Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Oborniki Śląskie, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00020736/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Oborniki Śląskie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Oborniki Śląskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935081

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Trzebnicka 1

1.5.2.) Miejscowość: Oborniki Śląskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-120

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713103519

1.5.8.) Numer faksu: 713102295

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oborniki@oborniki-slaskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed872189-90e5-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00020736

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017134/25/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go za wiążący. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zakresie przez Zamawiającego w dokumencie SWZ. Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet; posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesyłanego za pośrednictwem Platformy wynosi 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami przechowywane są na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej, a Zamawiający otrzyma dostęp do plików dopiero po upływie terminu otwarcia ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy wysłanym dokumencie w kolumnie "Data przesłania"; o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony powyżej.
Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:
 art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego,
 art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
 udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
 udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
 w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
 skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (uprawnienie do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
 w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
 w przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 833019,16 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1: Warzywa i owoce

Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli oraz na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023:
1) Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2, tel. 71 310 24 91; 509 696 225,
2) Publiczne Przedszkole w Pęgowie, z siedzibą w Pęgowie, ul. Główna 99, tel. 71 310 71 94, za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do siedziby placówki, zgodnie
z ilościami określonymi w załączniku nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą wolne od wad,
w gatunku I i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2020, poz. 2021) i aktów wykonawczych do niej oraz będą oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży.
4. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty (przygotowanym wg załącznika nr 1 do SWZ). Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
5. Warzywa i owoce winny być odpowiednio dojrzałe, świeże, wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia. Artykuły spożywcze - przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty z puszki bez pleśni, mętnej konsystencji.
6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty lub towary zwierzęce, mięso
i produkty mięsne, przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu lub towaru będącego przedmiotem zamówienia,
b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii).
7. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych, plombowanych lub metkowanych opakowaniach bądź pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczne dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw.
8. Jaja muszą być klasy A, o wadze 63-73g (klasa wagowa L), świeże, czyste,
w nienaruszonej skorupce z co najmniej 21 dniowym terminem ważności, dezynfekowane promieniami UV, pakowane w wytłaczanki a'30 szt.
9. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w SWZ, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany
w zmniejszonej gramaturze.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.
11. Wykonawca dostarczy towar środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności tj. samochodami-chłodniami ewentualnie innymi pojazdami przystosowanymi do transportu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdów do przewozu tych produktów przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu.
12. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynów placówek edukacyjnych na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynów tych placówek. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do placówki. W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.
13. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez poszczególne placówki telefonicznie lub drogą e-mailową. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Zamówienia będą składane Wykonawcy z wyprzedzeniem, tj.:
- zamówienia składane z jednodniowym wyprzedzeniem: pieczywo i produkty cukiernicze;
- zamówienia składane z dwudniowym wyprzedzeniem: nabiał, warzywa i owoce, dania
i produkty mrożone, produkty spożywcze i jajka;
- zamówienia składane indywidualne po ustaleniu z Wykonawcą: mięso i wędliny.
Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego (za wyjątkiem niedziel i świąt). Zamawiający wymaga, by dostawa mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców odbywała się do godziny 7:30 w poniedziałki, środy i piątki. Zamawiający wymaga, by dostawa nabiału odbywała się do godziny 7:30 w środy i piątki.
15. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.
16. Oferowane artykuły spożywcze muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towarów lub produktów
