Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Uniejów, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00021077/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Gmina Uniejów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13

1.4.2.) Miejscowość: Uniejów

1.4.3.) Kod pocztowy: 99-210

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.4.7.) Numer telefonu: 632889740

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00021077

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00525154

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (w formule zaprojektuj i wybuduj) prowadzonymi w ramach zadania pn.: „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie”
2. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje weryfikację dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz nadzór nad wykonywanymi na podstawie dokumentacji robotami budowlanymi w skład których wchodzi budowa budynku interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie wraz ze wszystkimi instalacjami, przyłączami sieci infrastruktury technicznej do budynku, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem terenu od strony południowo – wschodniej, ogrodzeniem od strony parku zamkowego, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem zgody na wycinkę drzew kolidujących z budową obiektu oraz wszelkich innych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji obiektu. Zakres dokumentacji obejmuje również projekty wnętrza obiektu wraz z wyposażeniem ruchomym (meble, sprzęty).
Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania funkcjonalne, techniczne, materiałowe oraz użytkowe przyjęte w Programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej oraz zapisy SWZ.
Wykonawca robót zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dojazd do budynku wraz z możliwością parkowania będący kontynuacją utwardzenia przy Domu Pracy Twórczej, wykonany z granitowej kostki brukowej gr. 10 cm.
Budynek musi zostać zaprojektowany zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, musi być dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami, zarówno niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. Budynek musi zostać zaprojektowany zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę robót innych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu pod warunkiem spełnienia warunków określonych w PFU oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym 5/2, obręb Uniejów, których właścicielem jest Gmina Uniejów. Działka usytuowana jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej na terenie parku, który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-481/222 – decyzja z dnia 18.01.1992 r.
4. Pełen opis przedmiotu nadzoru jest udostępniony pod postępowaniem na roboty budowalne –sygnatura ZP.271.21.2021 EL
5. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
6. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w szczególności obejmuje:

a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b. zweryfikowanie dokumentacji projektowej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
c. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót;
d. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbioru gotowych obiektów budowalnych i przekazywanie ich do użytkowania.
e. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

7.Ponadto Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
a. Informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej oraz sprawowanie kontroli nad właściwym usunięciem tych wad w terminach umożliwiających zakończenie kontraktu bez opóźnień.
b. Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
c. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy.
d. Składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji na wezwanie Zamawiającego oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, niezwłoczne informowanie o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
e. Uczestniczenie przy prowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń.
f. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy.
g. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
h. Inspektor powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępstwach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Inwestora- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
i. Zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości.
j. Żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakrycie.
k. Wstrzymać roboty, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i widzą techniczną.
8. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie - Rozwój gospodarki turystycznej, Podziałanie - Rozwój gospodarki turystycznej.
10. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności inspektora nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie.
11. Informacja o częściach zamówienia:
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
12. Pozostałe informacje: Zamawiający informuje, iż:
a. nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,
b. nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani o których mowa w 94 ustawy PZP,
c. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8,
d. nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP,
e. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
f. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
g. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,
h. wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców,
i. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
j. nie przewiduje aukcji elektronicznej,
k. nie przewiduje składania katalogów elektronicznych,
l. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi (w formule zaprojektuj i wybuduj) prowadzonymi w ramach zadania pn.: „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie”
2. Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje weryfikację dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz nadzór nad wykonywanymi na podstawie dokumentacji robotami budowlanymi w skład których wchodzi budowa budynku interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie wraz ze wszystkimi instalacjami, przyłączami sieci infrastruktury technicznej do budynku, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem terenu od strony południowo – wschodniej, ogrodzeniem od strony parku zamkowego, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem zgody na wycinkę drzew kolidujących z budową obiektu oraz wszelkich innych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji obiektu. Zakres dokumentacji obejmuje również projekty wnętrza obiektu wraz z wyposażeniem ruchomym (meble, sprzęty).
Dokumentacja projektowa musi zawierać rozwiązania funkcjonalne, techniczne, materiałowe oraz użytkowe przyjęte w Programie funkcjonalno-użytkowym, koncepcji architektonicznej oraz zapisy SWZ.
Wykonawca robót zobowiązany jest zaprojektować i wykonać dojazd do budynku wraz z możliwością parkowania będący kontynuacją utwardzenia przy Domu Pracy Twórczej, wykonany z granitowej kostki brukowej gr. 10 cm.
Budynek musi zostać zaprojektowany zgodnie z koncepcją projektowania uniwersalnego, musi być dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami w tym z niepełnosprawnościami, zarówno niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną. Budynek musi zostać zaprojektowany zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 z późn. zm.).
Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania przez Wykonawcę robót innych rozwiązań w zakresie zagospodarowania terenu pod warunkiem spełnienia warunków określonych w PFU oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjnym 5/2, obręb Uniejów, których właścicielem jest Gmina Uniejów. Działka usytuowana jest w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej na terenie parku, który został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-481/222 – decyzja z dnia 18.01.1992 r.
4. Pełen opis przedmiotu nadzoru jest udostępniony pod postępowaniem na roboty budowlane –sygnatura ZP.271.21.2022 EL
https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl/pn/gminauniejow/demand/notice/public/70066/details
5. Wykonawca zobowiązany będzie realizować usługę nadzoru inwestorskiego zgodnie
z obowiązującymi normami i wiedzą techniczną, określonymi m.in. ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) przy zachowaniu należytej staranności, właściwej organizacji pracy oraz zasad BHP.
6. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w szczególności obejmuje:

a. reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
b. zweryfikowanie dokumentacji projektowej, sprawdzanie jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie
c. uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich odstępstw i zmian technologii robót, materiałów i urządzeń, zgłaszanych przez Wykonawcę robót;
d. sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych, odbioru gotowych obiektów budowalnych i przekazywanie ich do użytkowania.
e. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

7.Ponadto Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do:
a. Informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej oraz sprawowanie kontroli nad właściwym usunięciem tych wad w terminach umożliwiających zakończenie kontraktu bez opóźnień.
b. Kontrolowania prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego oraz wyceny robót.
c. Rozstrzyganie wątpliwości natury technicznej powstałych w toku prowadzonych robót, a w razie potrzeby zaciąganie opinii autora projektu, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy.
d. Składanie raportów o stanie zaawansowania inwestycji na wezwanie Zamawiającego oraz występujących trudnościach w realizacji budowy, niezwłoczne informowanie o odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą.
e. Uczestniczenie przy prowadzeniu wszystkich prób, pomiarów i sprawdzeń.
f. Udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji przedmiotowej budowy.
g. Uczestnictwo w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach odbiorów gwarancyjnych.
h. Inspektor powinien nadzorować budowę (roboty budowlane) w takich odstępstwach czasu, aby zapewniona była skuteczność nadzoru, oraz zależnie od potrzeb Wykonawcy i Inwestora- nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
i. Zlecenie Wykonawcy robót wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwości co do ich jakości.
j. Żądanie dokonania przez Wykonawcę, na jego koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakrycie.
k. Wstrzymać roboty, jeśli jest to konieczne dla ich prawidłowego wykonania oraz w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełnia swych obowiązków z należytą starannością i widzą techniczną.
8. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa - Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie - Rozwój gospodarki turystycznej, Podziałanie - Rozwój gospodarki turystycznej.
10. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę:
Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności inspektora nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie.
11. Informacja o częściach zamówienia:
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.
12. Pozostałe informacje: Zamawiający informuje, iż:
a. nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP,
b. nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani o których mowa w 94 ustawy PZP,
c. nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8,
d. nie przewiduje wizji lokalnej, o której mowa w art. 131 ust. 2 ustawy PZP,
e. nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych,
f. nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, w tym zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
g. nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań,
h. wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców,
i. nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
j. nie przewiduje aukcji elektronicznej,
k. nie przewiduje składania katalogów elektronicznych,
l. nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
8.5.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ

Po zmianie:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
8.5.2 Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – warunki określone zostały w rozdziale VII pkt 7.2.4 SWZ; wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-13 10:00

Po zmianie:
2023-01-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 13.01.2023 r. do godz. 10.00

Po zmianie:
Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY" do dnia 17.01.2023 r. do godz. 10.00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-13 10:30

Po zmianie:
2023-01-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-11

Po zmianie:
2023-02-15

Zobacz inne

Prawo