Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00019931/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości biurowej CBA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Centralne Biuro Antykorupcyjne

1.2.) Oddział zamawiającego: CBA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140610454

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Ujazdowskie 9

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-853

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.cba.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Służba specjalna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00019931

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00509202

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:
Art. 109 ust. 1 pkt 7

Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 10:30

Po zmianie:
2023-01-16 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 11:00

Po zmianie:
2023-01-16 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-10

Po zmianie:
2023-02-14

Zobacz inne

Prawo