w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.
18. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin od momentu dostawy, wymiany wadliwego towaru na inny pełnowartościowy.
19. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, nie dłużej niż w ciągu 2 godzin od momentu dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy bez zastosowania cen i czynników cenotwórczych z oferty Wykonawcy w zakresie zakupu towaru u osoby trzeciej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty na jaką została wystawiona faktura za zakup niedostarczonych towarów zgodnie z umową z faktur Wykonawcy.
20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały w okresach 10-cio dniowych, po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1 do SWZ, w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli placówki edukacyjnej. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.
21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 211580,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część2: Mięso i wędliny
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli oraz na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023:
1) Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2, tel. 71 310 24 91; 509 696 225,
2) Publiczne Przedszkole w Pęgowie, z siedzibą w Pęgowie, ul. Główna 99, tel. 71 310 71 94, za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do siedziby placówki, zgodnie
z ilościami określonymi w załączniku nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą wolne od wad,
w gatunku I i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2020, poz. 2021) i aktów wykonawczych do niej oraz będą oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży.
4. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty (przygotowanym wg załącznika nr 1 do SWZ). Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
5. Warzywa i owoce winny być odpowiednio dojrzałe, świeże, wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia. Artykuły spożywcze - przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty z puszki bez pleśni, mętnej konsystencji.
6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty lub towary zwierzęce, mięso
i produkty mięsne, przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu lub towaru będącego przedmiotem zamówienia,
b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii).
7. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych, plombowanych lub metkowanych opakowaniach bądź pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczne dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw.
8. Jaja muszą być klasy A, o wadze 63-73g (klasa wagowa L), świeże, czyste,
w nienaruszonej skorupce z co najmniej 21 dniowym terminem ważności, dezynfekowane promieniami UV, pakowane w wytłaczanki a'30 szt.
9. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w SWZ, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany
w zmniejszonej gramaturze.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.
11. Wykonawca dostarczy towar środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności tj. samochodami-chłodniami ewentualnie innymi pojazdami przystosowanymi do transportu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdów do przewozu tych produktów przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu.
12. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynów placówek edukacyjnych na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynów tych placówek. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do placówki. W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.
13. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez poszczególne placówki telefonicznie lub drogą e-mailową. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Zamówienia będą składane Wykonawcy z wyprzedzeniem, tj.:
- zamówienia składane z jednodniowym wyprzedzeniem: pieczywo i produkty cukiernicze;
- zamówienia składane z dwudniowym wyprzedzeniem: nabiał, warzywa i owoce, dania
i produkty mrożone, produkty spożywcze i jajka;
- zamówienia składane indywidualne po ustaleniu z Wykonawcą: mięso i wędliny.
Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego (za wyjątkiem niedziel i świąt). Zamawiający wymaga, by dostawa mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców odbywała się do godziny 7:30 w poniedziałki, środy i piątki. Zamawiający wymaga, by dostawa nabiału odbywała się do godziny 7:30 w środy i piątki.
15. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.
16. Oferowane artykuły spożywcze muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towarów lub produktów
w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.
18. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin od momentu dostawy, wymiany wadliwego towaru na inny pełnowartościowy.
19. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, nie dłużej niż w ciągu 2 godzin od momentu dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy bez zastosowania cen i czynników cenotwórczych z oferty Wykonawcy w zakresie zakupu towaru u osoby trzeciej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty na jaką została wystawiona faktura za zakup niedostarczonych towarów zgodnie z umową z faktur Wykonawcy.
20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały w okresach 10-cio dniowych, po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1 do SWZ, w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli placówki edukacyjnej. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.
21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 120675,26 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3: Różne produkty spożywcze
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli oraz na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023:
1) Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2, tel. 71 310 24 91; 509 696 225,
