Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lipno, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00020476/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910870142

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 8

1.5.2.) Miejscowość: Lipno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-600

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 54 287 2046

1.5.8.) Numer faksu: 54 2873249

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp_lipno@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.lipnowski.powiat.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w roku 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff810cf4-90d3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020476

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018281/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego w roku 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ff810cf4-90d3-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Na podst. art. 61 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
5.7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
5.11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie.
1. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
Marcin Chowaniec, adres email: prawnik@marcinchowaniec.pl
nr kontaktowy tel. kom: 661 993 378
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remonty dróg powiatowych na terenie powiatu lipnowskiego” oraz art. 104 i 107 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz na podstawie Art.6 ust. 1 lit. C RODO i Art. 6 ust.1, lit. E RODO - spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym
z przepisami określonymi w pkt.3.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. Organem nadzorczym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP-12.252.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 890000,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

ZADANIE I - wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2137C /Obory/ - gr. pow. - Wildno - Lipno (odc. Stalmierz - Stalmierek), tj.:
- oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m(obustronnie) - dług. 1000 m / pow. 1 000 m²;
- skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m² - dług. 1000 m / pow.
5 000,00 m²;
- wyrównanie nawierzchni masą mineralno - bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m² - dług. 1000 m / pow. 5 000,00 m²;
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm - dług. 1 000 m / pow. 5 000,00 m²;
- ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych szerokość 1,2 m grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - dług. 1000 m / pow. 2400,00 m²;
Lokalizacja robót: od km 3 + 392 do km 3 + 892 = 500 m
od km 3 + 800 do km 4 + 300 = 500 m

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów przyznanych ofercie przez komisję przetargową.
15.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2724C Kłokock - Złowody - Szpiegowo, tj.:
- oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m(obustronnie) - dług. 1000 m / pow. 1 000 m²;
- skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m² - dług. 1 000 m x 5.2 m/ pow. 5 200 m²;
- wyrównanie nawierzchni masą mineralno - bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m² - dług. 1000 m / pow. 5 200,00 m²;
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm - dług. 1 000 m / pow. 5 200,00 m²;
- ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych szerokość 1,2 m grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - dług. 1000 m / pow. 2400,00 m²;
- wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 50 cm, wykonanie wykopów, rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, ułożenie rur PEHD o średnicy 80 cm na ławie z podsypki kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0 - 20 mm, zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm w miejscu wymienianego przepustu oraz wykonanie umocnienia skarp przepustów brukiem na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 10 cm, lokalizacja;
przepust długości 12mb o średnicy 80 cm w km 1 + 998;
- wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 60 cm, wykonanie wykopów, rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, ułożenie rur PEHD o średnicy 80 cm na ławie z podsypki kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0 - 20 mm, zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm w miejscu wymienianego przepustu oraz wykonanie umocnienia skarp przepustu brukiem na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 10 cm, lokalizacja;
przepust długości 12 mb o średnicy 80 cm w km 1 + 484;
Lokalizacja robót: od km 1+998 do km 0 + 998 = 1000 m / pow. 5200 m²

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44132000-4 - Elementy przepustów

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów przyznanych ofercie przez komisję przetargową.
15.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2047C Wola - gr. pow. - /Osówka/, tj.:
- oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m (obustronnie)- dług. 550 m / pow. 550 m²;
- skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m² - dług. 550 m / pow. 2 750 m²;
- wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m² - dług. 550 m / pow. 2 750 m²;
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm - dług. 550 m / pow. 2 750 m²;
- ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych szerokość 1,2 grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - dług. 550 m / pow. 1 320 m²;
Lokalizacja robót: od km 0 + 855 do km 1 + 405 = 550 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów przyznanych ofercie przez komisję przetargową.
15.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej Nr 2136 C /Zbójno/ - gr. pow.- Chrostkowo – gr. woj./Blinno/ odcinek (Sikórz - Kawno) tj.:
- oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5m (obustronnie)- dług. 600 m / pow. 600 m²;
- skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m² - dług. 600 m x 5.0 m/ pow. 3 000 m²;
- wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 60 cm, wykonanie wykopów, rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, ułożenie rury PEHD o średnicy 80 cm na ławie z podsypki kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0 - 20 mm, zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm w miejscu wymienianego przepustu oraz wykonanie umocnienia skarp przepustów brukiem na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 10 cm, przepust długości 12 mb o średnicy 80 cm w km 5 + 196 ;
- wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 80 cm, wykonanie wykopów, rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, ułożenie rury PEHD o średnicy 80 cm na ławie z podsypki kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0 - 20 mm, zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm w miejscu wymienianego przepustu oraz wykonanie umocnienia skarp przepustów brukiem na podsypce cementowo - piaskowej o grubości 10 cm, przepust długości 12 mb o średnicy 80 cm w km 5 + 760;
- wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m² - dług. 600 m x 5.0 m/ pow. 3 000 m²;
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm - dług. 600 m x 5,0 / pow. 3 000 m²;
- ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych szerokość 1,2 grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę - dług. 600 m / pow. 1 440 m²;
Lokalizacja robót: od km 5 + 750 do km 5 + 150 = 600 m.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

44132000-4 - Elementy przepustów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród nie odrzuconych ofert, wyłącznie na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w SWZ. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę stanowiącą sumę punktów przyznanych ofercie przez komisję przetargową.
15.4. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryterium oceny ofert, przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy i postanowieniami specyfikacji warunków zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ ;
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
- sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tj. kwotę min. 700.000,00 złotych.
- zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca wykonał min. 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. wykonał min. 3 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej, o wartości min. 200.000,00 zł brutto każda oraz przedstawi dowody, że roboty te zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone ;
b) wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności min. 1 osobą zdolną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych na stanowisku Kierownika Budowy, posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

wg zapisów w SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie I - 2 650,00 zł
słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych 00/100
Zadanie II - 2 810,00 zł
słownie: dwa tysiące osiemset dziesięć złotych 00/100
Zadanie III - 1 460,00 zł
słownie: tysiąc czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100
Zadanie IV - 1 980,00 zł
słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SWZ (integralna część SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: na Platformie e-Zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo