Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opoczno, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00021101/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA OPOCZNO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa mostu na rzece Drzewiczce wraz z przebudową ulicy Targowej w Opocznie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OPOCZNO

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648379

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Staromiejska 6

1.4.2.) Miejscowość: Opoczno

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-300

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.4.7.) Numer telefonu: 44 7860137

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia21@um.opoczno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opoczno.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00021101

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00523419

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej 1 robotę budowlane polegającą na budowie lub przebudowie mostu
o długości minimum 25 metrów wraz z budową drogi o długości minimum 200 metrów wykonane w ramach jednego zadania na kwotę minimum 7 000 000,00 zł

Po zmianie:
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: postępowaniu
7.1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
7.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
7.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

7.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże,
że:
Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
- wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie
lub przebudowie mostu lub wiaduktu o długości minimum 25 metrów;
oraz
- wykonał należycie co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie
lub przebudowie drogi o długości minimum 200 metrów.

Zobacz inne

Prawo