2) Publiczne Przedszkole w Pęgowie, z siedzibą w Pęgowie, ul. Główna 99, tel. 71 310 71 94, za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do siedziby placówki, zgodnie
z ilościami określonymi w załączniku nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą wolne od wad,
w gatunku I i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2020, poz. 2021) i aktów wykonawczych do niej oraz będą oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży.
4. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty (przygotowanym wg załącznika nr 1 do SWZ). Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
5. Warzywa i owoce winny być odpowiednio dojrzałe, świeże, wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia. Artykuły spożywcze - przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty z puszki bez pleśni, mętnej konsystencji.
6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty lub towary zwierzęce, mięso
i produkty mięsne, przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu lub towaru będącego przedmiotem zamówienia,
b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii).
7. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych, plombowanych lub metkowanych opakowaniach bądź pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczne dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw.
8. Jaja muszą być klasy A, o wadze 63-73g (klasa wagowa L), świeże, czyste,
w nienaruszonej skorupce z co najmniej 21 dniowym terminem ważności, dezynfekowane promieniami UV, pakowane w wytłaczanki a'30 szt.
9. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w SWZ, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany
w zmniejszonej gramaturze.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.
11. Wykonawca dostarczy towar środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności tj. samochodami-chłodniami ewentualnie innymi pojazdami przystosowanymi do transportu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdów do przewozu tych produktów przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu.
12. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynów placówek edukacyjnych na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynów tych placówek. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do placówki. W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.
13. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez poszczególne placówki telefonicznie lub drogą e-mailową. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Zamówienia będą składane Wykonawcy z wyprzedzeniem, tj.:
- zamówienia składane z jednodniowym wyprzedzeniem: pieczywo i produkty cukiernicze;
- zamówienia składane z dwudniowym wyprzedzeniem: nabiał, warzywa i owoce, dania
i produkty mrożone, produkty spożywcze i jajka;
- zamówienia składane indywidualne po ustaleniu z Wykonawcą: mięso i wędliny.
Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego (za wyjątkiem niedziel i świąt). Zamawiający wymaga, by dostawa mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców odbywała się do godziny 7:30 w poniedziałki, środy i piątki. Zamawiający wymaga, by dostawa nabiału odbywała się do godziny 7:30 w środy i piątki.
15. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.
16. Oferowane artykuły spożywcze muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towarów lub produktów
w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.
18. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin od momentu dostawy, wymiany wadliwego towaru na inny pełnowartościowy.
19. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, nie dłużej niż w ciągu 2 godzin od momentu dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy bez zastosowania cen i czynników cenotwórczych z oferty Wykonawcy w zakresie zakupu towaru u osoby trzeciej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty na jaką została wystawiona faktura za zakup niedostarczonych towarów zgodnie z umową z faktur Wykonawcy.
20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały w okresach 10-cio dniowych, po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1 do SWZ, w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli placówki edukacyjnej. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.
21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 122853,85 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4: Nabiał i przetwory mleczne
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli oraz na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023:
1) Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2, tel. 71 310 24 91; 509 696 225,
2) Publiczne Przedszkole w Pęgowie, z siedzibą w Pęgowie, ul. Główna 99, tel. 71 310 71 94, za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do siedziby placówki, zgodnie
z ilościami określonymi w załączniku nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą wolne od wad,
w gatunku I i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2020, poz. 2021) i aktów wykonawczych do niej oraz będą oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży.
4. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty (przygotowanym wg załącznika nr 1 do SWZ). Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
5. Warzywa i owoce winny być odpowiednio dojrzałe, świeże, wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia. Artykuły spożywcze - przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty z puszki bez pleśni, mętnej konsystencji.
6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty lub towary zwierzęce, mięso
i produkty mięsne, przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu lub towaru będącego przedmiotem zamówienia,
b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii).
7. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych, plombowanych lub metkowanych opakowaniach bądź pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczne dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw.
8. Jaja muszą być klasy A, o wadze 63-73g (klasa wagowa L), świeże, czyste,
w nienaruszonej skorupce z co najmniej 21 dniowym terminem ważności, dezynfekowane promieniami UV, pakowane w wytłaczanki a'30 szt.
9. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w SWZ, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany
w zmniejszonej gramaturze.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.
11. Wykonawca dostarczy towar środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności tj. samochodami-chłodniami ewentualnie innymi pojazdami przystosowanymi do transportu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdów do przewozu tych produktów przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu.
12. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynów placówek edukacyjnych na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynów tych placówek. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do placówki. W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.
13. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez poszczególne placówki telefonicznie lub drogą e-mailową. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Zamówienia będą składane Wykonawcy z wyprzedzeniem, tj.:
- zamówienia składane z jednodniowym wyprzedzeniem: pieczywo i produkty cukiernicze;
- zamówienia składane z dwudniowym wyprzedzeniem: nabiał, warzywa i owoce, dania
i produkty mrożone, produkty spożywcze i jajka;
- zamówienia składane indywidualne po ustaleniu z Wykonawcą: mięso i wędliny.
Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego (za wyjątkiem niedziel i świąt). Zamawiający wymaga, by dostawa mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców odbywała się do godziny 7:30 w poniedziałki, środy i piątki. Zamawiający wymaga, by dostawa nabiału odbywała się do godziny 7:30 w środy i piątki.
15. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.
16. Oferowane artykuły spożywcze muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towarów lub produktów
w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.
18. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin od momentu dostawy, wymiany wadliwego towaru na inny pełnowartościowy.
19. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, nie dłużej niż w ciągu 2 godzin od momentu dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy bez zastosowania cen i czynników cenotwórczych z oferty Wykonawcy w zakresie zakupu towaru u osoby trzeciej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty na jaką została wystawiona faktura za zakup niedostarczonych towarów zgodnie z umową z faktur Wykonawcy.
20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały w okresach 10-cio dniowych, po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1 do SWZ, w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli placówki edukacyjnej. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.
21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 133032,88 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 5: Pieczywo i wyroby cukiernicze
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli oraz na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023:
1) Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2, tel. 71 310 24 91; 509 696 225,
2) Publiczne Przedszkole w Pęgowie, z siedzibą w Pęgowie, ul. Główna 99, tel. 71 310 71 94, za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do siedziby placówki, zgodnie
z ilościami określonymi w załączniku nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą wolne od wad,
w gatunku I i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2020, poz. 2021) i aktów wykonawczych do niej oraz będą oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży.
4. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty (przygotowanym wg załącznika nr 1 do SWZ). Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
5. Warzywa i owoce winny być odpowiednio dojrzałe, świeże, wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia. Artykuły spożywcze - przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty z puszki bez pleśni, mętnej konsystencji.
6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty lub towary zwierzęce, mięso
i produkty mięsne, przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu lub towaru będącego przedmiotem zamówienia,
b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii).
7. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych, plombowanych lub metkowanych opakowaniach bądź pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczne dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw.
8. Jaja muszą być klasy A, o wadze 63-73g (klasa wagowa L), świeże, czyste,
w nienaruszonej skorupce z co najmniej 21 dniowym terminem ważności, dezynfekowane promieniami UV, pakowane w wytłaczanki a'30 szt.
9. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w SWZ, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany
w zmniejszonej gramaturze.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.
11. Wykonawca dostarczy towar środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności tj. samochodami-chłodniami ewentualnie innymi pojazdami przystosowanymi do transportu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdów do przewozu tych produktów przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu.
12. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynów placówek edukacyjnych na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynów tych placówek. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do placówki. W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.
13. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez poszczególne placówki telefonicznie lub drogą e-mailową. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Zamówienia będą składane Wykonawcy z wyprzedzeniem, tj.:
- zamówienia składane z jednodniowym wyprzedzeniem: pieczywo i produkty cukiernicze;
- zamówienia składane z dwudniowym wyprzedzeniem: nabiał, warzywa i owoce, dania
i produkty mrożone, produkty spożywcze i jajka;
- zamówienia składane indywidualne po ustaleniu z Wykonawcą: mięso i wędliny.
Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego (za wyjątkiem niedziel i świąt). Zamawiający wymaga, by dostawa mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców odbywała się do godziny 7:30 w poniedziałki, środy i piątki. Zamawiający wymaga, by dostawa nabiału odbywała się do godziny 7:30 w środy i piątki.
15. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.
16. Oferowane artykuły spożywcze muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towarów lub produktów
w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.
18. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin od momentu dostawy, wymiany wadliwego towaru na inny pełnowartościowy.
19. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, nie dłużej niż w ciągu 2 godzin od momentu dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy bez zastosowania cen i czynników cenotwórczych z oferty Wykonawcy w zakresie zakupu towaru u osoby trzeciej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty na jaką została wystawiona faktura za zakup niedostarczonych towarów zgodnie z umową z faktur Wykonawcy.
20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały w okresach 10-cio dniowych, po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1 do SWZ, w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli placówki edukacyjnej. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.
21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 29450,55 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 6: Produkty mrożone
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli oraz na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023:
1) Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2, tel. 71 310 24 91; 509 696 225,
2) Publiczne Przedszkole w Pęgowie, z siedzibą w Pęgowie, ul. Główna 99, tel. 71 310 71 94, za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do siedziby placówki, zgodnie
z ilościami określonymi w załączniku nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą wolne od wad,
w gatunku I i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2020, poz. 2021) i aktów wykonawczych do niej oraz będą oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży.
4. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty (przygotowanym wg załącznika nr 1 do SWZ). Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
5. Warzywa i owoce winny być odpowiednio dojrzałe, świeże, wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia. Artykuły spożywcze - przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty z puszki bez pleśni, mętnej konsystencji.
6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty lub towary zwierzęce, mięso
i produkty mięsne, przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu lub towaru będącego przedmiotem zamówienia,
b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii).
7. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych, plombowanych lub metkowanych opakowaniach bądź pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczne dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw.
8. Jaja muszą być klasy A, o wadze 63-73g (klasa wagowa L), świeże, czyste,
w nienaruszonej skorupce z co najmniej 21 dniowym terminem ważności, dezynfekowane promieniami UV, pakowane w wytłaczanki a'30 szt.
9. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w SWZ, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany
w zmniejszonej gramaturze.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.
11. Wykonawca dostarczy towar środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności tj. samochodami-chłodniami ewentualnie innymi pojazdami przystosowanymi do transportu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdów do przewozu tych produktów przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu.
12. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynów placówek edukacyjnych na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynów tych placówek. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do placówki. W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.
13. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez poszczególne placówki telefonicznie lub drogą e-mailową. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Zamówienia będą składane Wykonawcy z wyprzedzeniem, tj.:
- zamówienia składane z jednodniowym wyprzedzeniem: pieczywo i produkty cukiernicze;
- zamówienia składane z dwudniowym wyprzedzeniem: nabiał, warzywa i owoce, dania
i produkty mrożone, produkty spożywcze i jajka;
- zamówienia składane indywidualne po ustaleniu z Wykonawcą: mięso i wędliny.
Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego (za wyjątkiem niedziel i świąt). Zamawiający wymaga, by dostawa mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców odbywała się do godziny 7:30 w poniedziałki, środy i piątki. Zamawiający wymaga, by dostawa nabiału odbywała się do godziny 7:30 w środy i piątki.
15. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.
16. Oferowane artykuły spożywcze muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towarów lub produktów
w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.
18. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin od momentu dostawy, wymiany wadliwego towaru na inny pełnowartościowy.
19. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, nie dłużej niż w ciągu 2 godzin od momentu dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy bez zastosowania cen i czynników cenotwórczych z oferty Wykonawcy w zakresie zakupu towaru u osoby trzeciej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty na jaką została wystawiona faktura za zakup niedostarczonych towarów zgodnie z umową z faktur Wykonawcy.
20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały w okresach 10-cio dniowych, po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1 do SWZ, w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli placówki edukacyjnej. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.
21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 193100,74 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 7: Jajka
Opis: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych artykułów spożywczych do dwóch przedszkoli oraz na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie w roku kalendarzowym 2023:
1) Publiczne Przedszkole w Obornikach Śląskich, z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. gen. Władysława Sikorskiego 2, tel. 71 310 24 91; 509 696 225,
2) Publiczne Przedszkole w Pęgowie, z siedzibą w Pęgowie, ul. Główna 99, tel. 71 310 71 94, za określoną w ofercie cenę jednostkową, wraz z dostawą do siedziby placówki, zgodnie
z ilościami określonymi w załączniku nr 1.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczane produkty żywnościowe będą wolne od wad,
w gatunku I i będą spełniały wymogi określone przepisami ustawy z 25.08.2006 r.
o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz.U. 2020, poz. 2021) i aktów wykonawczych do niej oraz będą oznakowane zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23.12.2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 29 z późn. zm.).
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedłoży dowody potwierdzające zgodność dostarczonych towarów z obowiązującymi normami jakości artykułów żywnościowych dopuszczonych do sprzedaży.
4. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do specyfikacji są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty (przygotowanym wg załącznika nr 1 do SWZ). Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od wartości podanych w formularzu oferty, jednak łączna wartość zakupów nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego wykonawcy.
5. Warzywa i owoce winny być odpowiednio dojrzałe, świeże, wolne od szkodników, zanieczyszczeń ziemią, uszkodzeń, brakiem oznak więdnięcia, wyschnięcia czy gnicia. Artykuły spożywcze - przyprawy zapach świeży po otwarciu produktów, bez oznak spleśnienia, grudek, produkty z puszki bez pleśni, mętnej konsystencji.
6. W przypadku, gdy przedmiotem umowy są produkty lub towary zwierzęce, mięso
i produkty mięsne, przez cały okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadać:
a) aktualną decyzję właściwego organu Inspekcji Weterynaryjnej lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej dotyczącą możliwości produkcji lub obrotu danego produktu lub towaru będącego przedmiotem zamówienia,
b) dokument potwierdzający stosowanie systemu HACCP (certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą lub zaświadczenie Państwowego Lekarza Weterynarii).
7. Mięso dostarczane będzie w zamkniętych, plombowanych lub metkowanych opakowaniach bądź pojemnikach plastikowych z pokrywami posiadającymi stosowne atesty. Pojemniki będą czyste i nieuszkodzone. Barwa mięsa świeżego powinna być bladoróżowa do czerwonej, soczyste, barwa, zapach, konsystencja powierzchnia i przekrój mają świadczyć
o świeżości produktu, wędliny konsystencja ścisła, barwa na przekroju jasno różowa, smak
i zapach charakterystyczne dla mięsa peklowanego, parzonego i użytych przypraw.
8. Jaja muszą być klasy A, o wadze 63-73g (klasa wagowa L), świeże, czyste,
w nienaruszonej skorupce z co najmniej 21 dniowym terminem ważności, dezynfekowane promieniami UV, pakowane w wytłaczanki a'30 szt.
9. Zamawiający dopuszcza ujęcie przez Wykonawcę w formularzu ofertowym towaru posiadającego mniejszą gramaturę od określonej przez Zamawiającego w SWZ, jeżeli okaże się, że proponowany przez Zamawiającego towar został zastąpiony i jest obecnie produkowany
w zmniejszonej gramaturze.
10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy z wybranym Wykonawcą producent danego produktu spożywczego zawartego w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zmieni jego gramaturę, Wykonawca zobowiązuje się naliczyć nową cenę, proporcjonalnie do ceny zaoferowanej w formularzu cenowym i gramatury produktu.
11. Wykonawca dostarczy towar środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności tj. samochodami-chłodniami ewentualnie innymi pojazdami przystosowanymi do transportu produktów spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami o dopuszczeniu pojazdów do przewozu tych produktów przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i ponosi odpowiedzialność za braki i wady powstałe w czasie transportu.
12. Wykonawca dostarczy zamówione artykuły żywnościowe do magazynów placówek edukacyjnych na własny koszt i własne ryzyko. Wykonawca dokona również rozładunku zamówionego towaru do magazynów tych placówek. Osobą upoważnioną do kontroli jakości dostarczonego towaru jest pracownik upoważniony do dokonania tej czynności przez kierownika placówki. Po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów podpisany zostanie protokół przyjęcia towaru do placówki. W przypadku złej jakości dostarczonych produktów żywnościowych przedstawiciel placówki nie dokona ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej wymiany wadliwego asortymentu.
13. Dostawy realizowane będą na podstawie zamówień przekazywanych przez poszczególne placówki telefonicznie lub drogą e-mailową. W zamówieniach tych będą określane dokładne ilości i rodzaj zamawianego asortymentu. Zamówienia mogą być składane codziennie w godzinach 8.00 - 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
