Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gierałtowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00020398/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

GMINA GIERAŁTOWICE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sołtysówek na terenie Gminy Gierałtowice w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA GIERAŁTOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257848

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Księdza Roboty 48

1.5.2.) Miejscowość: Gierałtowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-186

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 30 11 340, 32 30 11 350

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gieraltowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gieraltowice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sołtysówek na terenie Gminy Gierałtowice w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7272a232-90bc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020398

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00016834/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sołtysówek na terenie Gminy Gierałtowice w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. .Ofertę, oświadczenia, podm. środki dowod,, pełnomocnictwa, zobow. podmiotu udost. zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozd. X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:3.1. drogą elektroniczną: zp@gieraltowice.pl; lub3.2. poprzez Platformę, dostępną pod adresem: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl3. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty w formie elektronicznej, wymaga: posiadania konta na Marketplanet OnePlace. 4. Rejestracja i korzystanie z Platformy. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Gmina Gierałtowice, https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl lub https.://oneplace.marketplanet.pl.5. Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techn. związane z korzystaniem z Platformy:6.1. Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; a. Komputer klasy PC lub MAC spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej przeglądarki internetowej;b. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługującą TLS 1.2, ;c. Włączona obsługa JavaScript;d. Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf. 6.2. Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:a. dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdeS,b. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.6.3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi do 2 GB. Zamawiający zaleca w szczególności następujące formaty przesyłanych danych: pdf, doc, docx, zip, 7z . Dopuszcza się następujące formaty przesyłanych danych: xml, txt, rtf, xps, odt, ods, odp, xls, ppt, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv,tar, gz, gzip, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdeS, CAdeS, ASIC, XMLenc.6.4. Kodowanie określono w SWZ6.5. Zam. inf., iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platformy zakupowej Gminy Gierałtowice tel. +48 22 257 22 23)
e-mail:oneplace@marketplanet.pl.6.6. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z Marketplanet OnePlace. Regulamin znajduje się na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin_ezamawiajacy.6. W korespondencji należy posługiwać się numerem postępowania. 7. Wyk. może zwrócić się do zam. o wyjaśnienie SWZ.Wniosek należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: zp@gieraltowice.pl lub na Platformie Zakupowej: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy Pzp., w związku z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:
1.1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Gierałtowice z siedzibą
w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, e-mail: urzadgminy@gieraltowice.pl;
1.2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@gieraltowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
1.3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny sformalizowania procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
1.4. Odbiorcami danych osobowych jw. będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami), dalej „ustawa Pzp”; podmioty, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych w tym spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiego 49, właściciel Platformy Zakupowej, na której Urząd prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl;
1.5. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy (art. 78 ust. 4 Pzp.);
1.6. Po spełnieniu celu, dla którego dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;
1.7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
1.8. W odniesieniu do udostępnionych danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
1.9. Osoba udostępniająca dane ma prawo:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO*** ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
1.10. Osobie udostępniającej dane osobowe nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TP/2/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 165000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w Urzędzie Gminy Gierałtowice, Urzędzie Stanu Cywilnego oraz sołtysówek na terenie Gminy Gierałtowice w 2023 roku”, tj. kompleksowe sprzątanie pomieszczeń w budynkach Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. ks. Roboty 48 i 48a, Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Parkowej 11 w Przyszowicach, sołtysówki w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, sołtysówki w Chudowie przy ul. Szkolnej 52, sołtysówki w Paniówkach przy ul. Zwycięstwa 44 oraz sołtysówki w Przyszowicach przy ul. Parkowej 11, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, harmonogramem i zapisami umowy. Usługa obejmuje również Zabezpieczenie środków czystości oraz sprzętu do wykonania zamówienia.
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiący Załącznik nr 7 do SWZ oraz Harmonogram sprzątania stanowiący Załącznik nr 7a do SWZ.
3. Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.).
Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonywujących czynności sprzątania pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

90911200-8 - Usługi sprzątania budynków

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919100-3 - Usługi czyszczenia urządzeń biurowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1.1. Cena (C) - waga kryterium 60 %;
1.2. Dodatkowe mycie okien (D)- waga kryterium 40 %.

