Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

12.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ośno Lubuskie, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00025062/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OŚNIE LUBUSKIM

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na terenie Oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim, działka ewidencyjna: 171/3 w formule zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W OŚNIE LUBUSKIM

1.3.) Oddział zamawiającego: Księgowość

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210307010

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Ośno Lubuskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 69-220

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@osno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210307010

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: RYNEK 1

1.11.4.) Miejscowość: OŚNO LUBUSKIE

1.11.5.) Kod pocztowy: 69-220

1.11.6.) Województwo: lubuskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: oswiata@osno.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ze-as_osno/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na terenie Oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim, działka ewidencyjna: 171/3 w formule zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34f90051-919d-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00025062

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00022757/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na terenie Oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim, działka ewidencyjna: 171/3 w formule zaprojektuj i wybuduj”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/cuw.osno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw.osno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw.osno .Zalecenia:
Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych”. a)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze
szczególnym wskazaniem na .pdf, b)W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: a) .zip, b) .7Z c)Zamawiający dopuszcza także wykorzystanie formatu .rar. d)Wśród formatów powszechnych a NIE
występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za
złożone nieskutecznie (za wyjątkiem dopuszczonego formatu .rar). e)Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików
podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji
eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. f)Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności
pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na
ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES. g)Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć
zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem
podpisywanym. h)Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego
rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji
plików. i)Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania
wybranej metody podpisania plików oferty. j)Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za
pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email, z zastrzeżeniem
postanowień pkt. 3.Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia
publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Podczas podpisywania
plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy
wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z
kwalifikowanym znacznikiem czasu. 18.Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia
oferty w postępowaniu. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i korespondencji elektronicznej, w tym
rekomendacje
Zamawiającego zostały szczegółowo opisane w pkt. XVI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik
Centrum Usług Wspólnych w Ośnie Lubuskim, zwany dalej „Administratorem” z siedzibą w Ośnie Lubuskim ul. Rynek 1, 69-220
Ośno Lubuskie, tel. + 48 95 757 1338, email: oswiata@osno.pl). W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art.
78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest
art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp. Obowiązek podania przez
Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania,
sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa, Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do
usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia; na podstawie
art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku korzystania przez osobę, której
dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 Rozporządzenia,
zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień
Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do
Administratora

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy
wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole lub załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w
załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia. Skorzystanie przez
osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa
w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Ponadto informujemy, iż w związku z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na wybudowaniu na terenie Oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim położonej przy ul. Okrzei 39, 69-220 Ośno Lubuskie elektrowni słonecznej o łącznej mocy generatora nie mniejszej, niż 49 kWp oraz nie większej niż 49,99 kWp oraz mocy przyłączeniowej AC równej 50 kW działającej na potrzeby Oczyszczalnia ścieków w Ośnie Lubuskim w dwóch etapach obejmujących: I etap – wykonanie dokumentacji projektowej instalacji PV, Wykonawca w ramach zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu: Projekt wykonawczy instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędnymi zgodami (m.in. uzgodnienie rzeczoznawcy p.poż, uzgodnienie w przypadku instalacji dachowej w zakresie możliwości przeniesienia obciążenia instalacji PV przez konstrukcję, karty materiałowe zawierające karty katalogowe oraz niezbędne certyfikaty, aprobaty techniczne użytych materiałów i urządzeń). II etap – wykonanie instalacji fotowoltaicznej na nieruchomości położonej w Gminie Ośno Lubuskie, na terenie Oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim położonej przy ul. Okrzei 39, 69-220 Ośno Lubuskie. Jednostka ewidencyjna: Ośno Lubuskie m. 080503_4.0229.171/3, Obręb ewidencyjny: Ośno Lubuskie, Działka ewidencyjna: 171/3. 2. Lokalizację inwestycji prezentuje zdjęcie nr 1 – (str. 8 Programu Funkcjonalno – Użytkowego – załącznik nr 10 do SWZ). 3.Przedmiot zamówienia winien być zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, normami, zasadami najlepszej wiedzy technicznej oraz z zachowaniem zasady należytej staranności. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, przepisów BHP, ochrony zdrowia i środowiska oraz bezpieczeństwa użytkowania. Wybudowane instalacje oraz towarzyszące obiekty powinny mieć trwałą i niezawodną konstrukcję. Wszystkie zastosowane przy realizacji zamówienia materiały muszą być fabrycznie nowe i posiadać niezbędne certyfikaty. Zastosowana technologia, jak i jej poszczególne elementy powinny być sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej. Do zadań Wykonawcy należy wykonanie badań i sprawdzeń obligatoryjnych w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz ochrona mienia w obrębie terenu budowy. W trakcie realizacji zamówienia do obowiązków Wykonawcy należy zrealizowanie inwestycji własnym staraniem i na swój koszt oraz zgodnie z Prawem budowlanym, a w szczególności: 1)stosowanie wyłącznie materiałów odpowiedniej jakości dopuszczonych do obrotu i stosowania zgodnie z Ustawą Prawo budowlane oraz koordynacja robót branżowych wykonywanych na obiekcie 2)zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń 3)wykonanie wszystkich wymaganych normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych zawartymi w Programie funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz stosownymi przepisami: pomiarów, badań, prób oraz rozruchów, 4)udział we wszelkich odbiorach 5)wypłata odszkodowań za zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w trakcie przeprowadzania robót budowlanych właścicielom działek, na których prowadzone te roboty, 6)naprawa lub pokrycie kosztów napraw uszkodzonych przez Wykonawcę dróg, chodników, ogrodzeń, mostków, urządzeń melioracyjnych i innych urządzeń oraz sieci technicznych 7)zapewnienie wymaganych nadzorów właścicielskich oraz specjalistycznych, wymaganych stosownymi przepisami. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 4. Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca pozyska i zweryfikuje dane i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, a także informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót instalacyjnych i budowlanych będących przedmiotem zamówienia. Prace prowadzone w ramach zadania nie wymagają zgłoszenia robót jak i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca w ramach zadania opracuje dokumentację projektową zgodną z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz PFU (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454). Wykonawca w razie potrzeby zapewnieni nadzór autorski przez cały okres trwania inwestycji realizowanej na podstawie sporządzonej dokumentacji. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub wymagają uzgodnienia przez właściwe instytucje, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. Wykonawca w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektu do eksploatacji. Zatwierdzenie wszystkich dokumentów przez Zamawiającego jest warunkiem koniecznym realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie na etapie projektowania technologii zamiennych jednak o parametrach nie gorszych niż przedstawione w PFU. Wykonawca opracuje projekt techniczny wykonawczy instalacji fotowoltaicznej, dla instalacji o mocy generatora nie mniejszej, niż 49 kWp oraz nie większej niż 49,99 kWp oraz mocy przyłączeniowej AC równej 50 kW. Projekt wykonawczy powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej (Par. 5, Dz. U. Z dn. 29 grudnia 201, Poz. 2454 ) oraz PFU. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca sporządzi: Projekt techniczny i elektryczny instalacji fotowoltaicznej w ilości 4 egz. (w formie utrwalonej na piśmie) oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej. Projekt powinien zawierać schematy, rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej instalacji modułów PV. Kierunek i kąt nachylenia paneli- zakłada się montaż paneli fotowoltaicznych na połaci południowej oraz na połaci wschodniej oraz zachodniej budynków zaznaczonych na zdjęciu 1 w punkcie 1.2 PFU o nachyleniu powierzchni generatora zgodnej z nachyleniem połaci dachowych. Wykonawca Uwzględni wykonanie połączenia kablowego przez istniejącą drogę wewnętrzną wykonaną z kostki brukowej. Wykonawca uwzględni demontaż nawierzchni i jej odtworzenie po wykonaniu połączeń kablowych. Projekty należy tak wykonać, aby instalację można było wykonać bez utrudnień dla pracy obiektu.
Projekty powinny zawierać wpięcie instalacji modułów PV w istniejącą instalację elektroenergetyczną . Projekty powinny obejmować niezbędne rysunki: schematy i rzuty, karty katalogowe podstawowych urządzeń oraz wszystkie wymagane prawem oświadczenia. Panele należy zamocować na konstrukcji wsporczej dedykowanej do montażu paneli fotowoltaicznych, zawierającej wszelkie niezbędne atesty. 5. Roboty instalacyjne i budowlane należy wykonać na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji, zgodnie z wymaganiami aktualnych przepisów. W ramach prac Wykonawca
przyłączy i uruchomi przedmiotową instalację. Instalacja będzie produkowała energię elektryczną na potrzeby własne obiektu, a jej moc zainstalowana nie może być większa niż moc przyłączeniowa dla obiektu oraz jej roczna produkcja energii nie powinna przewyższać rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Zakres prac. Zakres prac instalacyjnych obejmuje na każdej lokalizacji: 1) montaż konstrukcji wsporczych pod moduły PV, 2)montaż modułów PV na konstrukcjach wsporczych, 3)ułożenie okablowania po stronie DC i AC instalacji, 4)demontaż kostki brukowej na drodze wewnętrznej, wykonanie niezbędnych wykopów, ułożenie przewodów w rurze osłonowej i odtworzenie nawierzchni, 5)montaż rozdzielnicy elektrycznej AC oraz DC, 6)modernizację istniejącej rozdzielnicy głównej elektrycznej, 7)montaż inwertera PV, 8)wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie układu, 9)uruchomienie układu i regulacje, 10)szkolenie użytkowników/obsługi, 11)opracowanie dokumentacji powykonawczej, 12)zgłoszenie w imieniu Zamawiającego instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD, 13)udział przy montażu licznika energii elektrycznej, 14)zgłoszenie w imieniu Zamawiającego wykonanej instalacji właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z art. 56 ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.). Zakres prac budowlanych obejmuje: 1)wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu wprowadzenia urządzeń 2)zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń 3)wykonanie przepustów w miejscach przejść tras kablowych przez ściany, dach lub inne przeszkody 4) uszczelnienie przepustów. Mikroinstalacja fotowoltaiczna składać się musi przede wszystkim z następujących elementów: 1)paneli fotowoltaicznych 2)konstrukcji wsporczej 3)inwertera DC/AC z funkcją pomiaru wyprodukowanej energii elektrycznej 4) instalacji prądu stałego i przemiennego, 5)układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu dostarczania/odbioru energii elektrycznej. Minimalne wymagania Zamawiającego oraz szczegółowe rozwiązania dotyczące wykonania projektów i instalacji fotowoltaicznej, opis wymagań w stosunku do przedmiotu zamówienia zawiera PFU stanowiący załącznik nr 10 do SWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami PFU. wraz z załącznikami: załącznik nr 1 do PFU - zawierający pytania i i odpowiedzi udzielone w poprzednich postępowaniach raz dokumentacja techniczna nr 1 i 2 , stanowiąca odpowiedź do pytań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Oferty będą oceniane dla każdego kryterium oddzielnie. O wyborze najkorzystniejszej oferty zdecyduje większa liczba zdobytych punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny. Łączna ilość punktów = C(o) + G. 2) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów. 3) Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej
wadze. 4)Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. 5)Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w pkt. 4), zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. 6)Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku dotyczącego: 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej należy wykazać, że wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 180 000 PLN (sto osiemdziesiąt tysięcy złotych). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie ich łącznej sytuacji finansowej, co oznacza, iż sumowaniu podlegać będą kwoty każdego z wykonawców. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 118 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie łącznej sytuacji finansowej wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby, co oznacza, iż sumowaniu podlegać będą środki finansowe wykonawcy oraz każdego z innych podmiotów. 2. Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej: 2.1. należy wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej: dwa zadania polegające na wykonaniu w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej o wartości co najmniej 180 000 złotych każde. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże, że posiada wymagane powyżej doświadczenie.
Niedopuszczalne jest łączenie liczby zadań wykonanych przez różnych wykonawców w ramach wymaganego powyżej doświadczenia, aby uzyskać wymaganą liczbę min. 2 wykonanych zadań. W przypadku, gdy żaden z wykonawców nie posiada wymaganego doświadczenia, może on polegać na doświadczeniu innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, z uwzględnieniem zasad opisanych w zdaniu poprzednim. 2.2.należy wykazać dysponowanie przynajmniej : 1)jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 2)jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 3)jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń: w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane) 4)jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane); lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, bądź są uznawane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. W zakresie wykazania posiadania wymaganych uprawnień budowlanych, dopuszcza się odpowiadające im uprawienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), z uwzględnieniem art. 12a ustawy z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 220, ze zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie ich łącznego potencjału kadrowego. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp. W takim przypadku zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie łącznego potencjału kadrowego wykonawcy i podmiotów udostępniających zasoby. Uwaga: Zamawiający dopuszcza wykazanie tej samej osoby
posiadającej uprawnienia w więcej niż jednej ze wskazanych branż.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie
krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający, przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1)wykaz zadań (robót) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których zadania (roboty) te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie, świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 3)informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 4)Jeżeli
wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. XIII.1), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 5)Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez
Zamawiającego w pkt. XIII.3) może złożyć inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji finansowej. 6)Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji finansowej, o którym mowa w pkt XIII.3) SWZ polega na zdolnościach
finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tego podmiotu, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem. 7)Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich
prawidłowość i aktualność. 8) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganymi, cechami, lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych. 2) Przedmiotowe środki dowodowe Wykonawca składa wraz z ofertą. 3) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 4) Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych. 5) Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane urządzenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria. 6)W celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, Zamawiający wymaga złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych: a) karta katalogowa paneli fotowoltaicznych, b) karta katalogowa inwertera. 7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń (art. 223 ustawy Pzp).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a) karta katalogowa paneli fotowoltaicznych,
b) karta katalogowa inwertera

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta na wykonanie zamówienia - załącznik nr 1 SWZ. 2)Wszystkie oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. XI SWZ. 3)Przedmiotowe środki dowodowe. 4)Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania jakie musi spełniać oferta składana przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia: 1.Każdy z wykonawców występujący wspólnie, musi oddzielnie udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania. 2.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie. 3.Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą (jeżeli ofertę składa pełnomocnik). 4.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
reprezentant pozostałych.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na:
a) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy, b) zmianie wynagrodzenia. Szczegółowy opis zakresu zmian umowy znajduje się w Załączniku nr 9 do SWZ: Projektowane postanowienia umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/cuw.osno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-27 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-25

Zobacz inne

Prawo