Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kawęczyn, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00020270/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA KAWĘCZYN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja części Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich - Kolonia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAWĘCZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019480

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kawęczyn 48

1.5.2.) Miejscowość: Kawęczyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-704

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.5.7.) Numer telefonu: 63 288 59 10

1.5.8.) Numer faksu: 63 288 59 40

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kaweczyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaweczyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja części Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich - Kolonia

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbb73400-90d3-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020270

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00015333/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja części Szkoły Podstawowej w Kowalach Pańskich - Kolonia

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fbb73400-90d3-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym w niniejszym postępowaniu obywa się w języku polskim, w formie elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej tj. przy użyciu:
1) e-zamówienia: ezamowienia.gov.pl
2) ePUAPu: epuap.gov.pl/wps/portal
3) poczty elektronicznej: przetargi@kaweczyn.pl
2. Sposób sporządzenia oraz sposób przekazywania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
2020, poz. 2452).
3. Szczegółowe informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz formie sporządzenia dokumentów
zostały zamieszczone w rozdz. VIII i XI SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w regulaminie korzystania z systemu e-zamówienia oraz w warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu, musi posiadać konto na ePUAP.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na platformie e-zamówienia.
5. Oferta wraz z wszelkimi dokumentami, powinna być sporządzona w formatach danych określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
6. Ofertę pod rygorem nieważności składa się w formie elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. Identyfikator postępowania dostępny jest na liście wszystkich postępowań na platformie e-zamówienia oraz na stronie tytułowej SWZ.
8. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VIII i XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), (dalej jako RODO), Zamawiający informuje, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kawęczyn, Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn;
2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących
Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem poczty email:
iod@kaweczyn.pl ;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp; a także ustawy o dostępie do informacji publicznej.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia; Niezależnie od powyżej wskazanych terminów, dane osobowe będą przetwarzane do
upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być
również przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie
przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w
szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
lub nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
9) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia przedmiotowego postępowania;
10) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 11) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu
oraz jego załączników.
**Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
Ponadto Zamawiający informuje, że Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in.
obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych,
których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny
wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje
już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z
art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma
zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale XX SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ROŚ-FZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych polegających na modernizacji części Szkoły Podstawowej
im. Strażaków Polskich w Kowalach Pańskich – Kolonia, zgodnie z dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik nr 8 do
SWZ (Dokumentacja).
2. Przedmiot zamówienie obejmuje m.in:
1) zorganizowanie placu budowy oraz wykonanie robót w tym z branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
2) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów oraz skompletowanie dokumentacji obejmującej zakres robót
objętych przedmiotem zamówienia,
3) wykonanie dokumentacji powykonawczej,
4) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru
końcowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji, zawierającej:
1) Projekty Budowlane (opis techniczny),
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWIOR),
3) BIOZ,
4) Przedmiary Robót (pomocniczo),
5) Wizualizację 3D (pomocniczo).
4. Zamawiający, na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę (zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy), osób
wykonujących następujące czynności związane z realizacją zamówienia: prace rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie,
malarskie i wykończeniowe.
5. Sposób weryfikacji oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę w/w wymagań
dotyczących zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały szczegółowo opisane we wzorze umowy
stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
6. Zamawiający nie przewiduje wymagań dotyczących zatrudnienia, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
7. Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej na miejscu wykonywania
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze, w godzinach
od 8:00 do 15:00. Wizja lokalna zostanie przeprowadzona po wcześniejszym uzgodnieniu i potwierdzeniu dokładnego
terminu i godziny z Zamawiającym. Zamawiający w trakcie wizji lokalnej nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania związane
z SWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia
przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Pzp.
8. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, lub gdy w
opisie przedmiotu zamówienia pojawiają się nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła lub szczególne
procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 ust.
4 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, czyli takie, które zagwarantują realizację przedmiotu
zamówienia w zgodzie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie
gorszych od założonych.
9. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zawarte jest odniesienie do określonych etykiet, o których mowa w art. 104 ust. 1
ustawy Pzp, Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane spełniają równoważne
wymagania określonej przez Zamawiającego etykiety.
10. W przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez Zamawiającego
etykiety lub równoważnej etykiety, Zamawiający akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w
szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany Wykonawca udowodni, że roboty budowlane, które mają
zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety.
11. Wykonawca, w przypadku zamiaru zastosowania rozwiązań równoważnych zobowiązany jest wskazać te rozwiązania i
wykazać, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. W
takiej sytuacji w/w dokumenty będą stanowiły przedmiotowe środki dowodowe, a Wykonawca składa je wraz z ofertą.
12. Szczegółowy opis zamówienia zawarty jest w Dokumentacji - Załączniku nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421141-4 - Instalowanie przegród