2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
2.1. Cena (C) - waga 60%
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 60%
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
a. Podstawą przyznania punktów w kryterium "cena" będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b. Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2.2. Dodatkowe mycie okien (D) - waga 40%

a. W kryterium „dodatkowe mycie okien” oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
b. W ramach kryterium „dodatkowe mycie okien” ocenie podlegać będzie wykonanie dodatkowej usługi, polegającej na myciu okien w Urzędzie Gminy Gierałtowice w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy oraz w USC, powyżej założeń określonych w Harmonogramie sprzątania dla tych pomieszczeń. Minimalna ilość dla wskazanych pozycji to: 1 x na pół roku. Termin dodatkowego mycia okien zostanie wskazany przez Zamawiającego i nie ma wpływu na założenia określone w Harmonogramie.
c. Ocena kryterium „dodatkowe mycie okien – 40 %” zostanie dokonana w następujący sposób:
- za przyjęcie minimalnego zakresu wynikającego z harmonogramu Wykonawca otrzyma – 0 pkt.
- za deklarację wykonania jednokrotnego dodatkowego mycia okien powyżej ilości wskazanej w harmonogramie Wykonawca otrzyma – 40pkt.
d. Maksymalna ilość punktowana to jednokrotne dodatkowe mycieokien – 40 pkt.
e. Ocena złożonych ofert w zakresie kryterium „dodatkowe mycie okien ” zostanie dokonana na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę w formularzu oferty.
f. W sytuacji nie wskazania deklaracji dodatkowego mycia okien lub wskazania w sposób, który nie pozwoli jednoznacznie określić zamierzeń Wykonawcy, Zamawiający uzna, że Wykonawca deklaruje minimalny zakres i otrzyma – 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe mycie okien

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
2.4.1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, świadczył minimum 2 usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń o powierzchni minimum 900m2 w ramach jednej usługi oraz wartości min. 120 000,00 zł brutto każda, - z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający oceni spełnienie powyższego warunku na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów, na zasadzie spełnia - nie spełnia.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej - dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o złożone podmiotowe środki dowodowe wg metody „spełnia/ nie spełnia”.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, (oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Oświadczenie wykonawcy (oraz Podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli występuje), w zakresie braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - załącznik nr 8 do SWZ.
3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
4.1. Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, (ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu), albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, (oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ, (oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ, (oświadczenie składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym);Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
2.1 Wykaz usług określonych w SWZ, porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

3. Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:Wraz z formularzem oferty należy złożyć:3.1. Oświadczenie wstępne na podstawie art. 125 ust. 1 Pzp. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do SWZ oraz w sytuacji opisanej w SWZ również załącznik 2a, 2b, 3 do SWZ),
3.2.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji.3.3. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Podmiotu udostępniającego zasoby, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2a do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji ( jeżeli dotyczy).3.4.Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, sporządzone na podstawie Załącznika nr 2 b do SWZ oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji (jeżeli dotyczy).3.5.Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych (KRS, CEIDG).3.6. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, dotyczące Wykonawcy / Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Podmiotu udostępniającego zasoby,Podwykonawcy, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania –zgodnie z zapisami SWZ.3.7.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
3.8. Zobowiązanie podmiotów udostępniających zasoby i/lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, wymagane postanowieniami Rozdziału XI SWZ, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.3.9. Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w zakresie określonym w Rozdz. XII pkt 3 SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.
3.10. Ewentualne zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - wraz z uzasadnieniem – zgodnie z Rozdz. 10 ust. 2 pkt 3) SWZ. (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP).3.11. Oświadczenie wykonawcy/Podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli występuje), w zakresie braku wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego- zał. nr 8 do SWZ.4.Oferta wraz z zał.powinna być podpisana elektronicznie przez osobę upoważn. do reprezent.Wyk.,zgodnie z formą reprezentacji Wyk.określ.w rejestrze lub innym dokumencie,właściwym dla danej formy organizacyjnej Wyk. albo przez upełn.przedst.Wyk.W celupotwierdzenia,że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,zamawiający żąda od wyk.odpisu lub informacji z KRS,CEiDG lub innego właściwego rejestru.5.Ofertę należy złożyć poprzez Platformę zgodnie z zapisami w SWZ w rozdz. XVIII. 6.O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.System nie zaakceptuje oferty złożonej po terminie składania ofert.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w wyodrębnionym pliku. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy pełnomocnictwo zostało wystawione w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej może dokonać mocodawca ( osoba/ osoby wystawiające pełnomocnictwo ) lub notariusz.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 9 do SWZ).
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (oświadczenie i dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wprow.zmian do um.1.Zam.zgod. z art.455 ust.1pkt.1ust.PZP przewid.możl.wprowadz.zmian do tr. zaw. um.w następ.zakr.:1)wynagr.na skutek:a)zm.obow.stawki podat.od towar.i usług VAT,oile okol.te powod.kon.zmiany ceny,przy czyn cena nett.jest stała,b)zm.wysok.min.wynagr..zapracę albo wysok. min.stawki godz.ustal.na podst.przep.ust.z dn.10.10.2002r.omin.wynagr.za pracę,c)zm.zasadpodl.ubezp.społ.lub ubezp.zdrowot.lub wysok.stawki skł.naubezp.społ.lub zdrow.d)zm.zasad gromadz.i wysok.wpłat pracow.lanów kapit.,októr.mowa w ust.z dn.4 .10.2018 r.o pracow.planach kapitał.-jeż.zmiany,o któr.mowa powyż.lit.a)–d)będ.miały wpł.na koszty wyk.zamów.przezWyk..Wyk.zobow,jest do złoż.wniosku o zm.wynagr.i doł.do niego dokum.z których będ.wynikać,w jakim zakr.zmianyte mają wpł.nakoszty wyk.przed.Um.w szczegól.:-pisem.zestaw.wynag.lub wysok.stawek godz.(zar.przed jak i po zm.)prac.real.przed.Um.,wr.z określ.zakresu (cz.etatu),w jakim wykon.oni prace bezp.związ.z real.przedm.um.oraz cz.wynagrodz.odpow.temu zakr.-w przyp.zmiany,októrej w lit. b)-pisem. zestaw.wynagrodz.lub wysok.stawek godz.(zarów.przed jak i po zmianie)pracow.real.przed.Um.wraz z kwot. skł.uiszcz.doZUS/KRUSw cz.finan.przez Wyk.z określ.akresu(cz.etatu),w jakim wykon.oni prace bezp.związane z real.przedm.um.oraz cz.wynagr.odpowiad.temu zakr.w przyp.zmiany,októrej mow.w lit.c).Złoż.wnios.nie stan.o obow.Zam.do wprowadz.zmiany wynagrodz.e)odst.Zam.od real.cz.przed.zamów.lub też zmiany częstotl.świad.usług,w efek.okol.których nie można było wcześ.przew.wów.wynagrodz.Wyk.ulegnie zmian.o wart.usług,od real.których odstąp.bądź któr.częstotl.zmien.,2)spos.i zakr.świadcz.usług w przyp.odstąp.Zam.od reali.cz.przedm.zamów.lub też zm.częstot.świadcz.usług,w efek.okol.któr.nie można było wcześ.przewid.–omaksym.40% wsk.w§7 ust.1łącz.wart.um.;3)zm.podwyk.wskaz.w ofercie,bądź też rezyg.z tego podwyk.lub wprowadz.nowego podwyk.;4)zmiany um.w zakr.dopusz.art. 5rust.z dn.2.03 2020 r.o szczegól.rozwiąz.związ.z zapobieg.,przeciwdz.i zwalcz.COVID-19,inn.chor.zakaź.oraz wywoł.nimi sytuacji kryzyz. oraz niekt.innych ust.(t.j.Dz.U. z 2021poz.2095 z późn.zm.);5)kon.wprowadz.zmian nieist.nie maj.wpł.na real.nin.um.np.,związ.ze spos.finan.w zakr.budż.Zam.zmian nr kont, wprowadz.zmian organiz.Zam.i Wyk.;6)siły wyż.określ.jako zdarz.pochodz.z zew.mające char.nadzw.,którego nie da się przew.i przy dołoż.najwyż.staranności nie da się jemu zapobiec.Str.powoł.się na siłę wyż.pow.zawiad.dr.str.na piśmie,w ter.7miu dni od zaist.zdarz.stan.przyp.siły wyż.pod ryg.utraty prawa powoł.się na siłę wyż.;7)zm.osób sprząt.,przycz.zm.ta nie wym.zmiany nin.umowy.Zam.zgod.z art.439 ust.1ust.PZP okr.zasady wprowadz.zmian wysok.wynagrodz.należ.Wyk.w przyp.zmiany cen mater.lub koszt.związ.z real.zam.:a)Walor.odb.będz. się w opar.o publ.rzez GUSwskaźnik cen towar.iusług konsum.b)Zam.dop. dok.jednej walor.nie wcześ.niż 6 m.od zaw.um.która będz.obl.w opar.o śred.arytm.ze Wskaź.za okr.(uwzgl.pełne m.kalen.,za które opubl.został Wskaź.)który upł.od dn.zaw.Um.Do dok.waloryzacji upr., wył.sytuacja,w której śr.Wskaź.bl.zgod.z opis.powyż. zasadą,wzr.o 5%w stos.o śr.obli.dla tych samych mies.kalend.roku poprzed.;.c)Walor.podl.wył.wynagr.w cz.a usł.niewyk.dodn.złoż. wniosku o walor.W celu ustal.wartości wynagrodz.podl.walor.od łącz.wart.wynagr.um.odejmuje się wart.wynagr.wypł.Wyk.Pozost.do wypł.cz.wynagr.przelicz.jest w opar.o wskaź.walor..d)Walor.następ.na wn.dr.Str.którymusi zaw.wyczer.uzasad.fakt.i wskaz.pods.zmiany oraz dokł. wyl.kwoty wynagr.należ.Wyk.po zmianie Um.e)Łączna wart.korekt (wart.wzrostulub spadku wynagr.um.)wynik.z walor.nie przekr./-5 %wynagr.um.,októrym mowaw§7ust.1um..f)Wyk.którego wynagr.zost.zmien.zgod.z lit.a–epow.,zobow.jest do zm.wynagr.przysług.podwyk.,zktórym zaw.um.,w zakr.odpow.zmianom cen mater.lub kosztów dot.zobow.podwyk.w ter.14 dn.od dn. podp.aneksu z Zam..3.Każda zm.um.musi być dok.na piś.w for.aneksu pod ryg.nieważ.oraz wymaga zgody dr. str.4.Zm.um.może także nast.w przypad., przewidz.wprost w ustawi Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-18 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem platformy prowadzonego postępowania. adres: https://gieraltowice.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-18 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-16