14. Zamówienia będą składane Wykonawcy z wyprzedzeniem, tj.:
- zamówienia składane z jednodniowym wyprzedzeniem: pieczywo i produkty cukiernicze;
- zamówienia składane z dwudniowym wyprzedzeniem: nabiał, warzywa i owoce, dania
i produkty mrożone, produkty spożywcze i jajka;
- zamówienia składane indywidualne po ustaleniu z Wykonawcą: mięso i wędliny.
Wykonawca będzie realizował dostawy sukcesywnie w ilościach uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego (za wyjątkiem niedziel i świąt). Zamawiający wymaga, by dostawa mięsa i wędlin oraz warzyw i owoców odbywała się do godziny 7:30 w poniedziałki, środy i piątki. Zamawiający wymaga, by dostawa nabiału odbywała się do godziny 7:30 w środy i piątki.
15. Dostarczone produkty muszą posiadać czytelne etykiety umieszczone na produkcie
w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się, z opisem produktu, terminem ważności, temperaturą przechowywania oraz numerem partii.
16. Oferowane artykuły spożywcze muszą być wysokiej jakości pod względem właściwości organoleptycznych (wygląd, smak, zapach) jak i odżywczych. Termin przydatności do spożycia od chwili dostarczenia produktu do magazynów poszczególnych placówek nie może być krótszy niż 3/4 okresu, w którym towar zachowuje zdatność do spożycia określoną na opakowaniu produktu. Jeżeli producent nie podaje na opakowaniu terminu ważności wyrażonej w dniach, a jedynie końcowy termin przydatności do spożycia, wówczas towary te muszą posiadać co najmniej 3/4 terminu upływu ważności odpowiadającemu terminom ważności stosowanym w obrocie handlowym dla podobnych towarów.
17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia towarów lub produktów
w przypadku, gdy w trakcie oceny wizualnej zostaną stwierdzone uszkodzenia spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem produktów lub towarów, złymi warunkami transportowymi lub niewłaściwym stanem higienicznym środków transportu przewożących przedmiot umowy.
18. Jeżeli w trakcie umowy po dokonaniu kontroli jakości dostarczonych produktów, stwierdzi się złą jakość dostarczonych produktów żywnościowych, nie dokona się ich odbioru, a Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznej, nie dłużej niż w ciągu 3 godzin od momentu dostawy, wymiany wadliwego towaru na inny pełnowartościowy.
19. W pilnych sytuacjach w przypadku zakwestionowania asortymentu, jego ilości, jakości lub terminów ważności Wykonawca wymieni towar na zgodny z zamówieniem w tym samym dniu, nie dłużej niż w ciągu 2 godzin od momentu dostawy. W przeciwnym wypadku Zamawiający ma prawo zakupić towar zgodny ze specyfikacją w tym samym dniu, w którym nastąpiła dostawa zakwestionowanego asortymentu, na koszt Wykonawcy bez zastosowania cen i czynników cenotwórczych z oferty Wykonawcy w zakresie zakupu towaru u osoby trzeciej. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty na jaką została wystawiona faktura za zakup niedostarczonych towarów zgodnie z umową z faktur Wykonawcy.
20. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą następowały w okresach 10-cio dniowych, po zrealizowanym prawidłowo zamówieniu lub cyklu zamówień, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie za 1 kg/szt., na podstawie ilości faktycznie zrealizowanych dostaw wyszczególnionych, wg nomenklatury określonej w załączniku nr 1 do SWZ, w protokołach przyjęcia dostaw podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli placówki edukacyjnej. Protokoły przyjęcia dostaw będą załącznikami do składanych przez Wykonawcę faktur.
21. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 22325,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 15000000-8 - Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2 Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
- Wykonawca musi wykazać dysponowanie, co najmniej jednym środkiem transportu przystosowanym do przewozu przedmiotu zamówienia.
- Wykonawca musi wykazać, że spełnia warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - w tym zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 główną dostawę odpowiadającą dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu:
- >Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych<
- >Wykaz dostaw< oraz poświadczenia należytego wykonania zleconych zadań np. referencje.

3 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

4 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej
Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym
Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych
Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

Wykaz dostaw lub usług
Wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw lub usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy

Formularz cenowy

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w zakresie wykazu dostaw, usług lub robót budowlanych, które wykonają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.


Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast "Odpisu lub informacji z KRS lub CEIDG" składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie postępowania udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, dokument ”Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału”, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
2. Katalog dopuszczalnych zmian został określony w §9 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-18 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy działającej pod adresem https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-18 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę,
wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 7
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835)

Zobacz inne

Prawo