Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Parczew, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00020319/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT PARCZEWSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na ternie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PARCZEWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237368

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 24

1.5.2.) Miejscowość: Parczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-200

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@parczew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spparczew.bip.lubelskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na ternie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc77bc17-90dd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019880/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1095L i nr 1569L na ternie gminy Jabłoń, Podedwórze i Dębowa Kłoda w powiecie parczewskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiatparczewski.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiatparczewski.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W celu zapoznania się z
dokumentacją postępowania Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista ogłoszeń o postępowaniach”, następnie
zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc
do obszaru postępowania (po upływie terminu składania ofert dokumentacja jest dostępna w zakładce „W toku”).
2) Zadawanie pytań do treści SWZ za pośrednictwem Platformy:
a) bez logowania – poprzez funkcjonalność „Zadaj pytanie”,
b) poprzez funkcjonalność „Przystąp do postępowania” i po zalogowaniu się na konto użytkownika w zakładce „Korespondencja”.
3) Przystąpienie do postępowania:
a) przystąpienie wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Województwo Lubelskie: Elektroniczne Zamówienia
Publiczne
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony Platforma eZamawiający gdzie
zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”,
c) rejestracja konta następuje automatycznie poprzez:
- podpisanie się pod wnioskiem podpisem elektronicznym (kwalifikowanym, osobistym lub profilem zaufanym) lub
- kontakt z numerem telefonu podanym w potwierdzeniu
lub
- jeżeli użytkownik nie podpisze się na wniosku ani nie skontaktuje się telefonicznie. Konto zostanie aktywowane w ciągu
maksymalnie 6 godzin roboczych
d) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu,
e) Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych
z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego tel. +48 22
257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7,
Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach,
w szczególności: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi,
mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES,
CAdES, ASIC, XMLenc.
Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: plik oferty wraz z załącznikami przesłany przez Wykonawcę za pomocą
Platformy i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna
jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.
O terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 PZP w związku z art. art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1.1. administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Parczewski, ul.Warszawska 24, 21-200 Parczew;
1.2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, Ma Pani/Pan prawo do skontaktowania się z IOD poprzez
wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: inspektorodo@parczew.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Powiat
Parczewski, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew;
1.3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, które jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego;
1.4. odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 PZP;
1.5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 PZP);
1.6. obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio dotyczących Państwa jest wymogiem określonym
w przepisach PZP, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu; 1.7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do postanowień art. 22 RODO;
1.8. posiadają Państwo: 1.8.1. zgodnie z art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących (z
zastrzeżeniem, że w sytuacji, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku,
mogą Państwo zostać zobowiązani do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo sprecyzowania
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
1.8.2. zgodnie z art. 16 RODO - prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (z tym, że skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz
załączników do niego); 1.8.3. zgodnie z art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej
osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);1.8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie
Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9. nie przysługuje Państwu: 1.9.1. zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO - prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 1.9.3. zgodnie z art. 21 RODO prawo
sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 1.9.4. przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z
RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporządzenia 2016/679, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o
którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o
których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do
Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AZ-VII.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem przebudowę dwóch odcinków dróg powiatowych nr 1095L oraz 1569L. Przedsięwzięcie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Oznacza to, że Wykonawca zobowiązany jest do opracowania kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej do przebudowy drogi oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem pozwoleń i zgód, a także uzgodnień z właściwymi organami (podmiotami), a następnie wykonania na podstawie tej dokumentacji robót budowlanych.
Odcinek I – odcinek drogi powiatowej nr 1095L.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1095L pomiędzy m. Podedwórze w gminie Podedwórze (km 21+565) a m. Puchowa Góra w gminie Jabłoń (km 25+049) o długości ok 3,484 km.
Zakres robót budowlanych na odcinku obejmuje:
- wykonanie poszerzeń oraz korekty przebiegu drogi dostosowując do istniejącego pasa drogowego,
- budowę i przebudowę zjazdów,
- przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi,
- przebudowę istniejących elementów odwodnienia,
- przebudowę/odtworzenie istniejących poboczy i zieleńców w granicy pasa drogowego,
- wycinkę/pielęgnację drzew i wycinkę zakrzaczeń,
- remont istniejących obiektów mostowych,
- aktualizację i wymianę oznakowania.
- wykonanie nowego oznakowania (należy opracować i uzgodnić z właściwymi organami projekty stałej i czasowej organizacji ruchu).

Odcinek II – odcinek drogi powiatowej nr 1569L
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1569L w miejscowości Białka o długości ok 3,285 km w gminie Dębowa Kłoda, powiecie parczewskim, województwo lubelskie.
Uwaga! Załącznikiem do niniejszego postepowania jest Program Funkcjonalno-Użytkowy opracowany dla przebudowy drogi powiatowej nr 1569L na całym odcinku tj. od km 0+009,47 (skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w miejscowości Uhnin) do km 6+580 (granicy powiatu w miejscowości Białka). Przedmiotowe postępowanie obejmuje etap I przebudowy realizowany przez Powiat Parczewski na odcinku od km 3+295 (Rys. 02.6_PZT) do km 6+580 (granicy powiatu w miejscowości Białka). Etap II przebudowy od km 0+009,47 (skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 819 w miejscowości Uhnin) do km 3+295 (Rys. 02.6_PZT) realizowany będzie przez Gminę Dębowa Kłoda, wykonawca zamówienia na ten etap wyłoniony zostanie na podstawie odrębnego postępowania przetargowego.

Zakres robót budowlanych na odcinku obejmuje:
- wykonanie warstwy wyrównawczej, wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
- na odcinku od km 3+295 do km 4+100 przebudowa w pełnej konstrukcji (teren podmokły),
- wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej w niezbędnym zakresie,
- wykonanie poszerzeń istniejącej konstrukcji w miejscach, gdzie jezdnia nie posiada minimalnej szerokości lub konieczna jest korekta jej przebiegu,
- wykonanie miejscowego frezowania nawierzchni celem poprawy równości poprzecznej i podłużnej,
- przebudowa istniejących zatok autobusowych,
- przebudowa istniejącego chodnika,
- przebudowa i budowa istniejących zjazdów do posesji,
- budowa ścieżki rowerowej,
- doświetlenie projektowanych przejazdów rowerowych/przejść dla pieszych,
- przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi,
- przebudowa istniejących pod koroną drogi przepustów,
- przebudowa/odtworzenie istniejących rowów,
- aktualizacja i wymiana istniejącego oznakowania,
- wykonanie nowego oznakowania (należy opracować i uzgodnić z właściwymi organami projekty stałej i czasowej organizacji ruchu).

Przed rozpoczęciem procedury uzyskiwania wymaganych opinii i uzgodnień oraz przed uzyskaniem pozwolenia Wykonawca uzgodni nazwę zadania inwestycyjnego z organem właściwym Starostwa Powiatowego w Parczewie przy uwzględnieniu wymagań Zamawiającego. Projekt budowlany przed złożeniem do organu administracji architektoniczno-budowlanej Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
Uwaga! Zamawiający uzyskał zwolnienia z obowiązku budowy kanałów technologicznych dla niniejszych inwestycji w związku z czym budowa kanału technologicznego nie jest objęta zakresem zadania.
Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w zał. nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach
poszczególnych kryteriów oceny ofert /procentowo - 1 kryterium i punktowo - 2 kryterium

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia wykonawcy / osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia / wykształcenia wykonawcy / kwalifikacji zawodowych wykonawcy / potencjału technicznego wykonawcy.
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi lub ulicy o wartości min. 3 500 000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Nie dotyczy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (zał. nr 5 do SWZ)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
a) oświadczenia o których mowa w rozdziale VI część A ust. 1 składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 7 do SWZ.
c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VI część B przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa:
- w ust 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku
2. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający informuje, że informacje dotyczące zmiany umowy znajdują się w §19 zał. nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiatparczewski.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-25 10:20

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wyklucza wykonawców wobec których zachodzi przesłanka o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz inne

Prawo