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Uzupełn.do Sekcji VII Proj.Postan. Umowy
Rozwiązanie, odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
- odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.
3. Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca, bez uzasadnionych przyczyn, nie rozpoczął realizacji usług sprzątania w dniu, kiedy usługi winny być rozpoczęte,
2) Wykonawca przerwał realizację usług z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni,
3) Wykonawca, pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, realizuje usługi będącą przedmiotem niniejszej umowy w sposób niezgodny z jej zapisami, zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
4) wysokość kar umownych z tytułów, o których mowa w § 8 ust. 2 pkt 1 i 2, przekroczy 10% wysokości wartości Umowy brutto, określonej w § 7 ust. 1,
5) stwierdzenia wykorzystywania przez Wykonawcę mienia Zamawiającego bez jego zgody,
- odstąpienie może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu ww. okoliczności. Odstąpienie od umowy na podstawie pkt 1 -5 powyżej oraz ust. 1 pkt 2 jest odstąpieniem z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów, jakie poniosła strona nieodpowiadająca za odstąpienie od umowy.
5. Wzór umowy stanowi zał. nr 6 do SWZ.
6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
6.1. w zakresie proceduralnym:
Danuta Kozik, tel. (032) 30-11-340, e-mail: zp@gieraltowice.pl
6.2. w zakresie merytorycznym:
Grażyna Płaszczyk, tel. (032) 30-11-307, e-mail: zp@gieraltowice.pl

Zobacz inne

Prawo