Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00020317/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA, MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Zdrowia - Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

1.3.) Oddział zamawiającego: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 01581798500032

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ciemna 6

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-053

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@nfz-krakow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfz.gov.pl/biuletyn-informacji-publicznej-malopolskiego-ow-nfz/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY OSÓB I MIENIA, MAŁOPOLSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA W KRAKOWIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3d729029-901e-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020317

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00192242/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony pracowników, ochrony oraz dozoru obiektów i mienia NFZ w Krakowie i Nowym Targu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl/. W szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej w zakładce KORESPONDENCJA Z WYKONAWCAMI.
Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl/ . Zasady opisane zostały w Instrukcji dla wykonawców, która jest udostępniana na Platformie Zakupowej

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcami odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną – przy użyciu wskazanych środków komunikacji elektronicznej.
Przekazywane Zamawiającemu dokumenty elektroniczne muszą posiadać format umożliwiający Zamawiającemu odczyt treści dokumentu. Formaty plików muszą być zgodne z Krajowymi Ramami Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z dnia 2017.12.05). Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, docx, .rtf, .xps, .odt.
Zamawiający, w szczególności nie dopuszcza przesyłania plików w następujących formatach: - .xml - .com - .exe - .bat - .msi.
Zamawiający wskazuje informacje, w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl/: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 2) komputer klasy PC lub MAC, z aktualnym systemem operacyjnym; 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 4) włączona obsługa JavaScript; 5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WAG.II.251.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług w zakresie ochrony osób i mienia Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, znajdujących się w Krakowie przy ul. Ciemnej 6, ul. Józefa 21, ul. Batorego 24, ul. Racławickiej 56a, Wadowickiej 8W ul. Wrocławskiej 75 oraz w Nowym Targu przy ul. Jana Kazimierza 22,
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ oraz załącznik nr 2 do SWZ (projektowane postanowienia umowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-31 do 2024-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Certyfikaty ISO 9001 lub AQAP 2120 lub AQAP 2110

4.3.6.) Waga: 25,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, tj. aktualną koncesję na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), obejmującą przedmiot zamówienia.
2) zdolności technicznej lub zawodowej :

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że
a) w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (za taką usługę Zamawiający uzna usługi ochrony, świadczone w budynkach biurowych o powierzchni użytkowej wynoszącej co najmniej 2000 m²), w tym co najmniej 1 usługa świadczona w obiekcie użyteczności publicznej, każda o wartości rocznej nie niższej niż 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) i okresie trwania co najmniej 12 miesięcy, a należyte wykonanie tych usług może zostać potwierdzone stosownymi dokumentami.
Uwaga: określenie „budynki użyteczności publicznej” oznacza obiekty wg definicji zawartej w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 tekst jednolity, z późn. zm.)
b) dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w ilości gwarantującej należyte jego wykonanie tj. co najmniej 16 (szesnastoma) osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz co najmniej 2 (dwoma) osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego prowadzone przez Komendanta Głównego Policji zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1995).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale XVI pkt 2.2. SWZ, winno być załączone do oferty.
2 Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wymaga, aby ten warunek określony odpowiednio dla danej części - spełniał samodzielnie co najmniej jeden wykonawca występujący wspólnie.
3 Wszelka korespondencja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie dokonywana do ustanowionego pełnomocnika (zwanego także liderem) ze skutkiem dla mocodawców.
4 Oświadczenie potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6 W odniesieniu do warunków dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają tą część zamówienia, do realizacji której te zdolności są wymagane.
7 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu ofertowym (lub w osobnym oświadczeniu załączonym do oferty), które części zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy.
8 Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9 Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1 Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie określonej w ust. 5, w przypadku, gdy zmianie ulegną godziny pracy Zamawiającego w budynkach Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do świadczenia usługi w zakresie godzin odpowiadającym potrzebom Zamawiającego, bez zmiany ich ilości oraz wynagrodzenia.
2 Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji ze świadczenia usługi w lokalizacji w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 75 (archiwum) w przypadku zakończenia działalności Zamawiającego w tej lokalizacji. W takim przypadku zmianie ulegnie wynagrodzenie miesięczne Wykonawcy, które zostanie obliczone jako suma wynagrodzeń miesięcznych za wykonywanie usługi w pozostałych lokalizacjach, określonych w złożonej ofercie. O zamiarze rezygnacji ze świadczenia usługi w lokalizacji w Krakowie przy ul. Wrocławskiej 75 (archiwum) zamawiający poinformuje wykonawcę (nie później niż 7 dni przed terminem rezygnacji z realizacji usługi w tej lokalizacji) odrębnym pismem, w którym wskaże datę końca realizacji usługi w tej lokalizacji.
3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
a) umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu prowadzonym w celu zawarcia niniejszej umowy,
b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji przedmiotu zamówienia przez jednego lub kilku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia,
c) Wykonawca/y, którzy realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, zobowiązani są wykazać, że chociaż jeden z nich samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącego do zawarcia niniejszej umowy,
d) w celu wykazania spełniania warunków udziału, o których mowa w lit. c) Wykonawcy, którzy realizować będą zamówienie po wprowadzeniu zmiany, przedstawią Zamawiającemu odpowiednie dokumenty, aktualne na dzień wprowadzenia zmiany, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia niniejszej umowy,
e) zmiana w tym zakresie nie spowoduje zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://nfz-krakow.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-18 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-15

Zobacz inne

Prawo