Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Mysłowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00020523/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Miasto Mysłowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Remont elewacji budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Mysłowicach.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Mysłowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255393

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Powstańców 1

1.4.2.) Miejscowość: Mysłowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.4.7.) Numer telefonu: 323171195

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: a.janusz@um.myslowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.myslowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020523

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00508658

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). W przypadku wykazania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną jw.;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont budynku objętego prawną ochroną konserwatorską wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków. Przy czym wartość brutto jednej roboty musi wynosić nie mniej niż 750 000,00 zł,
oraz skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą kwalifikacje zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) albo skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę/y/, w szczególności odpowiedzialną/e/za kierowanie budową, posiadającą/e/odpowiadające ww. uprawnieniom kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (odnoszące się np. do prawa międzynarodowego). Osoba ta będzie pełnić funkcję KIEROWNIKA BUDOWY.
b) jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji, o których, ppkt 1.4 lit. a) – c) SWZ.

W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1646).

Po zmianie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 3 000 000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych 00/100). W przypadku wykazania sumy gwarancyjnej w walucie obcej, dla oceny spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający przyjmie, iż sumą ubezpieczenia jest iloczyn wykazanej sumy ubezpieczenia i średniego kursu tej waluty, określonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna za spełnienie ww. warunku udziału w postępowaniu wykazanie, że jeden z wykonawców posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną jw. albo że wszyscy lub niektórzy z wykonawców posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną sumę gwarancyjną jw.;
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dwie roboty budowlane obejmujące budowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont budynku objętego prawną ochroną konserwatorską wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków. Przy czym łączna wartość brutto tych robót musi wynosić nie mniej niż 1 500 000,00 zł,
oraz skieruje do realizacji zamówienia:
a) jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą kwalifikacje zgodnie z art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) albo skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę/y/, w szczególności odpowiedzialną/e/za kierowanie budową, posiadającą/e/odpowiadające ww. uprawnieniom kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych (odnoszące się np. do prawa międzynarodowego). Osoba ta będzie pełnić funkcję KIEROWNIKA BUDOWY.
b) jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
c) jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, ze zmianami) i Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zamawiający dopuszcza łączenia funkcji, o których, ppkt 1.4 lit. a) – c) SWZ.

W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r., poz. 1646).

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 10:00

Po zmianie:
2023-01-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 10:30

Po zmianie:
2023-01-30 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-25

Po zmianie:
2023-02-28

Zobacz inne

Prawo