Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

10.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kowalewo Pomorskie, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00021103/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA KOWALEWO POMORSKIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Marianach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOWALEWO POMORSKIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118595

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Konopnickiej 13

1.4.2.) Miejscowość: Kowalewo Pomorskie

1.4.3.) Kod pocztowy: 87-410

1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.4.7.) Numer telefonu: 56 684-10-24

1.4.8.) Numer faksu: 56 684-10-71

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@kowalewopomorskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kowalewopomorskie.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00021103

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-10

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00519502

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 09:00

Po zmianie:
2023-01-19 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-12 09:30

Po zmianie:
2023-01-19 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-10

Po zmianie:
2023-02-17

Zobacz inne

Prawo