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45421110-8 - Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym
zakresie,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie,
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości minimum 700 000 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że:
a) zrealizował należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub
modernizacji budynku użyteczności publicznej (budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru
sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej
lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki,
sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek
biurowy lub socjalny), o wartości prac minimum 700 000 złotych brutto;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika Budowy, posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać co
najmniej 3-letnie doświadczenie (od czasu uzyskania uprawnień) w roli kierownika budowy lub kierownika robót i w okresie
ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert kierować co najmniej dwoma robotami,
c) dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli
kierownika budowy lub kierownika robót w powyższym zakresie (od czasu uzyskania uprawnień) i w okresie ostatnich pięciu
lat przed terminem składania ofert pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych lub równoważną w co najmniej jednym
przedsięwzięciu budowlanym,
d) dysponuje co najmniej jedną osobą, która pełnić będzie funkcję Kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń. Osoba ta musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie w roli kierownika budowy lub kierownika robót w
powyższym zakresie (od czasu uzyskania uprawnień) i w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert pełnić
funkcję kierownika robót elektrycznych lub równoważną w co najmniej jednym przedsięwzięciu budowlanym.
Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 2351 ze zm., dalej jako ustawa PB) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019, poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy PB samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy PB mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1646 ze zm.).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego treść
stanowi Załącznik nr 7 do SWZ, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane,
których wskazane zdolności dotyczą.
5. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub
zawodowe, lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem Wykonawcy.
6. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym
podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby.
9. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w
rozdziale VI pkt 1 ppkt 3 i 4 powyżej, Wykonawcy tacy muszą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem pkt 10 poniżej.
10. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy – treść oświadczenia zawarta jest w formularzu oferty –
Załączniku nr 1 do SWZ.
11. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań, o którym mowa w art. 60 pkt 1 ustawy Pzp.
12. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca zobowiązany
jest przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ. Stanowi ono dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje ich spełnienie.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
4. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych - oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, wg wzoru Załącznika nr 5 do SWZ, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 składa
każdy z tych Wykonawców.
6. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z sekcją 5.6 pkt 1-3 niniejszego ogłoszenia.
2. Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli z
uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w zdaniu poprzednim,
Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, wg Załącznika nr 3 do SWZ oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami,
wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, wg Załącznika nr 4 do SWZ.
3. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale VII SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca, w przypadku zamiaru zastosowania rozwiązań równoważnych, o czym mowa w sekcji 4.2.2 pkt 8-10
ogłoszenia, zobowiązany jest wskazać te rozwiązania i wykazać, za pomocą dowolnych środków dowodowych, że
proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. W takiej sytuacji w/w dokumenty będą stanowiły
przedmiotowe środki dowodowe, a Wykonawca składa je wraz z ofertą.
2. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale III SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki podmiotowe, o których mowa w sekcji 5.8 ogłoszenia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawcy dodatkowo (poza przesłankami wynikającymi z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp) nie mogą
podlegać wykluczeniu z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022, poz. 835
ze zm.).
2. Oświadczenie w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 1 powyżej zawarte jest w treści Załącznika nr 2 do
SWZ - oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. Sposób złożenia oświadczenia został opisany w
sekcji 5.6 pkt 1-3 ogłoszenia.
3. Ponadto Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z ofertą:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru potwierdzający, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, oraz odpowiednio jeśli dotyczy,
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp, jest umocowana do ich reprezentowania,
2) pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów
rejestrowych Wykonawcy,
3) dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 12 000 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
3. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać zobowiązanie gwaranta do wypłaty wadium na pierwsze
pisemne żądanie Zamawiającego, w sposób nieodwołalny i bezwarunkowy, jeśli nastąpi co najmniej jedna z okoliczności
opisana w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są w Rozdziale IX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wraz z ofertą należy przedłożyć
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z art. 58 ust. 1
ustawy Pzp.
2. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
3. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

1. Zamawiający przewiduje zapłatę jednorazowej zaliczki na poczet wykonania zamówienia, o której mowa w art. 442
ustawy PZP, w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający wymaga zabezpieczenia zwrotu zaliczki.
3. zabezpieczenie zwrotu zaliczki może być wniesione, wg wyboru Wykonawcy, w jednej lub kilku z następujących form: w
formie bezwarunkowych, nieodwołalnych, płatnych na pierwsze żądanie Zamawiającego gwarancjach ubezpieczeniowych
lub bankowych.
4. Zabezpieczenie musi obejmować 100% wartości zaliczki, która ma być wypłacona.
5. Zamawiający zapłaci zaliczkę w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury na kwotę zaliczki od Wykonawcy, na konto
wskazane przez Wykonawcę.
6. Kwota zaliczki zostanie potrącona z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
7. Szczegółowe uregulowania w tym zakresie zawarte są we wzorze umowy - Załączniku nr 6 do SWZ.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze
umowy o udzielenie zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w § 15 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: system teleinformatyczny - e-zamówienia oraz Platforma ePUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo