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olesno, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00019921/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Olesno

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olesno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398600

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pieloka 21

1.5.2.) Miejscowość: Olesno

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-300

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 343597841

1.5.8.) Numer faksu: 343597842

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@olesno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.olesno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Gmina Olesno

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5761562352

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Pieloka 21

1.11.4.) Miejscowość: Olesno

1.11.5.) Kod pocztowy: 46-300

1.11.6.) Województwo: opolskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.11.9.) Numer telefonu: 343597841

1.11.10.) Numer faksu: 343597842

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: gmina@olesno.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: www.olesno.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9ab2cc86-90db-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00019921

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/olesno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/olesno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/olesno 2.Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 4.Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert (udostępniając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie), pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert5.Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 100.,d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem platformy to 150 MB.6. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do “Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.7.W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. - Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski, 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21, tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 832)administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@olesno.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowego4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan: a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 271.01.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie w podziale na pakiety - pakiet 1 - Produkty zbożowe, napoje, zioła i przyprawy, przetwory owocowe, warzywne, nabiał

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla poszczególnych zadań częściowych będzie większy lub mniejszy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia.
Zmniejszenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być obniżona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 80 (słownie: osiemdziesięciu) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Zwiększenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. zwiększenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być zwiększona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 120 (słownie: sto dwadzieścia ) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie w podziale na pakiety – pakiet nr 2 - Mięso i przetwory mięsne

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla poszczególnych zadań częściowych będzie większy lub mniejszy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia.
Zmniejszenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być obniżona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 80 (słownie: osiemdziesięciu) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Zwiększenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. zwiększenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być zwiększona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 120 (słownie: sto dwadzieścia ) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie w podziale na pakiety – pakiet nr 3 - Ryby i produkty mrożone

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla poszczególnych zadań częściowych będzie większy lub mniejszy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia.
Zmniejszenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być obniżona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 80 (słownie: osiemdziesięciu) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Zwiększenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. zwiększenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być zwiększona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 120 (słownie: sto dwadzieścia ) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie w podziale na pakiety – pakiet nr 4 - Warzywa, owoce, grzyby, jajka

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla poszczególnych zadań częściowych będzie większy lub mniejszy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia.
Zmniejszenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być obniżona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 80 (słownie: osiemdziesięciu) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Zwiększenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. zwiększenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być zwiększona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 120 (słownie: sto dwadzieścia ) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów żywnościowych do stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Oleśnie w podziale na pakiety – pakiet nr 5 - Pieczywo

4.2.6.) Główny kod CPV: 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

UWAGA !!! Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, co oznacza, że podane ilości są wielkościami szacunkowymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. W przypadku gdy zakres prac dla poszczególnych zadań częściowych będzie większy lub mniejszy niż określono w formularzu cenowym Zamawiającemu przysługuje prawo opcji do zwiększenia lub zmniejszenia przedmiotu zamówienia.
Zmniejszenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. odstąpienia od zamówienia dostawy niektórych z artykułów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy lub zmniejszenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być obniżona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 80 (słownie: osiemdziesięciu) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanej części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Zwiększenie wartości zamówienia
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania prawa opcji, tj. zwiększenia ilości zamawianych artykułów w stosunku do ilości wskazanej w formularzu ofertowym.
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji, wysokość Wynagrodzenia może być zwiększona o maksymalnie 20 (słownie: dwadzieścia) %, tj. Wykonawca otrzyma z tytułu realizacji umowy wynagrodzenie w kwocie równej co najmniej 120 (słownie: sto dwadzieścia ) % Wynagrodzenia.
W wyniku zastosowania Prawa Opcji, Wynagrodzenie ulegnie zwiększeniu proporcjonalnie do części przedmiotu umowy, bez dokonywania zmian w cenach jednostkowych w poszczególnych pozycjach wskazanych w załączniku nr 1 do umowy.
Warunki skorzystania z prawa opcji:
a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać.
b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
c) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
d) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

określone w swz

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-18 09:55

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/olesno/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-18 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

- odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby; w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów;
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów;
- oświadczenie o którym mowa w dziale X punkt 1 swz;
- pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

Zobacz inne

Prawo